Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Национален координатор за ECLI

Върховен съд (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, пощенски код: 657 37
Чешка република

Телефон: +420 541 593 111
Факс: +420 541 213 493

Идентификатор на електронната база данни: kccaa9t

Ел. поща: podatelna@nsoud.cz (моля, посочете като предмет на кореспонденцията „ECLI“)
уебсайт: https://nsoud.cz/

За контакти:

Petra Polišenská, Michal Ježek (от 1 август 2022 г.)

Създаване на национален ECLI

Идентификаторът ECLI бе въведен в Чешката република през април 2012 г. за обозначаване на решенията на Върховния съд (Nejvyšší soud) и от март 2014 г. за обозначаване на решенията на Конституционния съд (Ústavní soud). Идентификаторът ECLI се използва в момента на равнище висши и регионални съдилища. Решенията на тези съдилища могат да се търсят по ECLI на уебсайтовете на съдилищата (решенията на Върховния съд https://nsoud.cz/ и решенията на Конституционния съд http://nalus.usoud.cz/).

Код на държавата

[CZ]: код за Чешката република

Кодове на съдилищата

[NS]: Nejvyšší soud (Върховен съд на Чешката република).

[US]: Ústavní soud (Конституционен съд на Чешката република).

Пример за идентификатор ECLI за решенията на чешки съдилища

ECLI:CZ:NS:2012:[номер на делото].1

[CZ] код на държавата (CZ за Чешката република);

[NS] е кодът на съда, постановил решението (NS за Върховния съд — Nejvyšší soud);

[2012] указва годината, през която е постановено решението;

[номер на делото] без интервали или наклонени черти, като те се заместват с точка;

цифрата [1] обозначава поредния номер на всяко решение, постановено под съответния номер на дело. Включването на поредния номер гарантира, че един и същ идентификатор ECLI няма да се използва за обозначаване на повече от едно съдебно решение на един и същ съд в рамките на една година.

Връзки по темата

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Последна актуализация: 28/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.