Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национален координатор за ECLI

За координатор по ECLI в Германия е определен:

Bundesamt für Justiz (Федерална служба за правосъдие)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
Ел. поща: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Код на държавата

Кодът за Германия е: [DE]

Съставяне на националния ECLI

На федерално ниво всички федерални съдилища планират да въведат Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI). Очаква се съдилищата на федералните провинции да въведат ECLI по-късно.

Понастоящем Федералният конституционен съд (Bundesverfassungsgericht), Федералният административен съд (Bundesverwaltungsgericht) и Федералният съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht) са въвели ECLI в своите бази данни на съдебните решения. За всички решения, публикувани на съответните им уебсайтове след въвеждането на ECLI, е определен такъв номер. За повече подробности:

В състоящия се от пет части идентификационен номер ECLI първите два знака обозначават винаги кода на държавата членка:

ECLI:DE:[код на съда]:[година на решението]:[пореден номер]

За всеки съд е определен код на съда и има специфични за този съд правила за генериране на поредния номер на решението. По правило годината на решението се въвежда като четирицифрено число (формат ГГГГ, напр. 2015).

Федерален конституционен съд (Bundesverfassungsgericht)

Кодът на съда винаги е „BVerfG“.
Поредният номер (регистрационен номер) е съставен от четири или — когато е необходим допълнителен отличителен знак — пет части, като третата и четвъртата и съответно четвъртата и петата част са разделени с точка.

1.   Вид производство

b    Установяване на противоконституционност на политическа партия
c    Обжалване на решение, постановено по спор във връзка с проведени избори
e    Производство за решаване на спор между конституционни органи
f    Абстрактен контрол за конституционност
g    Производство по спор между федералната държава и федерална провинция
h    Други спорове между федералната държава и федерална провинция
k    Спорове във връзка с конституцията на федерална провинция
l     Конкретен контрол за конституционност
m   Съдебен контрол на международното право в качеството му на федерално право
n    Тълкуване на Основния закон въз основа на сезиране от конституционен съд на федерална провинция
p    Решения по други въпроси, с които Конституционният съд е сезиран по силата на федерален закон
q    Определения за налагане на временни мерки
r    Конституционни жалби
up  Решения на пленума на съда
vb  Жалби относно забавяне при разглеждане на делата

2.    Абревиатури за видовете съдебни състави: „k“ за решенията на съдебните състави или „s“ за решенията на колегиите (не се отнася за решенията на пленума на съда и жалбите относно забавяне при разглеждане на делата — при тях съставът на съда се указва имплицитно чрез абревиатурите „up“ и „vb“).
3.    Точна дата на решението във формат ГГГГММДД.
4.    Факултативно: допълнителен отличителен знак (a—z), който е необходим, когато постановените решения са с една и съща дата/референтен номер (напр. удължаване на срока на временна мярка + решение по същество с еднаква дата/референтен номер).
5.    Референтен номер.

Пример:
Номерът ECLI за решение с референтен номер 2 BvR 1856/13 от 21 януари 2015 г. е:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht)

Кодът на съда винаги е „BVerwG“.
Поредният номер е съставен от четири части като втората и третата част и третата и четвъртата част са разделени с точка.

1.    Точна дата на решението във формат ДДММГГ.
2.    Абревиатура за вида решение („U“ за съдебно решение (Urteil), „B“ за определение (Beschluss), „G“ за заповед (Gerichtsbescheid).
3.    Референтен номер.
4.    При всички случаи: допълнителен отличителен номер (служи за разграничаване на два или повече документа, отнасящи се до един и същи вид решение, които са от същата дата и имат еднакъв референтен номер, напр. „0“).

Пример:
Номерът ECLI за решение с референтен номер 9 CN 1.01 от 17 април 2002 г. е:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Федерален съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht)

Кодът на съда винаги е „BAG“.
Поредният номер е съставен от четири части, разделени с точки.

1.    Точна дата на решението във формат ДДММГГ.
2.    Абревиатура за вида решение („B“ за определение (Beschluss), „U“ за съдебно решение (Urteil).
3.    Референтен номер.
4.    При всички случаи: допълнителен отличителен номер (служи за разграничаване на два или повече документа, отнасящи се до един и същи вид решение, които са от същата дата и имат еднакъв референтен номер, напр. „0“).

Пример:
Номерът ECLI за решение на Федералния съд по трудовоправни спорове с референтен номер 10 AZB 109/14 от 7 януари 2015 г. е:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Последна актуализация: 17/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.