Rättigheter för brottsoffer per land

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Som brottsoffer betraktas enligt lag 4/2015 av den 27 april 2015 alla fysiska personer som utsatts för brott som begåtts i Spanien eller som åtal kan väckas för i Spanien. Detta gäller oavsett personernas nationalitet, huruvida de är myndiga eller minderåriga och huruvida de är lagligt bosatta i Spanien eller inte. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på följande personer:

a) Direkta brottsoffer, dvs. varje fysisk person som själv lidit skada eller vars egendom lidit skada, särskilt fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust som direkt orsakats av ett brott.

b) Indirekta brottsoffer, dvs. personer som indirekt utsätts när en person avlider eller försvinner som en direkt följd av ett brott, med undantag för när händelserna direkt kan tillskrivas någon av följande personer:

1. Offrets make/maka (när makarna inte är lagligen skilda eller lever som skilda) eller ett barn till offret eller offrets make/maka (när makarna inte är lagligt eller faktiskt separerade) som bor tillsammans med makarna vid tidpunkten för dödsfallet eller försvinnandet, varje person som vid tidpunkten för dödsfallet eller försvinnandet står i ett jämförbart känslomässigt förhållande till offret och eventuella barn till denna person som bor tillsammans med offret vid tidpunkten för dödsfallet eller försvinnandet, offrets föräldrar eller direkta släktingar eller släktingar i tredje led som offret har föräldraansvar för och personer som står under offrets förmyndarskap eller som offret är fosterförälder till.

2. I avsaknad av ovan beskrivna personer, andra direkta släktingar och offrets syskon, i första hand offrets juridiska ombud.

  • Grundläggande brottsofferrättigheter: Alla brottsoffer har rätt till skydd, information stöd, hjälp och vård och har rätt att aktivt delta i straffrättsliga förfaranden och bemötas på ett respektfullt, professionellt, personligt och icke-diskriminerande sätt vid sin första kontakt med myndigheter eller tjänstemän. Hjälp- och stödtjänster och tjänster för reparativ rättvisa tillhandahålls däremot offren under hela det straffrättsliga förfarandet och så länge som behövs därefter, oavsett om gärningsmannens identitet är känd eller inte och oavsett resultatet av rättegången.
  • Kontaktpunkt: Brottsofferjourer.

Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol (rättegången).

I Spanien börjar det straffrättsliga förfarandet med en utredning av brottet. Utredningen görs av polisen under ledning av en förundersökningsdomare. Efter avslutad utredning lämnar förundersökningsdomaren över ärendet till den allmänna åklagaren som beslutar vad som ska ske. Om bevisningen inte räcker för att åklagaren ska väcka åtal mot gärningsmannen avskriver (avslutar) förundersökningsdomaren ärendet. I annat fall lämnas ärendet över till relevant domstol för rättslig prövning.

Under den rättsliga prövningen bedömer domstolen bevisningen och avgör huruvida den tilltalade är skyldig eller oskyldig. Om den tilltalade förklaras skyldig utdömer domstolen en påföljd. Det straffrättsliga förfarandet kan fortsätta genom överklagande till högre instans.

Som brottsoffer kan du delta i ett straffrättsligt förfarande som vittne eller spela en mer aktiv roll som privat åklagare och på sätt få ytterligare rättigheter i egenskap av part i målet. Enligt artikel 124 i den spanska konstitutionen ska den allmänna åklagaren under alla omständigheter skydda brottsoffers intressen under hela processen.

Brottsoffer som utsatts för könsbaserat våld bistås från förundersökningen och framåt av en advokat med specialistkompetens på området. Efter ändringen av grundlagen om domstolsväsendet genom grundlag 7/2015 hanterar domstolar med behörighet i fråga om våld mot kvinnor även integritetsbrott, brott som rör kvinnors självbild och heder samt domstolstrots eller underlåtenhet att följa ett interimistiskt beslut.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.