Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Национален координатор за ECLI

За координатор за ECLI в Германия е определена:
Федералната служба за правосъдие (Bundesamt für Justiz )
Раздел VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germany

Тел.: +49 228 99410-5801

Електронна поща: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Въвеждане и разпространение на ECLI в Германия

В Германия Федералният конституционен съд (Bundesverfassungsgericht), Федералният върховен съд (Bundesgerichtshof), Федералният административен съд (Bundesverwaltungsgericht), Федералният финансов съд (Bundesfinanzhof ), Федералният съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht), Федералният съд по социалноосигурителни спорове (Bundessozialgericht) и съдилищата на федералните провинции (Länder) въведоха номера ECLI в своите бази данни с решения. От въвеждането на ECLI за всички решения, публикувани на съответните уебсайтове, се определя ECLI. За повече подробности виж:

Федерален конституционен съд
http://www.bundesverfassungsgericht.de (има планове за определяне с обратна сила на номера ECLI за всички публикувани решения);

Федерален върховен съд
http://www.bundesgerichtshof.de (за решения, публикувани на уебсайта на Федералния конституционен съд, считано от 1 януари 2016 г.);

Федерален административен съд
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (за всички решения, публикувани на уебсайта на Федералния административен съд);

Федерален финансов съд
http://www.bundesfinanzhof.de (за решения, публикувани на уебсайта на Федералния финансов съд, считано от 4 октомври 2016 г.);

Федерален съд по трудовоправни въпроси
http://www.bundesarbeitsgericht.de (за решения след 1 януари 2015 г.);.

Федерален съд по социалноосигурителни спорове
http://www.bundessozialgericht.de (за решения, публикувани на уебсайта на Федералния съд по социалноосигурителни спорове, считано от 1 януари 2010 г.);

съдилища на федералните провинции Länder
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Може също да използвате търсачката на ЕС за номера ECLI, за да търсите решения на Федералния конституционен съд и Федералния административен съд, които притежават номер ECLI.

Структура на номерата ECLI

Общите
номера ECLI имат пет компонента. Всеки компонент е отделен от другите с двоеточие. Номерата ECLI, определени от Германия, винаги започват с ECLI (①), последвано от DE за Германия (②). Третият компонент, известен като код на съда (③), показва кой съд е постановил решението (напр. BVerfG за Федералния конституционен съд). Четвъртият компонент (④) посочва годината, през която е постановено решението и се състои от четири последователни цифри (във формат гггг, напр. 2016 г.).

 

Номера ECLI

 

Съдилищата генерират последния компонент, известен като пореден номер (⑤ и нагоре), в съответствие със своите индивидуални правила. Кодовете на съдилищата и поредните номера, използвани от всеки съд, са обяснени отделно по-долу.

Подробности за отделните съдилища

Федерален конституционен съд

Кодът на съда (③) винаги е „BVerfG“. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑨. Втората и последната част са разделени с точка. Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Вид производство:

b

Установяване, че една или повече партии са действали противоконституционно

c

Обжалване на решение, постановено по спор във връзка с проведени избори

е

Производство за решаване на спор между конституционни органи

f

Абстрактен съдебен контрол

g

Спорове на федералното правителство / федералните провинции (Länder)

h

Други спорове между федералното правителство и федералните провинции (Länder)

k

Спорове във връзка с конституцията на федерална провинция (Land)

l

Съдебен контрол по същество

m

Съдебен контрол във връзка с международното право в качеството му на федерално право

n

Тълкуване на Основния закон въз основа на сезиране от конституционен съд на федерална провинция (Land)

p

Решения по други въпроси, с които Конституционният съд е сезиран по силата на федерален закон

q

Обезпечителни мерки

r

Конституционни жалби

нагоре

Решения на пленума на съда

vb

Жалби за бавност

 1. Абревиатури за видовете съдебни състави: k — за решения на състав, или s — за решения на колегия (отделение) (не се отнася за дела на пленума или жалби за бавност; в тези случаи съдебната форма е имплицитно указана от съкращенията up и vb).
 2. Точна дата на решението във формат ггггммдд.
 3. Незадължително: допълнителен отличителен знак (присвоен по азбучен ред от a до z). Това се използва, когато решенията се постановяват от един и същ съд с една и съща дата и номер на делото (например същата дата и номер на делото за удължаване на обезпечителната мярка и за решението по същество на делото). Разграничителен знак се добавя само ако е необходимо да се предотврати определянето на неясни ECLI.
 4. Номер на основното дело (състоящ се от идентификатора на отделението, номер на регистъра, входящия номер и годината на влизане в сила във формат гг). Няма интервали между идентификатора на отделението и номера на регистъра, нито между номера на регистъра и входящия номер. Наклонената черта между входящия номер и годината на влизане в сила също е пропуснат от ECLI. Входящият номер винаги представлява четирицифрено число в ECLI. Ако е необходимо, началните нули се поставят преди номера на записа. Следователно последните две цифри винаги представляват годината на влизане в сила.

Пример:
Номерът ECLI за решението на Второ отделение на Федералния конституционен съд от 1 март 2016 г. с номер на дело2 BvB 1/13 е:

 

Допълнителният знак „c“ показва, че това е четвъртото решение с иначе идентичен номер ECLI.

Федерален върховен съд

Кодът на съда (③) винаги е „BGH“. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑧. Части ⑦ и ⑧ са разделени с точка. Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Точна дата на решението във формат ддммгг.
 2. Абревиатура за вида решение („U“ — за съдебно решение (Urteil), „B“ — за определение (Beschluss), „V“ — за заповед (Verfügung), „S“ — за други).
 3. Номер на основното дело (състоящ се от идентификатора на отделението, номер на регистъра, входящия номер и годината на влизане в сила във формат гг). Няма интервали между идентификатора на отделението и номера на регистъра, нито между номера на регистъра и входящия номер. Наклонената черта между входящия номер и годината на влизане се заменя с точка.
 4. Допълнителен отличителен знак (присвоен последователно от 0 до 9) се използва винаги, когато се издават няколко решения от един и същи вид с една и съща дата и номер на дело.

Пример:
Номерът ECLI за решението на второ наказателно отделение на Федералния съд от 15 март 2016 г. с номер на дело 2 StR 487/15 е:

 

Допълнителният знак „2“ показва, че това е третото решение с иначе идентичен номер ECLI.

Федерален административен съд

Кодът на съда (③) винаги е „BVerwG“. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑧. Части ⑦ и ⑧ са разделени с точка, освен ако е присвоена наставка за номер на делото D (съдебна защита в случай на прекалено продължително съдебно производство), като в този случай няма точка между номера на делото (⑦) и допълнителния отличителен знак (⑧). Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Точна дата на решението във формат ддммгг.
 2. Абревиатура за вида решение („U“ — за съдебно решение (Urteil), „B“ — за определение (Beschluss), „G“ — за заповед (Gerichtsbescheid).
 3. Номер на основното дело (състоящ се от идентификатора на отделението, номер на регистъра, входящия номер и годината на влизане в сила във формат гг). Няма интервали между идентификатора на отделението и номера на регистъра, нито между номера на регистъра и входящия номер. По-старите номера на дела имат наклонена черта между входящия номер и годината на влизане в сила; в номера ECLI тази наклонена черта се заменя с точка.
 4. Допълнителен отличителен знак (присвоен последователно от 0 до 9) се използва винаги, когато се издават няколко решения от един и същи вид с една и съща дата и номер на дело.

Пример:
Номерът ECLI за решението на девето отделение на Федералния административен съд от 17 април 2002  г. с номер на делото 9 CN 1/01 е:

 

 

Федерален финансов съд

Кодът на съда (③) винаги е „BFH“. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑧. Всяка част е отделена от останалите с точка. Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Съкращение за вида на решението:

VE

Преюдициално запитване до Съда на ЕС

VV

Подаване във Федералния конституционен съд

BA

Определение в обезпечително производство:

молба за спиране на изпълнението [А1] и обжалване на решение за спиране на изпълнението [А2]

B

Определение, с изключение на случаите, когато трябва да се възложи BA

U

Решение, правно обвързваща съдебна заповед, определение за допускане на обезпечение и др.

 1. Точна дата на решението във формат ддммгг.
 2. Номер на основното дело (състоящ се от идентификатора на отделението, номер на регистъра, входящия номер и годината на влизане в сила във формат гг). Няма интервали между идентификатора на отделението и номера на регистъра, нито между номера на регистъра и входящия номер. Наклонената черта между входящия номер и годината на влизане се заменя с точка.
 3. Допълнителен отличителен знак (присвоен последователно от 0 до 9) се използва винаги, когато се издават няколко решения от един и същи вид с една и съща дата и номер на дело.

Пример:
Номерът ECLI за решението на десетото отделение на Федералния финансов съд от 1 юни 2016 г. с препратка X R 66/14 е:

 

Федерален съд по трудовоправни спорове

Кодът на съда (③) винаги е „BAG“. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑧. Всяка част е отделена от останалите с точка. Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Точна дата на решението във формат ддммгг.
 2. Абревиатура за вида решение („U“ — за съдебно решение (Urteil), „B“ — за определение (Beschluss)).
 3. Номер на основното дело (състоящ се от идентификатора на отделението, номер на регистъра, входящия номер и годината на влизане в сила във формат гг). Няма интервали между идентификатора на отделението и номера на регистъра, нито между номера на регистъра и входящия номер. Наклонената черта между входящия номер и годината на влизане се заменя с точка.
 4. Допълнителен отличителен знак (присвоен последователно от 0 до 9) се използва винаги, когато се издават няколко решения от един и същи вид с една и съща дата и номер на дело.

Пример:
Номерът ECLI за решението на десетото отделение на Федералния съд по трудовоправни спорове от 7 януари 2015 г. с номер на делото 10 AZB 109/14 е:

 

 

Федерален съд по социалноосигурителни спорове

Кодът на съда (③) винаги е „BSG“. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑧. Частите не са разделени по никакъв начин. Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Точна дата на решението във формат ддммгг.
 2. Абревиатура за вида решение („U“ — за съдебно решение (Urteil), „B“ — за определение (Beschluss)).
 3. Номер на основното дело (състоящ се от B — за Федералния социален съд, идентификатор на отделението, идентификатор на полето, входящия номер в съответното поле и свързания регистър, годината на влизане в сила във формат гг и номер на регистъра). Небуквено-цифровите компоненти на номера на делото са пропуснати.
 4. Допълнителен отличителен знак (присвоен последователно от 0 до 9) се използва винаги, когато се издават няколко решения от един и същи вид с една и съща дата и номер на дело.

Пример:
Номерът ECLI за решението на Трето отделение на Федералния социален съд от 25 януари 2017 г. с номер на делото B 3 P 2/15 R е:

 

Съдилища на федералните провинции (Länder)

Допустимите кодове на съдилища (③) са изброени в приложената таблица Excel  (52 KB) de. Поредният номер се състои от части от ⑤ до ⑦. Всяка част е отделена от останалите с точка. Точните компоненти на поредния номер са обяснени подробно по-долу.

 1. Точна дата на решението във формат ммдд.
 2. Номер на делото (или номера на дела, ако има множество номера на дела) с дължина до 17 знака, започвайки с първия символ на номер на основното дело. Ако след 17-ия знак има точка, тази точка се пропуска. Умлаутите се заменят (ä = AE, ö = OE, ü = UE) и небуквено-цифровите символи, като интервали или наклонени черти, са пропуснати. Ако цифрите или буквите ще бъдат показани една до друга, те са разделени с точка (напр. 9 C 1023/12 става 9C1023.12).
 3. Допълнителен двуцифрен разграничителен код (присвоен последователно от 00 до 99) се използва винаги, когато се постановяват няколко решения от един и същи тип с една и съща дата и номер на делото.

Пример:
Номерът ECLI за решението на шести разширен състав за икономически нарушения на Щутгартски окръжен съд от 26 януари 2015 г. с номер на делото 6 KLs 34 Js 2588/10 е:

 

Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.