Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Courts of Malta (Съдилищата на Малта) (courts.csa@courtservices.mt).

Код на държавата

За Малта кодът на държавата е: [MT]

Създаване на национален ECLI

В Малта номерът по ECLI не може да бъде съставен въз основа на информацията относно съдебното решение, която е достъпна за обществеността. Той се създава автоматично в момента на въвеждане на съдебното решение в съдебната информационна система.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.