Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Национален координатор по ECLI

Националният координатор по ECLI е Съдебният съвет (Raad voor de rechtspraak). Можете да се свържете с координатора на следния електронен адрес: kennissystemen@rechtspraak.nl

Код на държавата

За Нидерландия кодът на държавата е: [NL]

Създаване на национален ECLI

ECLI бе въведен в Нидерландия на 28 юни 2013 г. ECLI може да бъде определен за:

 • всички съдебни решения, публикувани на уебсайта на Съдебния съвет:
 • всички дисциплинарни решения, публикувани на официалния уебсайт (на общия уебсайт за дисциплинарни производства);
 • всички съдебни решения, които не са публикувани на уебсайтовете, посочени в букви а) и б), но са публикувани в списания или бази данни, и съдебните решения, публикувани с комерсиална цел при условия на „свободен достъп“. Редакторите на списания или управителите на бази данни, които желаят да регистрират решенията си, могат да направят това чрез горепосочения електронен адрес;
 • всички съдебни решения, съхранявани във вътрешна база данни на Съдебния съвет:

Независимо дали самото решение е публикувано на един от двата посочени по-горе уебсайта, всички нидерландски ECLI, заедно с най-малко името на органа, постановил решението, датата на решението и номера на делото, може да бъдат намерени на адрес rechtspraak.nl.

Посочват се също така номерата на публикациите на решението в списания или бази данни, ако са известни. Нидерландските ECLI са структурирани по следния начин:

 • „ECLI“;
 • кодът на държавата „NL“
 • кодът на съда (вж. в категория „Кодове на съдилища по ECLI“) (Gerechtscode);
 • годината на решението;
 • сериен номер. Има два възможни формата.
  • Преди 28 юни 2013 г. почти всички решения, публикувани в Нидерландия, получаваха национален номер на делото (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN). Този LJN винаги включваше две букви и четири цифри, например: „AB1234“. От съображения за последователност този LJN е включен в петата част от кода ECLI.
  • От 28 юни 2013 г. насам вече не се определя LJN. Всички решения, постановени след тази дата, имат възходящ сериен номер, състоящ се единствено от цифри. Това може да важи и за решения, постановени преди 28 юни 2013 г.

Най-важните кодове на съдилища

В Нидерландия има голям брой съдилища. Кодовете на най-важните нидерландски съдилища са изброени в таблицата по-долу.

Най-висши съдилища

HR

Hoge Raad (Върховен съд)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (главна прокуратура към Върховния съд) (генерален адвокат)

RVS

Raad van State (Държавен съвет)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Съд по социалноосигурителни спорове, последна инстанция)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Административен съд в областта на търговията и промишлеността, последна инстанция)

Апелативни съдилища (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Районни съдилища (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Всички кодове на съдилища

Пълен списък на кодовете на нидерландските съдилища по азбучен ред е достъпен тук. Вече несъществуващите органи се обозначават като „закрити“ (opgeheven).

Последна актуализация: 08/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.