Rättigheter för brottsoffer per land

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Brottsoffer kan vända sig till ett kontor för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kontoren för stöd till brottsoffer drivs av justitieministeriet. De tillhandahåller kostnadsfria, offentliga tjänster inom många olika områden i syfte att möta brottsoffers behov.

Det finns kontor i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder, samt i andra städer.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger dig som brottsoffer ett övergripande, samordnat och särskilt anpassat stöd som tillgodoser dina särskilda juridiska, psykologiska och sociala behov.

Om du är offer för terrorism kan du kontakta Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Om du vill kan du i stället vända dig till kontoret för stöd till brottsoffer i din provins. Kontoret för stöd till brottsoffer samordnar sedan sin verksamhet med kontoret för information och stöd till offer för terrorism vid Spaniens högsta domstol.

Den hjälp och det stöd som kontoren för stöd till brottsoffer erbjuder består av åflera faser.

 • Mottagnings- och orienteringsfasen: under orienteringsfasen ger kontoret dig övergripande information om vilka åtgärder du måste vidta, de frågor som du måste ta itu med och tänkbara konsekvenser. Detta sker vanligtvis genom att du intervjuas, antingen personligen eller över telefon, och du ges tillfälle att förklara dina problem och behov. Grundat på din förklaring görs en bedömning av om andra resurser kan ingripa, och vid behov hänvisas du dit.
 • Informationsfasen: redan från din första kontakt med myndigheter och tjänstemän, till och med innan du gör en anmälan, har du rätt att få information som är anpassad till just dina omständigheter och din situation och karaktären på det brott son du har utsatts för samt den skada som du har lidit. Informationen rör bland annat följande aspekter:
 • Hur du gör en anmälan och hur anmälan ska fyllas i.
 • De specialisttjänster och psykolog- och vårdresurser som du kan utnyttja, oavsett om du har gjort en anmälan eller inte, och hur du får tillgång till dessa.
 • De vård- och stödåtgärder som du har tillgång till (medicinska, psykologiska eller materiell åähjälp) och hur du gör för att få tillgång till dem, och i förekommande fall möjligheterna till alternativt boende.
 • Hur du kan få juridisk rådgivning och hjälp och i förekommande fall på vilka villkor sådan hjälp är kostnadsfri.
 • Din rätt att genom hela förfarandet åtföljas av en följeslagare, vid behov även under rättegången och/eller till de olika rättsliga myndigheterna.
 • Möjligheten att begära skyddsåtgärder och i förekommande fall hur du gör för att begära sådana åtgärder.
 • Råd om ekonomiska rättigheter kopplade till förfarandet, särskilt det stöd och den ersättning som du kan ha rätt till på grund av de skador som brottet orsakat och i förekommande fall vilket förfarande som bör användas för att framställa dina anspråk.
 • Vilket förfarande du måste följa för att utöva dina rättigheter som brottsoffer om du bor utanför Spanien.
 • Kontaktuppgifterna till den myndighet som är ansvarig för handläggningen av ditt ärende och vilka kanaler du kan använda för att kommunicera med denna, samt information om datum, tid och plats för rättegången och åtalspunkterna mot gärningsmannen.
 • Vilka verksamheter för reparativ rättvisa (t.ex. medling) du har tillgång till, när detta är juridiskt möjligt.
 • I vilka ärenden du kan få ersättning för juridiska kostnader och i förekommande fall hur du gör för att yrka på sådan ersättning,
 • Interventionsfasen: Kontoren för stöd till brottsoffer ingriper på olika områden:
 • Rättsliga ingripanden: kontoren ger dig det juridiska bistånd du behöver. Framför allt informerar de dig om vilken typ av hjälp du kan få inom ramen för ett rättsligt förfarande, de rättigheter som du kan utöva som part i förfarandet, hur och på vilka villkor du kan få tillgång till juridisk rådgivning och den typ av tjänster eller organisationer som du kan kontakta för att få stöd.

Det rör sig om allmänt juridiskt bistånd beträffande hur förfarandena går till och hur du gör för att utöva olika rättigheter. Din advokat ansvarar för att ge dig råd och juridiskt bistånd i det enskilda fallet.

 • Medicinska och psykologiska ingripanden: den psykologiska hjälp som kontoren erbjuder innebär att de bedömer och behandlar din situation. Syftet är att minska den kris som brottet orsakat så att du klarar det rättsliga förfarande som inletts till följd av brottet. Kontoren ser även till att någon följer med dig under förfarandet och stärker dina strategier och förmågor genom att ta hjälp från omgivningen.

Om du är ett särskilt utsatt offer eller behöver särskilt skydd skapar kontoren en psykologisk stödplan.

 • Ekonomiska ingripanden: om du har rätt till ekonomiskt stöd på grund av att du utsatts för ett våldsbrott eller sexualbrott fungerar kontoren främst som en informationscentral som kan hjälpa till med handläggningen av anspråk.
 • Sociala ingripanden och vårdingripanden: På detta område samordnar kontoren sin hjälp till dig. I förekommande fall hänvisar de dig till socialtjänsten, vårdinrättningar eller organisationer som kan erbjuda skyddat boende, akutsjukvård och ekonomiskt stöd som du eventuellt har rätt till. Särskild vikt läggs vid behov som uppkommit på grund av invaliditet, sjukhusvistelse, dödsfall och på att du sannolikt befinner sig i en utsatt situation.
 • Övervakningsfasen: kontoren övervakar ditt ärende, särskilt om du är ett utsatt offer. Övervakningen pågår under hela det straffrättsliga förfarandet och under en lämplig period därefter. Under denna fas analyserar kontoren din rättsliga, medicinska, psykologiska, sociala, vårdmässiga och ekonomiska situation efter brottet vid olika tidpunkter. Hur länge övervakningen pågår avgörs av situationen i just ditt fall.

Om du är ett offer för terrorism kan Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism framför allt

 • ge dig information om hur det straffrättsliga förfarandet fortskrider, och hur detta kan påverka dig, grundat på det brott som begåtts,
 • ge dig råd om allt inom det straffrättsliga och administrativa förfarandet som kan påverka dig,
 • erbjuda dig en följeslagare som kan följa med dig till rättegångarna om de terroristhandlingar som kan påverka dig,
 • ge dig emotionellt stöd och terapistöd, utan att detta påverkar inrikesministeriets behörighet,
 • främja skyddet av din säkerhet och din personliga integritet som brottsoffer när du deltar i det rättsliga förfarandet,
 • informera dig om de viktigaste ersättningarna för offer för terrorism och hänvisa dig till inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism,
 • underrätta dig om allt som rör verkställigheten av en fängelsedom, fram till dess att hela straffet har avtjänats, särskilt om den intagne har beviljats förmåner eller frigetts.

För offer för terrorism fungerar inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism som en kontaktpunkt för alla förfaranden som personer och familjer som drabbats av terrorhandlingar skulle kunna inleda vid den centrala statsförvaltningen. Generaldirektoratet hänvisar eventuella framställningar till behörigt organ och åtar sig att hålla kontakten med den berörda personen.

Generaldirektoratet samarbetar dessutom med behöriga organ inom den centrala statsförvaltningen och andra offentliga förvaltningar när det gäller hjälp och stöd till offer för terrorism så att brottsoffren ges ett heltäckande stöd.

Generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism ansvarar för att handlägga, hantera och utarbeta beslut om stöd och ersättning till personer son fallit offer för terrorism.

Journummer för stöd till brottsoffer

Under mottagnings- och orienteringsfasen kan du få personlig hjälp eller hjälp via telefon på ett av kontoren för stöd till brottsoffer.

För vissa brott som könsbaserat våld har Spanien telefonjourer som ger hjälp och råd, t.ex. 016-numret för information och juridisk rådgivning om könsbaserat våld (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

För särskilt utsatta offer, som t.ex. minderåriga, finns det särskilda tjänster som den hjälplinje som stiftelsen ANAR driver till stöd för barn och ungdomar i farozonen (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR). Hjälplinjen riktas till barn och ungdomar, vuxna och släktingar till minderåriga, och släktingar till försvunna minderåriga.

016-numret för information och juridisk rådgivning om könsbaserat våld erbjuder gratis, professionell hjälp dygnet runt 365 dagar om året. Uppgifterna om de personer som använder denna tjänst är alltid konfidentiella.

Hjälpen ges på 51 språk. Den hjälp som ges dygnet runt erbjuds på spanska, katalanska, galiciska, baskiska, engelska och franska. Dessutom telefontolkas samtal på tyska, portugisiska, kinesiska (mandarin), ryska, arabiska, rumänska och bulgariska. Hjälp på de andra språken erbjuds med hjälp av telefontolkning.

Personer med nedsatt hörsel och/eller talsvårigheter garanteras tillgång till dessa tjänster på följande sätt:

 • Texttelefon (TTY) på 900 116 016.
 • Tjänsten Telesor via Telesors webbplats (https://www.telesor.es/). I så fall krävs en internetanslutning.
 • Mobiltelefon eller handdator. I båda fallen måste du installera en gratisapp genom att följa instruktionerna på Telesors webbplats.

Tjänsten erbjuder hjälp för alla som har frågor om specifika fall av könsbaserat våld, nämligen kvinnor som utsatts för könsbaserat våld, personer som står personer som utsatts för könsbaserat våld nära (släktingar, vänner, grannar etc.), yrkesutövare som tar hand om en kvinna som utsatts för könsbaserat våld eller som känner till att det förekommit sådant våld etc.

Du informeras om vilka resurser du kan utnyttja och vilka rättigheter du har som offer för denna typ av brott. Informationen rör resurser inom sysselsättning, socialtjänsten, ekonomiskt stöd och ekonomisk information, hjälp, mottagning och juridisk rådgivning.

Om ett nödsamtal tas emot kopplas det omedelbart vidare till nödnumret 112 i respektive autonom region.

Om du är ett minderårigt offer för könsbaserat våld kopplas alla samtal du gör till 016-tjänsten vidare till ANAR:s journummer för stöd för barn och ungdomar (900 20 20 10).

Du kan ringa stiftelsen ANAR:s journummer (900 20 20 10) för att få gratis, konfidentiell och anonym hjälp dygnet runt 365 dagar om året. Tjänsten består huvudsakligen av tre olika hjälplinjer:

 • ANAR:s journummer för stöd till barn och ungdomar, vars huvudsyfte är att erbjuda barn och ungdomar som ringer det stöd och den rådgivning de behöver när de har problem eller är i fara.
 • ANAR:s journummer för vuxna och familjer, som riktar sig till vuxna som behöver rådgivning i frågor som rör minderåriga.
 • ANAR:s journummer 116 000 för försvunna barn (EU:s gemensamma journummer för att anmäla försvunna barn).

Denna tjänst kopplar om dina samtal till 016-numret om du är en vuxen kvinna som har utsatts för könsbaserat våld eller en vuxen person som känner till ett sådant fall.

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja. Du har kostnadsfri och konfidentiell tillgång till t.ex. sådana hjälp- och stödtjänster som kontoren för stöd till brottsoffer tillhandahåller. Du behöver inte ha anmält brottet först.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Du kan vända dig till ett kontor för stöd till brottsoffer. Sådana kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder och även i vissa andra städer.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger dig som brottsoffer ett övergripande, samordnat och särskilt anpassat stöd till brottsoffer som tillgodoser dina särskilda juridiska, psykologiska och sociala behov.

Kontoren för stöd till brottsoffer informerar dig framför allt om vilka specialisttjänster, psykosociala resurser och vårdresurser du har tillgång till, oavsett om du gör en anmälan eller inte, och hur du får tillgång till dessa tjänster.

De informerar dig även om de medicinska, psykologiska eller materiella vård- och stödåtgärder som du har rätt till och hur du gör för att få tillgång till dem, samt vid behov möjligheterna att få tillgång till alternativt boende.

Dessutom ger de dig råd om hur du gör för att inge ett klagomål, samt din möjlighet att få juridisk rådgivning och hjälp och i förekommande fall på vilka villkor sådan hjälp är kostnadsfri.

Beroende på dina behov kan kontoren för stöd till brottsoffer hänvisa dig till specialister på juridiska, psykologiska och sociala tjänster. Det kan t.ex. röra sig om tjänster på kommunal nivå eller tjänster som rör social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning, föreningar, stiftelser och andra ideella organ, psykosociala tjänster från rättskipande myndigheter och, om du har utsatts för könsbaserat våld, enheterna för samordning av våld mot kvinnor (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) och kvinnoenheterna (Unidades sobre la Mujer) i varje autonom region och provins.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Icke-statliga organisationer kan erbjuda stöd till offer för specifika brott genom att fastställa personliga stödvägar som grundas på varje brottsoffers behov och egenskaper. Det stöd som kan ges är främst juridisk rådgivning, information om vilka olika resurser och stöd som finns samt psykologiskt och emotionellt stöd.

Senaste uppdatering: 29/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.