Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Национален координатор по ECLI

Националният координатор за Белгия е Федералната публична служба „Правосъдие“, централни служби (SPF Justice - info@just.fgov.be)

Код на държавата

Код на държавата по ECLI за Белгия: [BE]

Образуване на национален ECLI

Индексацията на ECLI беше активирана през октомври 2017 г.
Съдебната практика:

  • на Касационния съд,
  • на апелативните съдилища,
  • на апелативните трудови съдилища,
  • на първоинстанционните съдилища,
  • на търговските съдилища,
  • на трудовите съдилища,

която е регистрирана в публичната база данни на белгийската съдебна практика JUPORTAL, е достъпна и чрез търсачката ECLI.

Номерът по ECLI е съставен, както следва: ECLI:BE:[съдебен код]:[година на решението]:[пореден номер]

Поредният номер се състои от следните елементи, отделени с точки:

  • код „вид на решението“:

ARR за съдебно решение,
CONC за заключение на прокуратурата,
DEC за съдебно определение,
ORD за съдебна заповед,
AVIS за становище,

  • сериен номер.

До средата на ноември 2019 г. този сериен номер се състоеше от датата на решението във формат ГГГГММДД (година-месец-ден), последвана от точка и пореден номер.

От средата на ноември 2019 г. серийният номер на решенията и заключенията на Касационния съд ще съдържа и информация за съдебния състав, разгледал делото. Серийният номер е ГГГГММДД (година-месец-ден), следван от точка, код на състава, друга точка и пореден номер.

Например пълният номер по ECLI на заключение на касационната прокуратура по дело, по което е постановено решение на 6 май 2010 г., има следния формат: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Пълният номер по ECLI на решение на Касационния съд от 30 октомври 2020 г. има следния формат: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Ако търсите решение, за което вече знаете номера по ECLI, можете да отворите страницата с подробности за решението директно, като използвате следния URL адрес: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

На следните адреси ще намерите подробните страници на номерата по ECLI, дадени като пример:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Съдебен код

Белгия има голям брой съдебни кодове. Списъкът с белгийските съдебни кодове се намира в приложената таблица PDF (276 Kb) fr .

На 1 април 2014 г. съдебната система в Белгия е реформирана. Приложената таблица показва имената на съдилищата преди и след реформата от 1 април 2014 г.

Последна актуализация: 23/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.