Rättigheter för brottsoffer per land

Som brottsoffer kan man ha nytta av flera rättigheter och assistans i form av råd och hjälp från nationella myndigheter och organisationer. Dessa faktablad ger information om vad man kan förvänta sig i olika länder inom EU.

Om du har utsatts för ett brott, måste du naturligtvis fundera på om det ska rapporteras. Du kanske tvekar att göra detta, eller oroas över vad det innebär, men om du inte gör en anmälan blir det förmodligen inte någon polisundersökning och den person som har begått brottet kan inte att ställas till svars. Att göra en polisanmälan kan också vara viktigt av praktiska skäl, t.ex. om du vill göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

Du har vissa rättigheter oberoende av om du anmäler brottet eller ej, men när du väl har anmält ett brott har du emellertid fler rättigheter och kan även få stöd som du inte skulle få annars. Allt detta kommer att bidra till att du kan ta full del i förfarandet och förstå vad som händer. Det syftar också till att göra hela processen så enkel som möjligt för dig.

När du gör en polisanmälan av brottet, eller snarast möjligt därefter, bör du också försöka ta reda på vilken roll du har att spela i förfarandet – som brottsoffer, vittne, målsägande, civilrättslig part, person som får träda i åklagarens ställe, eller kanske flera av dem. Dessa roller varierar från ett land till ett annat, och vissa av dem är knutna till rättigheter som kan vara viktiga senare i processen, t.ex. huruvida du som brottsoffer kan överklaga resultatet av en rättegång. Roller och tidsfrister framgår av dessa faktablad. Kontrollera sedan med polisen vilka roller som är aktuella i ditt fall och vilka eventuella tidsfrister du måste respektera. Du kan be myndigheterna om närmare klargöranden så att du vet hur du bäst skyddar dina rättigheter och rättsliga intressen.

När du har anmält ett brott kommer myndigheterna att arbeta för att rättvisa skipas för dig och andra. Eftersom du är part i saken kan de kräva att du aktivt samarbetar fram tills, och kanske till och med efter, det att brottmålet avslutats om det blir en rättslig uppföljning. Du har en viktig roll i dessa förfaranden och din medverkan är mycket värdefull.

Polisen inleder sin undersökning med att samla in tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot den som har begått brottet. Om personen befinns skyldig kommer domaren också att fastställa lämpliga påföljder för gärningsmannen.

Som brottsoffer har du ett antal lagstadgade rättigheter inom eller utanför de straffrättsliga förfarandena. Några av dessa rättigheter kan även gälla för dina familjemedlemmar och släktingar. EU har arbetat för att garantera att det finns vissa grundläggande rättigheter och normer som alla länder i EU måste anpassa sin lagstiftning efter.

Följande faktablad är en vägledning genom de viktigaste faserna i de straffrättsliga förfarandena i varje medlemsstat. Här förklaras också vilka rättigheter du har och vilka grundläggande regler du ska följa för att kunna utöva dem. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd att fungera som vägledning.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Alla personhänvisningar i dessa faktablad gäller både män och kvinnor om inget annat tydligt framgår av sammanhanget.
Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.