Rättigheter för brottsoffer per land

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Kan jag överklaga domen?

Tänk på att du endast kan överklaga en dom där den tilltalade förklarats oskyldig om du har varit part i målet. I annat fall kan du inte överklaga domen.

Om du har varit part i målet och är en privat åklagare kan du överklaga enligt följande:

 • Du kan överklaga domen inom tio dagar från det att domen meddelades. Det finns olika överklagandegrunder, och det är möjligt att göra en ny bevisprövning. Detta är ett ordinärt överklagande.
 • Du kan väcka kassationstalan inom fem dagar från att det domen meddelades. En sådan talan grundas på överträdelse av lagen eller den spanska författningen eller på formella grunder. Detta är ett extraordinärt överklagande.

Som civilrättslig part kan du endast väcka kassationstalan beträffande frågor som rör din ersättning.

Om du först har ingett ett ordinärt överklagande kan du senare även väcka kassationstalan. Kassationstalan avgörs av Högsta domstolen.

Kontoren för stöd till brottsoffer informerar dig om i vilka fall du kan överklaga avgöranden som du anser strider mot dina rättigheter.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Om du har begärt att bli underrättad har du rätt att underrättas om följande beslut:

 • Beslutet att inte inleda ett straffrättsligt förfarande.
 • Den lagakraftvunna domen i ärendet.
 • Beslut om att fängsla eller frige gärningsmannen, eller att gärningsmannen eventuellt har rymt.
 • Beslut om personliga skyddsåtgärder eller ändring av tidigare åtgärder i syfte att garantera din säkerhet.
 • Beslut från en rättslig myndighet eller kriminalvårdsmyndighet som medför att personer som dömts för våldsbrott eller trakasserier utgör ett hot mot din säkerhet.
 • Beslut som kräver din medverkan i verkställandet av domen och som meddelas i fängelserelaterade frågor, t.ex. beslut som rör klassificeringen av den intagne i grad 3 och placering på öppen anstalt, fängelseförmåner, permission, villkorlig frigivning etc.

Din viktigaste rättighet under verkställigheten av domen är rätten att informeras om domen mot den tilltalade. Generellt anses information om frigivning av en intagen utgöra ett intrång i den intagnes personliga integritet och kan därför inte meddelas dig.

Om du har varit utsatt för könsbaserat våld kan du emellertid i undantagsfall få information om gärningsmannens situation och hur straffet verkställs, så länge en skyddsorder eller ett besöksförbud gäller.

Om du biträdde åtalet som privat åklagare kan du delta i beslut om att döma den tilltalade till villkorlig dom. För brott med ett straffvärde på mindre än två år kan villkorlig dom utdömas. Om inget nytt brott begås inom en viss tid preskriberas straffet. Domstolen beslutar om villkorlig dom, och du hörs innan beslutet fattas.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger information om din möjlighet att som brottsoffer vara delaktig i hur fängelsestraffet verkställs. De ger dig all hjälp du behöver för att kunna utöva dina lagstadgade rättigheter.

Om du är offer för terrorism ger Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism dig tillgång till de informationskanaler som du behöver för att ta reda på allt som rör verkställigheten av fängelsestraffet, ända fram tills straffet har avtjänats. Detta gäller särskilt om förmåner beviljas eller de intagna friges.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Om domen verkställs kan du vid behov och efter beslut av domaren få fortsatt skydd. Du kan få polisskydd eller i undantagsfall en ny identitet eller ekonomiskt stöd för att byta bostads- eller arbetsort.

För vissa brott, t.ex. könsbaserat våld eller våld i hemmet, kan du ansöka om en tillfällig skyddsorder. Den rättsliga myndigheten beslutar hur länge en sådan ska gälla.

Du kan även ansöka om en skyddsorder direkt hos den rättsliga myndigheten eller den allmänna åklagaren, eller hos tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter, kontoren för stöd till brottsoffer eller socialtjänst- eller vårdinrättningar knutna till de offentliga myndigheterna.

Skyddsordern ger ett heltäckande skydd som inbegriper lagstadgade civil- och straffrättsliga åtgärder och andra hjälpåtgärder och åtgärder om socialt skydd som fastställts i rättssystemet.

Beviljandet av en skyddsorder innebär att du är skyldig att fortlöpande hålla dig informerad om den tilltalades eller misstänktes situation, och om omfattningen och giltigheten av de skyddsåtgärder som vidtagits. Framför allt kommer du hela tiden att informeras om gärningsmannens situation i fängelset. Skyddsordern kommer därför att vidarebefordras till fängelseadministrationen.

Du kan även skyddas av vissa påföljder eller skyddsåtgärder som införts mot gärningsmannen, t.ex. besöksförbud, förlorade föräldrarättigheter eller förmyndarskap, förlorad rätt att bära och använda vapen etc. I ärenden där fängelsestraffet omvandlas till ett villkorligt straff kan domaren förbjuda gärningsmannen att vistas på vissa platser eller från att kontakta dig, förplikta gärningsmannen att delta i utbildningsprogram etc.

Som brottsoffer har du framför allt rätt att

a) begära att de åtgärder och bestämmelser som anges i lag och som bedöms nödvändiga för att garantera din säkerhet ska tillämpas på den villkorligt frigivne om denne har dömts för brott som sannolikt kan medföra fara för dig,

b) ge domaren eller domstolen all information som är relevant för att besluta om hur straffet ska verkställas, den civilrättsliga ansvarsskyldigheten till följd av domen eller den konfiskering som det fattats beslut om.

Kontoren för stöd till brottsoffer samarbetar och samordnar arbetet med organ, institutioner och tjänster som hjälper brottsoffer: rättsväsendet, åklagarmyndigheten, tjänstemän vid de brottsbekämpande myndigheterna, särskilt när det rör sig om utsatta offer som riskerar att utsättas för nya brott. Om du är ett offer som behöver särskilda skyddsåtgärder gör kontoren dessutom en bedömning av vilka skydds-, hjälp- och stödåtgärder som bör tillhandahållas. Det kan röra sig om följande åtgärder:

 • Tillhandahållande av psykologiskt stöd eller hjälp med att hantera de störningar som brottet har orsakat. De psykologiska metoder som bedöms vara lämpligast för din vård används.
 • Medföljare till rättegången.
 • Information om tillgängliga psykosociala resurser och vårdresurser och remittering till dessa tjänster om du begär detta.
 • Alla särskilda stödåtgärder som du kan ha behov av om du är ett brottsoffer med särskilt skyddsbehov.
 • Remittering till tjänster som ger specialiststöd.

Hur länge?

Juridiska skyddsåtgärder är giltiga för den tid som fastställts i relevant beslut från den rättsliga myndigheten.

Kontoren för stöd till brottsoffer övervakar din situation som brottsoffer, särskilt om du är ett utsatt offer, under hela det straffrättsliga förfarandet och en skälig tid därefter. Detta gäller oavsett om gärningsmannens identitet och resultatet av förfarandet är kända.

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

Din viktigaste rättighet under verkställigheten av domen är rätten att informeras om domen mot den tilltalade. Generellt anses information om frigivning av en intagen utgöra ett intrång i den intagnes personliga integritet och kan därför inte meddelas dig.

Om du har varit utsatt för könsbaserat våld kan du emellertid i undantagsfall få information om den tilltalades situation och hur straffet verkställs, så länge en skyddsorder eller ett besöksförbud gäller. Detta gäller inte om du uttryckligen har angett att du inte vill underrättas.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger information om din möjlighet att som brottsoffer vara delaktig i hur fängelsestraffet verkställs. De ger dig all hjälp du behöver för att kunna utöva dina lagstadgade rättigheter.

Om du är offer för terrorism ger Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism dig tillgång till de informationskanaler som du behöver för att ta reda på allt som rör verkställigheten av fängelsestraffet, ända fram tills straffet har avtjänats. Detta gäller särskilt om förmåner beviljas eller de intagna friges.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Om du har begärt att bli underrättad har du bland annat rätt att underrättas om följande beslut:

 • Beslut om att fängsla eller frige gärningsmannen, eller att gärningsmannen eventuellt har rymt.
 • Beslut från en rättslig myndighet eller kriminalvårdsmyndighet som medför att personer som dömts för våldsbrott eller trakasserier utgör ett hot mot din säkerhet.
 • Beslut som kräver din medverkan i verkställandet av domen och som meddelas i fängelserelaterade frågor, t.ex. beslut som rör klassificeringen av den intagne i grad 3 och placering på öppen anstalt, fängelseförmåner, permission, villkorlig frigivning etc.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger information om din möjlighet att som brottsoffer vara delaktig i hur fängelsestraffet verkställs. De ger dig all hjälp du behöver för att kunna utöva dina lagstadgade rättigheter.

Om du är offer för terrorism ger Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism dig tillgång till de informationskanaler som du behöver för att ta reda på allt som rör verkställigheten av fängelsestraffet, ända fram tills straffet har avtjänats. Detta gäller särskilt om förmåner beviljas eller de intagna friges.

Kommer jag att bli delaktig i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning?

Som brottsoffer har du rätt att

 • begära att de åtgärder och bestämmelser som anges i lag och som bedöms nödvändiga för att garantera din säkerhet ska tillämpas på den villkorligt frigivne om denne har dömts för ett brott som sannolikt medför fara för brottsoffret,
 • ge domaren eller domstolen all information som är relevant för att besluta om hur straffet ska verkställas, den civilrättsliga ansvarsskyldigheten till följd av domen eller den konfiskering som det fattats beslut om.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger information om din möjlighet att som brottsoffer vara delaktig i hur fängelsestraffet verkställs. De ger dig all hjälp du behöver för att kunna utöva dina lagstadgade rättigheter.

Om du är offer för terrorism ger den Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism dig tillgång till de informationskanaler som du behöver för att ta reda på allt som rör verkställigheten av fängelsestraffet, ända fram tills straffet har avtjänats. Detta gäller särskilt om förmåner beviljas eller de intagna friges.

Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Om du har begärt att bli underrättad om vissa beslut i fängelserelaterade frågor, och beslut som påverkar klassificeringen av den intagne i grad 3 och placering på öppen anstalt, fängelseförmåner, permission, villkorlig frigivning etc. kan du överklaga dessa även om du inte har varit part i förfarandet. Du måste underrätta behörig rättssekreterare om att du vill överklaga ett beslut. För detta behöver du inte biträdas av advokat. Du måste meddela rättssekreteraren att du vill överklaga beslutet senast fem dagar efter det att du underrättades om det och inge ditt överklagande senast femton dagar efter underrättelsen.

För att överklaga klassificeringen av den intagne i grad 3 och placering på öppen anstalt måste du ha fallit offer för

 • mord,
 • abort,
 • skada,
 • frihetsbrott,
 • tortyrbrott och brott mot den moraliska integriteten,
 • sexualbrott,
 • rån som begåtts med hjälp av våld eller hot,
 • terroristbrott,
 • människohandel.

Innan kriminalvårdsmyndigheten fattar något av ovannämnda beslut meddelas du det aktuella beslutet så att du kan framföra dina synpunkter. Detta förutsätter att du har begärt att bli underrättad om sådana beslut.

Kontoren för stöd till brottsoffer ger dig all information du kan tänkas behöva om i vilka fall du kan överklaga avgöranden som du anser strider mot dina rättigheter.

Senaste uppdatering: 11/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.