Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) бе разработен, за да се улесни правилното и недвусмислено позоваване на съдебни решения от европейските и националните съдилища. Набор от еднотипни метаданни ще спомогне за подобряване на търсачките в областта на съдебната практика.

Преди разработването на ECLI, намирането на съответната съдебна практика беше трудно и отнемаше време. Да вземем например случай, когато решение на Върховния съд на държава членка А е от интерес за даден правен дебат. Делото е регистрирано в различни национални и трансгранични бази данни за съдебна практика, но във всяка една база данни то е с различен идентификатор. Всички тези идентификатори, ако са известни, трябва да бъдат посочени, за да се даде възможност на читателите да намерят делото в базата данни, която решат да използват. Различните правила и стилове на позоваване усложняват търсенето. Освен това потребителите трябваше да проверят всички бази данни, за да разберат дали това дело на Върховния съд е налично и в какъв вид — обобщено, преведено или с обяснителни бележки. С въвеждането на системата ECLI едно търсене в един интерфейс за търсене, като се използва само един идентификатор ще бъде достатъчно, за да се намерят всички случаи, в които решението се среща във всички участващи национални и трансгранични бази данни.

Лесният достъп до съдебни решения на други държави членки е от все по-голямо значение за укрепване на ролята на националния съдия в прилагането и спазването на правото на ЕС. Търсенето и позоваването на съдебни решения на други държави членки са сериозно възпрепятствани от разликите в националните системи за обозначаване на съдебната практика, в правилата за позоваване на съдебната практика и в техническите полета, описващи характеристиките на дадено съдебно решение.

За да се преодолеят тези разлики и за да се улесни достъпът и позоваването на националната, чуждата и европейската съдебна практика, Съветът на Европейския съюз прикани държавите членки и институциите на ЕС да въведат Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) и минимален набор от еднотипни метаданни за съдебната практика.

Основни характеристики на ECLI

ECLI е единен идентификатор с един и същ разпознаваем формат за всички държави членки и съдилища на ЕС. Той е съставен от пет задължителни елемента:

  • съкращението „ECLI“: обозначава Европейския идентификатор за съдебна практика;
  • кода на държавата;
  • кода за съда, издал решението;
  • годината, в която решението е постановено;
  • поредния номер, до 25 буквено-цифрови знака, във формат, който се определя от всяка държава членка. Позволява се използването на точка, но не и на други пунктуационни знаци

Елементите се разделят с двоеточие. Пример (несъществуващ) за ECLI би могло да бъде следното:

ECLI:NL:HR:2009:384425, което да е решение 384425 на Върховния съд („HR“) на Нидерландия („NL“) от 2009 г.

Метаданни

За да бъде съдебната практика по-лесно разбираема и откриваема, всеки документ, съдържащ съдебно решение, следва да притежава набор от метаданни, както е описано в настоящия параграф. Тези метаданни следва да бъдат описани според стандартите, определени от Dublin Core Metadata Initiative.

Заключенията на Съвета за ECLI описват метаданните, които могат да бъдат използвани.

Координатор за ECLI

Всяка държава членка, която използва ECLI, трябва да назначи правителствена или съдебна организация за национален координатор за ECLI. Националният координатор за ECLI е отговорен за установяването на списъка с кодовете на участващите съдилища, публикуването на реда, по който се съставя поредния номер, и всякаква друга информация, която е от значение за функционирането на системата ECLI. Координаторът за ECLI за ЕС е Съдът на Европейския съюз.

Всяка държава членка решава дали и до каква степен да използва системата ECLI, например дали ще я прилага със задна дата към вече постановени решения или какъв да бъде броят на участващите съдилища — само на равнище върховни съдилища или всички съдилища и т.н.

Европейско и международно измерение

Ако кликнете на европейското и международното знаме в дясната страна на екрана, ще намерите информация за прилагането на ECLI от страна на Съда на Европейския съюз и Европейското патентно ведомство.

В съответствие със заключенията на Съвета Европейската комисия разработи многоезична търсачка за ECLI, която позволява на потребителите да намерят съдебни решения от базите данни на публикуващите съдебна практика, които са въвели стандартите ECLI и са предоставили достъп до тази информация.

Можете да търсите ECLI и на следния адрес https://e-justice.europa.eu/ecli/ - всеки написан в полето ECLI ще покаже съответните метаданни, свързани с идентификатора (ако има такива). Например https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 ще покаже директно метаданните на решение ECLI:NL:HR:2016:764.

Страници на държавите членки

На страниците на държавите членки можете да намерите информация относно:

  • дали държавата членка вече е въвела ECLI и метаданни;
  • ако не е: дали планира да направи това;
  • ако вече го е направила: информация относно съдебните кодове, правилата за форматиране, метаданните и т.н.;
  • националният координатор за ECLI.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.