Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Националната администрация на съдилищата, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Lithuania. Тел.: +370 5 266 29 81, ел. поща: info@teismai.lt

Код на държавата

За Литва кодът на държавата е: [LT]

Създаване на национален ECLI

ECLI все още не се използва в Литва.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.