Rättigheter för brottsoffer per land

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Hur anmäler jag ett brott?

Om du har utsatts för ett brott har du från det att du kontaktar myndigheter eller tjänstemän rätt att få information om din rätt att anmäla brottet och i förekommande fall hur du ska gå tillväga för att göra detta.

Du kan anmäla brottet till polisen och bli ett vittne i det efterföljande förfarandet. Du kan även be polisen hänvisa dig till lämpligt kontor för stöd till brottsoffer (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), som informerar dig om hur du anmäler brottet.

Du har kostnadsfri och konfidentiell tillgång till hjälp- och stödtjänster, t.ex. de tjänster som kontoren för stöd till brottsoffer tillhandahåller. Du behöver inte ha anmält brottet först.

Som den person som anmäler ett brott har du följande rättigheter:

 • Rätt att få en bestyrkt kopia av anmälan.
 • Rätt till gratis språkstöd och en skriftlig översättning av kopian på din anmälan, om du inte förstår eller talar något av de officiella språken på den plats där anmälan gjordes. Om du inte talar eller förstår spanska eller det officiella språk som används i det aktuella förfarandet har du rätt till kostnadsfri tolkning till ett språk som du förstår när du lämnar vittnesutsagor till domaren, den allmänna åklagaren eller polistjänstemän under utredningen.
 • Om du har begärt att underrättas om vissa beslut, t.ex. beslut att inte inleda ett straffrättsligt förfarande eller den lagakraftvunna domen, har du rätt att informeras om datum, tid och plats för rättegången samt åtalspunkterna mot gärningsmannen.

Du kan även biträda åtalet och bli part i målet. Som en sådan privat åklagare har du likande rättigheter som den allmänna åklagaren.

Utöver vanliga ärenden, där den allmänna åklagaren väcker åtal mot gärningsmannen, finns det två typer av brott där du spelar en viktig roll för att inleda förfarandet:

 • Halvoffentliga brott omfattas av allmänt åtal. Du måste anmäla brottet eller väcka talan för att förfarandet ska inledas. Den allmänna åklagaren ansvarar sedan för att åtal väcks mot gärningsmannen. Privata brott (t.ex. förtal) omfattas av enskilt åtal. Ansvaret för att inleda förfarandet vilar därför helt på dig. Den allmänna åklagaren har inget ansvar när det gäller åtalspunkterna mot gärningsmannen, och du kan när som helst dra tillbaka din anmälan. I så fall avslutas förfarandet.

Du kan anmäla brottet på vilket språk som helst. Om du inte talar spanska eller något av de regionala språken har du rätt till kostnadsfri tolkning. Om ingen på polisstationen talar ditt språk är praxis att du erbjuds följande hjälp:

 • Om brottet inte är allvarligt kan du anmäla brottet med hjälp av ett formulär på ditt eget språk.
 • Om brottet är allvarligt erbjuds du telefontolkning eller tolkning av en fysiskt närvarande tolk.

Vissa polisstationer har engelska, franska och tyska tolkar, särskilt på sommaren.

Det finns ingen tidsfrist för att anmäla ett brott. Efter en viss tid går det dock inte att åtala någon för ett brott. Preskriptionstiden är 10–20 år, beroende på hur allvarligt brottet är. Myndigheterna kräver inte att ett brott måste anmälas på något särskilt sätt. Du kan göra en skriftlig eller muntlig anmälan. I det sistnämnda fallet gör den behöriga myndigheten en notering om anmälan. Du måste ange ditt namn, din adress, ditt id-nummer, ditt telefonnummer etc., samt underteckna anmälan.

Om du har utsatts för könsbaserat våld eller våld i hemmet kan du begära polisskydd samtidigt som du gör anmälan. Du kan även begära ett beslut om skyddsåtgärder direkt från den rättsliga myndigheten eller den allmänna åklagaren, kontoren för stöd till brottsoffer, eller socialtjänst- eller vårdinrättningar knutna till de offentliga myndigheterna.

Under alla omständigheter kommer du att få formulär där du kan begära ett beslut om skyddsåtgärder och information om detta beslut.

Hur kan jag ta reda på vad som händer i ärendet?

När du gör en anmälan får du en bestyrkt kopia med ett referensnummer.

Som brottsoffer kan du få information från polisen om hur förfarandet fortskrider, om inte detta skulle kunna skada utredningen. I praktiken är det bättre att ringa till respektive polisorgan och be om information.

I regel har du – efter begäran – rätt att få information om datum, tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen, samt rätt att underrättas om följande beslut:

 • Beslutet att inte inleda ett straffrättsligt förfarande.
 • Den lagakraftvunna domen i ärendet.
 • Beslut om att fängsla eller frige gärningsmannen, eller att gärningsmannen eventuellt har rymt, och beslut om skyddsåtgärder till förmån för dig.

Om du har begärt att hänvisas till ett kontor för stöd till brottsoffer eller om du får hjälp av ett sådant kontor har du rätt att få information om kontaktuppgifter till den myndighet som ansvarar för handläggningen av förfarandet och kanalerna för att kommunicera med denna myndighet, samt information om datum, tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen.

Om du har utsatts för könsbaserat våld har du rätt att få information om vad som har hänt med gärningsmannen och vilka skyddsåtgärder som har vidtagits. För detta krävs ingen särskild begäran. Däremot kan du när som helst meddela att du inte vill ha denna information.

Om du har utsatts för sexuellt våld har du rätt att få information om vilken ersättning från staten som du har rätt till om gärningsmannen inte betalar ersättning till dig eller om denna inte är tillräcklig.

Har jag rätt till rättshjälp (under utredningen eller rättegången)? På vilka villkor?

Ända från din första kontakt med myndigheter och tjänstemän har du rätt att få information om hur du gör för att få tillgång till juridisk rådgivning och försvar och i förekommande fall på vilka villkor hjälpen är kostnadsfri. Denna information tillhandahålls också av kontoren för stöd till brottsoffer.

Du kan inge din begäran om rättshjälp till den tjänsteman eller myndighet som har informerat dig om hur du gör för att få juridisk rådgivning och hjälp och i förekommande fall när sådan hjälp är kostnadsfri. Tjänstemannen eller myndigheten vidarebefordrar begäran och åtföljande dokumentation till berört advokatsamfund.

Din begäran kan även lämnas till rättsförvaltningens kontor för stöd till brottsoffer, som sedan vidarebefordrar begäran till berört advokatsamfund.

I regel kan alla medborgare ta hjälp av juridiska rådgivningstjänster för att få information om lagstiftningen. Dessa tjänster tillhandahålls av advokatsamfunden i respektive domkrets.

Du måste fylla i ett formulär som finns på domstolarna, justitieministeriet och andra statliga myndigheter och styrka att du saknar tillräckliga medel. Du måste lämna din begäran till advokatsamfundet i respektive domstols domkrets eller till domstolen i vars domkrets du har hemvist om det straffrättsliga förfarandet ännu inte har inletts.

Om du har utsatts för könsbaserat våld behöver du inte först bevisa att du saknar tillräckliga medel för att få rättshjälp.

Om du är ett offer för terrorism kan du också få rättshjälp.

Du kan bland annat ansöka om rättshjälp i Spanien om du befinner dig i en av följande situationer:

 • Om du är medborgare i en EU-medlemsstat och kan styrka att du saknar tillräckliga medel.
 • Om du är tredjelandsmedborgare och lagligen bosatt i Spanien eller har en rättighet som erkänns i ett internationellt avtal (t.ex. ett avtal om internationellt bortförande av barn). I så fall kan du få rättshjälp i Spanien på samma villkor som EU-medborgare.
 • Oavsett om du har medel att inleda ett rättsligt förfarande eller inte har du rätt att få rättshjälp, och får omedelbart rättshjälp, om du är ett offer för könsbaserat våld, terrorism eller människohandel, eller om du är minderårig eller har en intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom och har utsatts för övergrepp eller misshandel.

Om offret har avlidit gäller denna rättighet även de efterlevande, förutsatt att de inte hade med brottet att göra.

I rättshjälpshänseende räknas du som brottsoffer när en anmälan görs eller en talan väcks eller när ett straffrättsligt förfarande inleds beträffande något av ovannämnda brott. Du behåller statusen som brottsoffer så länge det straffrättsliga förfarandet pågår eller om förfarandet har avslutats med en fällande dom.

Rätten till rättshjälp går förlorad när en frikännande dom vinner laga kraft, eller efter att ärendet har vilandeförklarats eller lagts ned på grund av att brottet inte har styrkts. Brottsoffret blir dock inte skyldig att ersätta kostnaderna för de förmåner som beviljats fram till dess.

I de olika förfaranden som kan inledas till följd av att du utsatts för något av ovannämnda brott, och särskilt i förfaranden som rör könsbaserat våld, måste din rätt till försvar garanteras genom att du biträds av en advokat.

Du har rätt till rättshjälp om din och familjens årsinkomst inte överstiger

 • två gånger det statliga inkomstbasbelopp (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) som gällde då ansökan gjordes om de aktuella personerna inte ingår i någon familjekonstellation. IPREM är ett årligt fastställt index som används för att fastställa storleken på vissa förmåner och trösklar för att få tillgång till vissa förmåner, rättigheter eller offentliga tjänster.
 • två och en halv gånger det statliga inkomstbasbelopp som gällde då ansökan gjordes om de aktuella personerna ingår i en familjekonstellation bestående av färre än fyra personer,
 • tre gånger det statliga inkomstbasbeloppet om de aktuella personerna ingår i en familjekonstellation bestående av fyra personer eller fler.

Årsbasbeloppet för 2016 är 6 390,13 euro.

Om du beviljas rättshjälp behöver du inte betala följande kostnader:

 1. Kostnader för preliminär juridisk rådgivning.
 2. Arvoden för advokat och juridiskt biträde (procurador).
 3. Kostnader till följd av offentliggörandet av kungörelser i officiella kungörelseorgan.
 4. Depositionsavgifterna för att inge vissa överklaganden.
 5. Ersättning till sakkunniga.
 6. Du har 80 procents rabatt på kostnaderna för notariehandlingar och intyg från fastighets- och handelsregistren.

Kan jag få ersättning (för att delta i undersökningen/rättegången)? På vilka villkor?

Om du som brottsoffer har deltagit i förfarandet prioriteras i regel ersättningen för kostnaderna för att utöva dina rättigheter och ersättningen av dina rättegångskostnader framför ersättningen av statens rättegångskostnader.

Gärningsmannen måste i domen ha förpliktats att betala ersättningen. Dessutom måste gärningsmannen på din begäran ha dömts för brott som den allmänna åklagaren inte har väckt åtal för, eller ha dömts efter det att beslutet att lägga ned ärendet har återkallats på grund av ett överklagande som du ingett.

Kontoren för stöd till brottsoffer och andra hjälp- och stödtjänster informerar dig om i vilka fall du kan få ersättning för dina rättegångskostnader och i förekommande fall hur du ska gå tillväga för att ansöka om sådan ersättning.

Kan jag överklaga om ärendet läggs ner före rättegång?

Om du är ett brottsoffer som inte har deltagit i förfarandet och åklagaren beslutar att lägga ned åtalet mot gärningsmannen kan domaren informera dig om detta och ge dig möjlighet att inom 15 dagar väcka enskilt åtal och bli privat åklagare. Om ett skyndsamt förfarande tillämpas är domaren skyldig att informera dig och ge dig denna möjlighet.

Om den allmänna åklagaren väcker åtal mot gärningsmannen kan du som brottsoffer inte göra något för att avsluta förfarandet, förutom vid privata brott.

Om du redan har deltagit i förfarandet som privat åklagare kan du begära att muntlig förhandling ska hållas och framställa åtalspunkter mot gärningsmannen. Om undersökningsdomaren beslutar sig för att avsluta förfarandet, dvs. lägga ned ärendet, kan du överklaga detta beslut.

Om den allmänna åklagaren väcker åtal mot gärningsmannen kan du begära att ärendet läggs ned och avsäga dig rollen som privat åklagare. Den allmänna åklagaren kan dock bestämma sig för att driva ärendet vidare.

Kan jag behöva medverka i rättegången?

Första gången du uppträder inför domstolen informerar målsägandebiträdet dig om dina rättigheter i det straffrättsliga förfarandet och ger dig möjlighet att delta i förfarandet som civilrättslig part. Målsägandebiträdet använder ett tydligt, enkelt lättfattligt språk och tar hänsyn till dina egenskaper och behov.

I ett straffrättsligt förfarande har du som brottsoffer rätt att

 • väcka en straffrättslig eller civilrättslig talan i enlighet med gällande straffrättslagstiftning,
 • uppträda inför de myndigheter som leder utredningen för att lämna vittnesutsagor och relevant information i syfte att klargöra de faktiska omständigheterna.

Vid detta första tillfälle tillfrågas du också om du vill få de meddelanden och underrättelser som föreskrivs i lag. I så fall måste du anmäla en e-postadress, eller om du saknar tillgång till e-post en hem- eller postadress.

Oavsett vilken roll du har i det straffrättsliga förfarandet har du vanligtvis rätt att närvara vid förhandlingarna, även om de inte är offentliga. Du är endast skyldig att vittna som vittne.

Om du är ett brottsoffer som inte har deltagit i det straffrättsliga förfarandet informeras du om datum och plats för rättegången. Din främsta uppgift är att vittna som vittne. För att du ska kunna meddelas datum och tid för rättegången måste du meddela varje adressändring under förfarandet.

Du kan delta i förfarandet som privat åklagare innan allmänt åtal väckts, dvs. innan det muntliga förfarandet inleds. Detta gäller dock inte i ett straffrättsligt förfarande mot en minderårig. Den allmänna åklagaren, den privata åklagaren (om det finns en sådan) och försvarsadvokaten utarbetar åtalsbeslutet. Beslutet innehåller en brottsrubricering och rekommenderat straff. I praktiken har varje part fem dagar på sig att meddela sin ståndpunkt.

I regel företräds du av en advokat, som tillvaratar dina intressen, och av ditt målsägandebiträde, som formellt företräder dig i förfarandet.

Om det finns flera offer kan dessa uppträda separat, även om domaren kan kräva att de går samman till en eller flera grupper av målsägande. Brottsofferorganisationer kan också uppträda i straffrättsliga förfaranden, förutsatt att de har din tillåtelse som brottsoffer.

Om du redan är privat åklagare kommer din advokat att ha tillgång till sammanfattningen och de andra handlingarna i målet samt andra rättigheter, liknande de rättigheter som den allmänna åklagaren har. Bland dessa rättigheter ingår rätten att

 • begära inhämtning av mer bevisning,
 • föreslå nya vittnen eller sakkunniga som stöder din sak,
 • föreslå vittneskonfrontationer etc.

Om den tilltalade fälls kan domstolen besluta att han eller hon ska betala följande kostnader: kostnaden för advokater och juridiska ombud, sakkunniga, intyg från offentliga register och notarier etc.

Som ett led i det straffrättsliga förfarandet kan du biträda åtalet (och bli civilrättslig part). I så fall kan du yrka på restitution av egendom, återställande av skada eller ersättning för materiella och ideella skador som brottet förorsakat. I regel företräds du av en advokat, som tillvaratar dina intressen, och av ditt målsägandebiträde, som formellt företräder dig i förfarandet.

Om det beslutas att utredningen ska läggas ned delges beslutet de direkta brottsoffer som har anmält brottet, eller de andra direkta brottsoffer vars identitet och bostadsort är kända. Om en person avlider eller försvinner som en direkt följd av ett brott delges beslutet de indirekta brottsoffren.

Vilken är min officiella roll i rättssystemet? Kan jag vara eller välja att vara något av följande: offer, vittne, civilrättslig part eller privat åklagare?

I ett straffrättsligt förfarande har du som brottsoffer rätt att

 • väcka en straffrättslig eller civilrättslig talan i enlighet med gällande straffrättslagstiftning,
 • uppträda inför de myndigheter som leder utredningen för att lämna vittnesutsagor och relevant information i syfte att klargöra de faktiska omständigheterna.

Du kan ha följande roller i rättssystemet:

 • Direkt eller indirekt brottsoffer: beroende på det brott som anmälts eller, om tillgång till hjälp och stöd för brottsoffer har begärts, utan att först ha anmält brottet, eftersom tillgång till dessa tjänster inte är beroende av att det har gjorts en anmälan.
 • Vittne: om det har gjorts en anmälan. Din medverkan i förfarandet startar så snart du delgetts kallelsen.
 • Privat åklagare: om du bestämmer dig för att delta i ett straffrättsligt förfarande som privat åklagare, och väcker enskilt åtal mot gärningsmannen (för halvoffentliga brott och privata brott) innan allmänt åtal har väckts, dvs. innan den muntliga förhandlingen inleds. Detta gäller inte vid ett straffrättsligt förfarande mot en minderårig.
 • Civilrättslig part: om du bestämmer dig för att biträda åtalet och bli en civilrättslig part i det straffrättsliga förfarandet, dvs. om du yrkar på restitution av egendom, återställande av skada eller ersättning för materiella och ideella skador som brottet förorsakat.

I regel är du skyldig att närvara vid förhandlingarna, även om de inte är offentliga. Du är endast skyldig att vittna som vittne.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i denna roll?

Som vittne har du från och med den första kontakten med myndigheter eller tjänstemän och under tiden du får hjälp från de offentliga förvaltningarnas hjälp- och stödtjänster, inbegripet innan du anmäler brottet, i regel rätt att få skydd, information, stöd, hjälp och vård.

Du kan be de myndigheter och tjänstemän som du kontaktar att hänvisa dig till ett kontor för stöd till brottsoffer. Där får du kostnadsfri och konfidentiell hjälp. Du behöver inte ha anmält brottet först.

Du kan även välja att låta en person göra dig sällskap i dina kontakter med myndigheter och tjänstemän.

Som brottsoffer har du dessutom rätt att förstå och bli förstådd i samband med varje åtgärd som ska vidtas så snart brottet har anmälts. Detta inbegriper den information du ges innan anmälan görs. Du erbjuds teckentolkning på ett erkänt teckenspråk och vid behov hjälpmedel för muntlig kommunikation.

Både muntlig och skriftlig kommunikation ska ske på ett tydligt, enkelt och lättfattligt språk och ta hänsyn till dina särskilda egenskaper och behov, särskilt om du har en sensorisk, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning.

Som brottsoffer har du framför allt rätt att få information om följande:

 • Vilka medicinska, psykologiska eller materiella hjälp- och stödtjänster du har rätt till, och hur du gör för att få tillgång till dessa. I förekommande fall omfattar dessa åtgärder information om möjligheten att få alternativt boende.
 • Rätten att anmäla brottet och i förekommande fall hur detta går till och rätten att lämna vittnesutsagor till de myndigheter som leder utredningen.
 • Hur du gör för att få juridisk rådgivning och hjälp och i förekommande fall på vilka villkor sådan hjälp är kostnadsfri.
 • Möjligheten att begära skyddsåtgärder och i förekommande fall hur du gör för att begära sådana åtgärder.
 • Vilken ersättning du kan ha rätt till och i förekommande fall hur du gör för att yrka på ersättning.
 • Vilka tolk- och översättningstjänster du har tillgång till.
 • Vilket kommunikationshjälpmedel och kommunikationstjänster du har tillgång till.
 • Hur du gör för att utöva dina rättigheter om du bor utanför Spanien.
 • Hur du överklagar avgöranden som du anser strider mot dina rättigheter.
 • Kontaktuppgifterna till den myndighet som ansvarar för handläggningen av ditt ärende och kanalerna för att kommunicera med denna.
 • Vilka verksamheter för reparativ rättvisa du har tillgång till, när detta är juridiskt möjligt.
 • I vilka ärenden du kan få ersättning för dina rättegångskostnader och i förekommande fall hur du gör för att yrka på sådan ersättning.
 • Rätten att begära att få bli underrättad om vissa beslut i förfarandet, t.ex. ett beslut att inte inleda ett straffrättsligt förfarande, den lagakraftvunna domen etc.

Oavsett vilken roll du har i det straffrättsliga förfarandet har du vanligtvis rätt att närvara vid förhandlingarna, även om de inte är offentliga. Du är endast skyldig att vittna som vittne.

Om du är ett brottsoffer som inte har deltagit i det straffrättsliga förfarandet informeras du om datum och plats för rättegången. Din främsta uppgift är att vittna som vittne. För att du ska kunna meddelas datum och tid för rättegången måste du meddela varje adressändring under förfarandet.

Du kan delta i förfarandet som privat åklagare innan allmänt åtal väckts, dvs. innan den muntliga förhandlingen inleds. Detta gäller dock inte i ett straffrättsligt förfarande mot en minderårig. Du företräds av en advokat, som tillvaratar dina intressen, och av ditt målsägandebiträde, som formellt företräder dig i förfarandet.

Om du redan är privat åklagare kommer din advokat att ha tillgång till sammanfattningen och de andra handlingarna i målet samt andra rättigheter, liknande de rättigheter som den allmänna åklagaren har. Bland dessa rättigheter ingår rätten att

 • begära inhämtning av mer bevisning,
 • föreslå nya vittnen eller sakkunniga som stöder din sak,
 • föreslå vittneskonfrontationer etc.

Om den tilltalade fälls kan domstolen besluta att han eller hon ska betala följande kostnader: kostnaden för advokater och juridiska ombud, sakkunniga, intyg från offentliga register och notarier etc.

Som vittne har du rätt till kostnadsfri tolkning om du inte talar spanska eller respektive regionalt språk. Däremot har du inte möjlighet att få handlingar översatta. Trots att det i regel är svårt att undvika ögonkontakt med den tilltalade, och domstolsbyggnader vanligtvis inte har olika väntrum för vittnen, kan du om du har utsatts för sexuella övergrepp

 • få en skärm uppsatt i rättssalen, eller
 • vittna via videolänk.

Om du ska vittna och är i fara kan domstolens ordförande besluta om enskild överläggning för att skydda din moral, den allmänna ordningen, dig och/eller din familj. Som privat åklagare kan du begära enskild förhandling.

Om du kallas att vittna och domaren anser att du eller din frihet, egendom eller familj är i stor fara kan han eller hon

 • skydda din identitet, adress, yrke och arbetsplats, genom att inte använda denna information i förfarandet,
 • göra så att du slipper bli sedd i domstolen och fastställa att meddelanden ska skickas till domstolens adress,
 • förhindra att din bild registreras på något sätt,
 • förordna om polisbeskydd under och efter förfarandet,
 • tillhandahålla transport till domstolen i officiella bilar,
 • i domstolen låta dig vänta i ett polisbevakat väntrum,
 • i undantagsfall ge dig en ny identitet och ekonomiskt stöd för att byta bostadsort eller arbetsplats.

Om du är minderårig och gör ett uttalande ser man till att du slipper ha ögonkontakt med den tilltalade med hjälp av alla tänkbara tekniska medel. Vittneskonfrontationer begränsas också. Om det finns en intressekonflikt mellan dig och ditt juridiska ombud som gör att det inte är säkert att dina intressen tillvaratas på lämpligt sätt under utredningen eller det straffrättsliga förfarandet, eller om det finns en konflikt mellan dig och en av dina föräldrar och den andra föräldern inte kan fullgöra sin skyldighet att företräda eller biträda dig, begär den allmänna åklagaren att domaren eller domstolen ska utse en förmyndare åt dig. Förmyndaren ges i uppdrag att företräda dig under utredningen och det straffrättsliga förfarandet.

Om du är utlänning har du rätt till kostnadsfri tolkning om du inte talar spanska eller det relevanta regionala språket. Polisen kan ge dig ett formulär på ditt eget språk som du kan använda för att anmäla brottet. De kan också tillhandahålla telefontolkning eller tolkning av en fysiskt närvarande tolk. Domstolarna har en tolktjänst vars arbete samordnas med kontoren för stöd till brottsoffer.

Om du vill delta i ett straffrättsligt förfarande (som civilrättslig part) måste du företrädas av en advokat och ett målsägandebiträde när du vill biträda åtalet och alltid före brottsrubriceringen. I regel företräds du av en advokat, som tillvaratar dina intressen, och av ditt målsägandebiträde, som formellt företräder dig i förfarandet.

Om du erhåller någon subvention eller något stöd på grund av att du är brottsoffer och du har varit föremål för någon lagstadgad skyddsåtgärd är du skyldig att betala tillbaka subventionen eller stödet om du döms för att ha gjort en falsk anmälan eller simulerat ett brott. Dessutom är du skyldig att betala de administrativa kostnader som uppkommit, utan att detta påverkar någon annan civil- eller straffrättslig ansvarsskyldighet.

Kan jag göra ett uttalande under rättegången eller vittna? På vilka villkor?

Oavsett vilken roll du har i det straffrättsliga förfarandet har du vanligtvis rätt att närvara vid förhandlingarna, även om de inte är offentliga. Du är endast skyldig att vittna som vittne.

När du deltar i förfarandet kan du inte fortsätta att få hjälp från kontoren för stöd till brottsoffer.

Om du är ett brottsoffer som inte har deltagit i det straffrättsliga förfarandet informeras du om datum och plats för rättegången. Din främsta uppgift är att vittna som vittne. För att du ska kunna meddelas datum och tid för rättegången måste du meddela varje adressändring under förfarandet.

Du kan delta i förfarandet som privat åklagare innan allmänt åtal väckts, dvs. innan det muntliga förfarandet inleds. Detta gäller dock inte i ett straffrättsligt förfarande mot en minderårig. Du företräds av en advokat, som tillvaratar dina intressen, och av ditt målsägandebiträde, som formellt företräder dig i förfarandet.

Om du redan är privat åklagare kommer din advokat att ha tillgång till sammanfattningen och de andra handlingarna i målet samt andra rättigheter, liknande de rättigheter som den allmänna åklagare har, nämligen rätten att

 • begära inhämtning av mer bevisning,
 • föreslå nya vittnen eller sakkunniga som stöder din sak,
 • föreslå vittneskonfrontationer etc.

Om den tilltalade fälls kan domstolen besluta att han eller hon ska betala följande kostnader: kostnaden för advokater och juridiska ombud, sakkunniga, intyg från offentliga register och notarier etc.

Som vittne har du rätt till kostnadsfri tolkning om du inte talar spanska eller respektive regionalt språk. Däremot har du inte möjlighet att få handlingar översatta. Trots att det i regel är svårt att undvika ögonkontakt med den tilltalade, och domstolsbyggnader vanligtvis inte har olika väntrum för vittnen, kan du om du har utsatts för sexuella övergrepp

 • få en skärm uppsatt i rättssalen, eller
 • vittna via videolänk.

Om du ska vittna och är i fara kan domstolens ordförande besluta om enskild överläggning för att skydda din moral, den allmänna ordningen, dig och/eller din familj. Som privat åklagare kan du begära enskild förhandling.

Om du kallas att vittna och domaren anser att du eller din frihet, egendom eller familj är i stor fara kan han eller hon

 • skydda din identitet, adress, yrke och arbetsplats, genom att inte använda denna information i förfarandet,
 • göra så att du slipper bli sedd i domstolen och fastställa att underrättelser ska skickas till domstolens adress,
 • förhindra att din bild registreras på något sätt,
 • förordna om polisbeskydd under och efter förfarandet,
 • tillhandahålla transport till domstolen i officiella bilar,
 • i domstolen låta dig vänta i ett polisbevakat väntrum,
 • i undantagsfall ge dig en ny identitet och ekonomiskt stöd för att byta bostadsort eller arbetsplats.

Om du är minderårig och gör ett uttalande ser man till att du slipper ha ögonkontakt med den tilltalade med hjälp av alla tänkbara tekniska medel. Vittneskonfrontationer begränsas också. Om det finns en intressekonflikt mellan dig och ditt juridiska ombud som gör att det inte är säkert att dina intressen tillvaratas på lämpligt sätt under utredningen eller det straffrättsliga förfarandet, eller om det finns en konflikt mellan dig och en av dina föräldrar och den andra föräldern inte kan fullgöra sin skyldighet att företräda eller biträda dig, begär den allmänna åklagaren att domaren eller domstolen ska utse en förmyndare åt dig. Förmyndaren ges i uppdrag att företräda dig under utredningen och det straffrättsliga förfarandet.

Om du är utlänning har du rätt till kostnadsfri tolkning om du inte talar spanska eller det relevanta regionala språket. Domstolarna har en tolktjänst vars arbete samordnas med kontoren för stöd till brottsoffer.

Vilken information ska jag få under rättegången?

Du har – efter relevant begäran – rätt att få information om datum, tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen, samt underrättas om följande beslut:

 • Beslutet att inte inleda ett straffrättsligt förfarande.
 • Den lagakraftvunna domen i ärendet.
 • Beslut om att fängsla eller frige gärningsmannen, eller att gärningsmannen eventuellt har rymt.
 • Beslut om personliga skyddsåtgärder eller ändring av tidigare åtgärder för att garantera din säkerhet.
 • Beslut från en rättslig myndighet eller kriminalvårdsmyndighet som medför att personer som dömts för våldsbrott eller trakasserier utgör ett hot mot din säkerhet.
 • Beslut som kräver att du som brottsoffer medverkar i verkställandet av domen och som meddelas i fängelset, t.ex. beslut som rör klassificeringen av den dömde internen i grad 3 och placering på öppen anstalt, fängelseförmåner, permission, villkorlig frigivning etc.

När du begär att underrättas om ovannämnda beslut måste du ange en e-postadress eller en post- eller hemadress till vilken myndigheten ska skicka korrespondens och underrättelser.

Om du saknar e-postadress skickas underrättelserna i undantagsfall med vanlig post till den adress som du har angett.

Om du är spansk medborgare men bor utanför EU och inte har en e-postadress eller postadress som korrespondens kan skickas till skickas korrespondensen till Spaniens beskickning i det land du bor för publicering.

Du underrättas åtminstone om den operativa delen av beslutet och den rättsliga grunden för beslutet.

Om du som brottsoffer formellt har medverkat i förfarandet delges ditt juridiska ombud besluten, och de skickas även till den e-postadress som du har angett.

Du kan när som helst meddela att du inte vill informeras om ovannämnda beslut, och din tidigare begäran förlorar därmed sin verkan.

Om du har begärt att hänvisas till ett kontor för stöd till brottsoffer eller om du får hjälp via ett sådant kontor har du rätt att få information om kontaktuppgifterna till den myndighet som ansvarar för handläggningen av förfarandet och kanalerna för att kommunicera med denna myndighet, samt information om datum, tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen.

Om du har utsatts för könsbaserat våld har du rätt att få information om vad som har hänt med gärningsmannen och vilka skyddsåtgärder som har vidtagits. För detta krävs ingen särskild begäran. Däremot kan du när som helst meddela att du inte vill ha denna information.

Har jag rätt att få tillgång till handlingarna i rättegången?

Om du redan är privat åklagare kommer din advokat att ha tillgång till sammanfattningen och de andra handlingarna i målet.

I advokaters dagliga verksamhet ingår att bedöma rättslig information och dokumentation, särskilt när deras klient inte är part i förfarandet.

Enligt spansk lagstiftning får parterna i förfarandet informeras om förfarandet och delta i alla processformaliteter.

Senaste uppdatering: 29/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.