Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национален координатор по Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Националният координатор по ECLI е Съветът за съдебната система (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Код на държава

За Нидерландия кодът на държавата е: [NL]

Създаване на национален ECLI

ECLI беше въведен в Нидерландия на 28 юни 2013 г. Даден ECLI може да бъде определен за:

а) всички съдебни решения, публикувани на уебсайта на Съвета за съдебната система: http://www.rechtspraak.nl/;

б) всички дисциплинарни решения, публикувани на уебсайта на съвместните дисциплинарни органи: http://www.tuchtrecht.nl/;

в) всички съдебни решения, които не са публикувани в уебсайтовете от букви а) и б), но са публикувани в списания или бази данни, и съдебни решения, публикувани с комерсиална цел под формата на „свободен достъп“. Редакторите на списания или управителите на бази данни, които желаят да регистрират своите решения, могат да го направят чрез горепосочения електронен адрес;

г)  всички съдебни решения, съхранявани във вътрешна база данни на Съвета за съдебната система.

Независимо дали самото решение е публикувано на един от двата уебсайта, посочени по-горе, на уебсайта http://www.rechtspraak.nl/ се публикуват всички нидерландски ECLI поне заедно с наименованието на органа, който е произнесъл решението, датата на решението и номера на делото. Когато са известни, също така се предоставят данни за публикацията във връзка с всички известия за решението в списания или бази данни.

Нидерландските ECLI се състоят от следното:

  • „ЕCLI“;
  • кодът на държавата ‘„NL“;
  • кодът на съда — вж. в категория „Кодове на съдилища по ECLI“;
  • годината на решението;
  • сериен номер. Има два възможни формата.
    • Преди 28 юни 2013 г. на практика всички решения, публикувани в Нидерландия, са имали LJN (Landelijk JurisprudentieNummer или национален номер на дело). Този LJN винаги включва две букви и четири цифри, например: AB1234. От съображения за последователност този LJN е включен като петата част от кода по ECLI.
    • От 28 юни 2013 г. насам вече не се определят LJN. Всички решения, на които е предоставен ECLI, след тази дата имат възходящ сериен номер, състоящ се единствено от цифри. Това може да важи и за решения, издадени преди 28 юни 2013 г.

Най-важните кодове на съдилища

В Нидерландия има голям брой съдилища. Кодовете на най-важните нидерландски съдилища са посочени по-долу.

На 1 януари 2013 г. организацията на съдилищата в Нидерландия се промени значително. Съдилищата, които към 1 януари 2013 г. вече не съществуват, са обозначени като „закрити“. На 1 април 2013 г. беше извършена допълнителна промяна. Съдилищата, които след тази дата вече не съществуват, също са обозначени като „закрити“.

Най-висши съдилища

HR

Hoge Raad (Върховен съд)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Прокуратура на Върховния съд) (Генерален адвокат)

RVS

Raad van State (Държавен съвет)

CRVB Centrale Raad van Beroep (Централен апелативен съд (и съд от последна инстанция) по въпроси, свързани със социалната сигурност)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Апелативен съд (и съд от последна инстанция) по търговски и индустриални въпроси )

Апелативни съдилища

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Апелативен съд Амстердам)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (закрит)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (закрит)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (закрит)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Окръжни съдилища

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Окръжен съд Алкмар) (закрит)

RBALM

Rechtbank Almelo (закрит)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (закрит)

RBASS

Rechtbank Assen (закрит)

RBBRE

Rechtbank Breda (закрит)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (закрит)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (закрит)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (закрит)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (закрит)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (закрит)

RBMID

Rechtbank Middelburg (закрит)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (закрит)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (закрит)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (закрит)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (закрит)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (закрит)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (закрит)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (закрит)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Кодове на всички съдилища

Пълен списък на кодовете на нидерландските съдилища може да бъде намерен в приложение(73 Kb). PDF (73 Kb) NL Органи, които вече не съществуват, са обозначени като „закрити“.

Последна актуализация: 21/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.