Rättigheter för brottsoffer per land

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Du anses vara ett brottsoffer om du har lidit skada, t.ex. om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits, etc., som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt nationell lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol. Du kan också ha rätt till olika former av stöd och ersättning för skador som brottet orsakat.

Brottmålsprocessen i Sverige börjar med en utredning av brottet, en s.k. förundersökning. Det finns en skyldighet, med vissa undantag, att inleda förundersökning om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Förundersökningen utförs av polisen men leds ibland av en åklagare. När utredningen är genomförd kan åklagaren besluta att lämna ärendet till domstol eller - om åklagaren inte tycker att bevisningen räcker - avsluta ärendet utan att lämna det till domstol. Om ärendet lämnas till domstol blir det rättegång. Under rättegången bedömer domstolen alla framförda bevis och beslutar om den tilltalade ska dömas för brottet eller inte. Domstolen informerar också om eventuella möjligheter till överklagande till högre instans.

Som brottsoffer är du en viktig aktör i brottmålet och du har olika rättigheter. Som brottsoffer kan du delta i rättsprocessen utan en särskild rättslig status eller att ha en mer aktiv roll genom att formellt bli en part i målet. Du kan begära skadestånd och/eller biträda åtalet. I vissa fall kan du driva ett enskilt åtal på eget initiativ när åklagaren har beslutat att inte göra det.

 

Mer information:

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.