Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Понастоящем Люксембург разглежда възможността за въвеждане на европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier – ECLI).

Последна актуализация: 20/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.