Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Национален координатор по ECLI

Национален координатор пo ECLI все още не е назначен. За момента тази функция се изпълнява от Генерална дирекция за автоматизирани информационни системи (DGSIA) към Министерството на правосъдието.

Код на държавата

За Италия кодът на държавата е: [IT].

Създаване на национален ECLI

Като част от дейностите в текущата пилотна фаза се изготвя предложение за въвеждането на ECLI. По-конкретно се изготвят разпоредби за съставянето на поредните номера на документите от съдебната практика съгласно установеното в стандарта за ECLI, като се използва набор от достъпни метаданни, за да се гарантира, че всеки идентификационен номер е уникален.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.