Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Национален координатор по ECLI

Федерално министерство по въпросите на цифровизацията и икономиката (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)

Цифровизация и електронно управление — управление на програми и проекти (Отдел III/5) (Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Телефон: (+43 1) 53115/204211

Факс: (+43 1) 53109/204211

Електронна поща: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Код на държавата

За Австрия кодът на държавата е: [AT]

Създаване на националния ECLI

Създава се ECLI при публикуването в интернет на решенията на следните съдилища и органи:

  • Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof),
  • Върховния съд (Oberster Gerichtshof) и други съдилища,
  • Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht),
  • Федералния финансов съд (Bundesfinanzgericht),
  • окръжните административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte),
  • Органа за защита на личните данни (Datenschutzbehörde).
Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.