Rättigheter för brottsoffer per land

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Kan jag överklaga domen?

En part som inte är nöjd med tingsrättens dom kan överklaga den till hovrätten. Information om hur det går till finns i domen. I vissa fall krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet. Överklagas domen blir det oftast en ny rättegång i hovrätten. I de flesta fall behöver inte målsägande och vittnen vara med under den rättegången. Istället spelas förhören från tingsrätten upp. I vissa enkla fall kan dock hovrätten avgöra målet utan att hålla någon huvudförhandling.

Hovrättens dom kan i regel överklagas till Högsta domstolen. Högsta domstolen tar dock endast upp ett mål till prövning om det behövs ett vägledande avgörande, ett så kallat prejudikat, eller om det finns synnerliga skäl till prövning, till exempel ett grovt misstag av tingsrätt eller hovrätt. I praktiken är därför hovrätten oftast den sista instansen.

Vilka är mina rättigheter efter domen?

Som part i målet har du rätt att så snart som möjligt få domen i skriftlig form. Om du inte är part i målet måste du kontakta domstolen för att få information om domens innehåll.

Generellt har du rätt till översättning av dokument. Om det är nödvändigt kan domstolen översätta dokument som getts in eller skickats från domstolen. Du kan dock behöva kontakta domstolen och be om denna tjänst. Översättningen är gratis för dig.

Du kan inte företrädas av ett målsägandebiträde på det allmännas bekostnad i detta skede av rättsprocessen. Biträdets uppdrag att hjälpa dig slutar när förhandlingen är över. Du kan dock välja att företrädas av ett juridiskt ombud på egen bekostnad. Om du är berättigad till rättshjälp kan staten täcka en del av dina kostnader för ombudet.

Om du i detta skede behöver en stödperson kan du kontakta någon av de ideella organisationerna på området exempelvis en brottsofferjour eller en kvinnojour - Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, etc.

Har jag rätt till stöd eller skydd efter rättegången? Hur länge?

Ja du kan ha rätt till stöd och skydd efter rättegången. Det finns ingen särskilt gräns för hur länge du kan få stöd och skydd av ideella organisationer eller från socialtjänsten. Vad gäller skyddade personuppgifter så finns det några tidsgränser. Läs mer om detta under Personligt skydd om jag är i fara (Mina rättigheter som brottsoffer).

Vilken information får jag om gärningsmannen döms?

I domen framgår vilket straff den dömde får och hur länge t.ex. denne ska sitta i fängelse. Vid brott mot person (brott som riktas mot någons liv, hälsa, frihet eller frid) ska du som målsägande tillfrågas av Kriminalvården om du vill bli underrättad om:

  • vid vilken anstalt den dömde är placerad i Sverige,
  • den dömde förflyttas till en annan anstalt eller överförs till ett annat land,
  • den dömde vistas utanför anstalt,
  • den dömde, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling av fängelse på livstid,
  • den dömde friges,
  • den dömde rymmer eller fritas eller om
  • den dömde uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

Kriminalvården behöver inte lämna någon underrättelse om det kan medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.

Vad får jag veta om gärningsmännen friges (också vid förtida eller villkorlig frigivning) eller rymmer?

Vid brott mot person (brott som riktas mot någons liv, hälsa, frihet eller frid) ska du som målsägande tillfrågas av Kriminalvården om du vill bli underrättad om:

  • den dömde friges,
  • den dömde rymmer eller fritas eller om
  • den dömde uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

Kommer jag att bli delaktiga i beslut om frigivning eller villkorlig frigivning? Kan jag göra ett uttalande eller överklaga?

Nej, någon sådan rätt har du inte.

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.