Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Тел.: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Код на държавата

За Дания кодът на държавата е: [DK]

Създаване на национален ECLI

Информация ще бъде предоставена на по-късен етап.

Последна актуализация: 24/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.