Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Федералното канцлерство (Bundeskanzleramt)

Програма за електронно управление и управление на проекти (Отдел I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Телефон: (+43 1) 53115/204211

Факс: (+43 1) 53109/204211

Електронна поща: helmut.weichsel@bka.gv.at

Код на държавата

За Австрия кодът на държавата е: [AT]

Създаване на националния ECLI

Създава се ECLI при публикуването в интернет на решенията на следните съдилища и органи:

  • Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof),
  • Върховния съд (Oberster Gerichtshof) и други съдилища,
  • Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht),
  • Федералния финансов съд (Bundesfinanzgericht),
  • окръжните административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte),
  • Органа за защита на личните данни (Datenschutzbehörde).
Последна актуализация: 16/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.