Rättigheter för brottsoffer per land

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Kan jag överklaga en dom avseende den tilltalades straff eller en dom som innebär att den tilltalade frikänns?

Kan jag överklaga andra domar?

Vilka rättigheter har jag efter att domen vunnit laga kraft (inte kan överklagas längre)?

Mer information

Kan jag överklaga en dom avseende den tilltalades straff eller en dom som innebär att den tilltalade frikänns?

Om du som part i målet inte är nöjd med tingsrättens dom kan du överklaga den till hovrätten.

Du som målsägande kan överklaga tingsrättens dom om den tilltalades ansvar för brottet och/eller straff, om du har biträtt åtalet. Annars har du bara rätt att överklaga beslut som rör ditt skadeståndskrav.

Om du vill överklaga måste du göra det skriftligen och lämna in överklagandet till tingsrätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades. För att ett brottmål ska prövas igen av hovrätten kan det krävas ett så kallat prövningstillstånd. Överklagas en tingsrätts dom blir det ofta en ny förhandling i hovrätten. I vissa enkla fall kan dock hovrätten avgöra målet utan att hålla en förhandling.

Kan jag överklaga andra domar?

Du kan överklaga en dom av en hovrätt till Högsta domstolen. Högsta domstolen tar dock endast upp ett mål till prövning om det behövs ett vägledande avgörande, ett så kallat prejudikat, eller om det finns synnerliga skäl till prövning, till exempel ett grovt misstag av en tingsrätt eller en hovrätt.

Om du vill överklaga måste du göra det skriftligen och lämna in överklagandet till hovrätten. Överklagandet ska ha inkommit till hovrätten inom fyra veckor från den dag då domen meddelades.

Vilka rättigheter har jag efter att domen vunnit laga kraft (inte kan överklagas längre)?

Som part i målet har du rätt att så snart som möjligt få domen i skriftlig form. Om du inte är part i målet måste du kontakta domstolen för att få information om domens innehåll.

Om det är nödvändigt kan domstolen översätta dokument som kommer in till eller skickas från domstolen. Du kan också begära att domstolen översätter en handling. Översättningen är gratis för dig.

Om den dömde friges villkorligt eller beviljas permission har du inte rätt att överklaga det. Du har dock rätt att få information om detta av Kriminalvården.

Du kan inte företrädas av ett målsägandebiträde (1) på det allmännas bekostnad i detta skede av rättsprocessen. Biträdets uppdrag att hjälpa dig slutar när förhandlingen är över. Du kan dock välja att företrädas av ett juridiskt ombud på egen bekostnad. Om du är berättigad till rättshjälp kan staten täcka en del av dina kostnader för ombudet.

Om du i detta skede behöver en stödperson kan du kontakta någon av frivilligorganisationerna inom området exempelvis en brottsofferjour eller en kvinnojour - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), etc.

Mer information:

 • Rättegångsbalk – på engelska och svenska
 • Förundersökningskungörelse – på svenska
 • Offentlighets - och sekretesslag – på svenska
 • Tryckfrihetsförordning – svenska
 • Brottsskadelag – på svenska
 • Brottsskadeförordning – på svenska
 • Lag 2002:445 om medling med anledning av brott – på svenska
 • Lag 1988:688 om kontaktförbud – på svenska
 • Folkbokföringslag – på svenska
 • Namnlag – på svenska
 • Lag 1999:997 om särskild företrädare för barn – på svenska
 • Lag 1988:609 om målsägandebiträde – på svenska
 • Föräldrabalk – på svenska
 • Förvaltningslag – på svenska
 • Socialtjänstlag – svenska
 • Rättshjälpslag – på svenska
 • Kungörelse 1973:261 om utbetalning av vissa ersättningar I mål eller ärende vid domstol m.m. – på svenska
 • Förordning 1982:805 om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. – på svenska
 • Lag 1974:203 om kriminalvård I anstalt – på  svenska

1. Målsägandebiträde
Målsägandebiträdet är vanligtvis en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå men kan också vara en annan lämplig person med juridisk kompetens. Biträdet kommer att se efter dina intressen och ge dig vägledning och stöd under utredningen. Biträdet kan också hjälpa dig att föra en talan om skadestånd.
Ett målsägandebiträde kan utses så snart förundersökningen har inletts. Om du känner att du behöver ett biträde, ska du ta upp frågan så fort som möjligt med polisen eller den åklagare som ansvarar för förundersökningen. Du kan också vända dig direkt till tingsrätten med din begäran om ett biträde. Det är tingsrätten som avgör om du har rätt till ett målsägandebiträde och domstolen kommer även att utse biträdet. Du får dock lämna förslag på vem domstolen ska utse. Biträdet är kostnadsfritt för dig.
Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.