Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

От 2018 г. насам е възможно да се търси естонска съдебна практика, която е публикувана и е в сила, като се използва ECLI — европейският идентификатор за съдебна практика. По-лесно и по-бързо е да се намери естонска съдебна практика, като се използва идентификаторът. Възприемането на ECLI също така спомага за прилагането на политики за свободно достъпни данни. ECLI беше добавен и към страницата с метаданни за съдебната практика, която се отваря като резултат от търсенето.

От втората половина на 2016 г. ECLI беше добавен към цялата съдебна практика на Върховния съд и на областните и окръжните съдилища.

От втората половина на 2016 г. публикуваната съдебна практика получава ECLI, като номерът се състои от пет елемента, разделени от двоеточие (напр. ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI — европейски идентификатор за съдебна практика; EE — идентификатор на държавата; RK — идентификатор на съда; 2016 — година на публикуване; 1.16.2798.84 — (напр. 1-16-2798/84) номер на съдебното дело, като, за да се образува, символите „-“ и „/“ се заменят с точки и в края се добавя поредният контролен номер „84“.

ECLI номерът може да се използва и като URL, а търсенията могат да се извършват по следната логика (където „kohtulahendid“ означава „съдебна практика“):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE — цялата съдебна практика, която има ECLI номер
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 — цялата съдебна практика на Върховния съд от 2016 г.
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 — конкретно решение на Върховния съд

Идентификаторите на съдилищата са, както следва:

RK — Върховен съд
TLRK — Областен съд на Талин
TRRK — Областен съд на Тарту
TLHK — Административен съд на Талин
TRHK — Административен съд на Тарту
HMK — Окръжен съд на Харю
PMK — Окръжен съд на Пярну
TMK — Окръжен съд на Тарту
VMK — Окръжен съд на Виру

Последна актуализация: 07/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.