Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия
На 18 януари 2017 г. Република Хърватия започна да прилага европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) към съдебните решения, намиращи се в базата данни със съдебна практика, която се поддържа от Върховния съд на Република Хърватия ( Vrhovni sud Republike Hrvatske), дотогава достъпна само на уебсайта на Върховния съд на Република Хърватия. Чрез означаването на публично обявените съдебни решения със знака ECLI до тях се дава достъп чрез европейската търсачка на Европейския портал за електронно правосъдие (ESE EEJP). Това позволи и улесни търсенето в споменатата база данни на хърватски съдебни решения от страна на граждани и юристи от други държави — членки на ЕС, както и на решения на съдилищата на други държави членки от страна на хърватски граждани и юристи.
Последна актуализация: 01/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.