Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Финландия

Финландия ще използва европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) във всички бази данни за съдебна практика във Finlex, националната правна база данни.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Национален координатор за ECLI

Националният координатор за ECLI е Aki Hietanen във финландското министерство на правосъдието. Адрес на електронна поща: finlex@om.fi.

Държавен код

Кодът на държавата за Финландия е [FI].

Създаване на национален ECLI

Финландия ще използва европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) във всички бази данни за съдебна практика във Finlex, националната правна база данни. Първоначално използването на идентификатора беше тествано в базите данни със съдебна практика на Върховния съд на Финландия (korkein oikeus) и на Върховния административен съд (korkein hallinto-oikeus). Идентификаторът ще се използва и в базите данни на апелативните съдилища (hovioikeudet), административните съдилища (hallinto-oikeudet) и специалните съдилища (erityistuomioistuimet). През 2017 г. метаданните в съдебните решения ще бъдат обогатени с метаданни на ECLI. Метаданните от инициативата за метаданни от Дъблин вече се използват в базите данни със съдебна практика на Finlex.

ECLI се използва и в базата данни със съдебна практика на Finlex, която съдържа препратки към съдебни решения от финландската правна литература от 1926 г. насам. Съдебната практика се състои, наред с другото, от решения на Върховния съд на Финландия, Върховния административен съд, апелативните съдилища, Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

Създаване на национален ECLI

Върховен съд: ECLI:FI:KKO:2017:21

Върховен административен съд: ECLI:FI:KKO:2017:63

— за резюмета на съдебни дела: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Апелативни съдилища:

 • Апелативен съд на Хелзинки (Helsingin hovioikeus) — ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Апелативен съд на Източна Финландия (Itä-Suomi hovioikeus) — ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Апелативен съд на Kouvola (Kouvolan hovioikeus) — ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Апелативен съд на Rovaniemi (Rovaniemen hovioikeus) — ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Апелативен съд на Turku (Turun hovioikeus) — ECLI:FI:THO:2011:2
 • Апелативен съд на Vaasa (Vaasan hovioikeus) — ECLI:FI:VHO:2011:7

Административни съдилища:

 • Административен съд на Хелзинки (Helsingin hallinto-oikeus) — ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Hämeenlinna (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) - ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Kouvola (Kouvolan hallinto-oikeus) - ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0378.25
 • Административен съд на Kuopio (Kuopion hallinto-oikeus) - ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0378.25
 • Административен съд на Oulu (Oulun hallinto-oikeus) - ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0378.25
 • Административен съд на Rovaniemi (Rovaniemen hallinto-oikeus) - ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0378.25
 • Административен съд на Turku (Turun hallinto-oikeus) - ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0378.15
 • Административен съд на Vaasa (Vaasan hallinto-oikeus) - ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0378.25
 • Административен съд на островите Åland (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) - ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0378.25

Съд по застрахователни спорове(Vakuutusoikeus) — ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Съд по трудовоправни въпроси (Työtuomioistuin) — ECLI:FI:TT:2016:128

Съд по обществени поръчки (Markkinaoikeus) — ECLI:FI:MAO:2010:595

Свързани връзки

Finlex — национална база данни за правна информация

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.