Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Национален координатор за ECLI

Адрес за контакти: Rua Duque de Palmela № 23, 1250—097 Lisbon — Португалия

Телефон: + 351 213 220 020 факс:
+351 213 474 09 918

Електронна поща: csm@csm.org.pt
уебсайт:https://www.csm.org.pt/

Код на държавата

Кодът на държавата за Португалия е: [PT].

Създаване на национален ECLI

Въвеждането от Португалия на европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) приключи през ноември 2018 г. като част от проект, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (ГД „Правосъдие и потребители“). Това беше съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет (Conselho Superior da Magistratura) и Института за финансово управление и управление на имуществото в областта на съдебните услуги (Instituto de Gestão Financeira e Żamentos da Justiça).

Понастоящем ECLI обхваща решения на върховните съдилища:

 • Върховен съд (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Апелативен съд на Коимбра (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Апелативен съд на Евора (Tribunal da Relação de Évora)
 • Апелативен съд на Гимараеш (Tribunal da Relação de Guimarães)
 • Апелативен съд на Лисабон (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Апелативен съд на Порто (Tribunal da Relação do Porto)

Уебсайтът https://jurisprudencia.csm.org.pt/ предоставя достъп до нова търсачка за национална съдебна практика, използваща ECLI.

ECLI в Португалия се състои от следните компоненти:

 • ECLI“;
 • Кодът на държавата: „PT“;
 • Съдебният код: „STJ“, „TRL“, „TRP“, „TRC“, „TRE“ или „TRG“ (понастоящем ECLI е на разположение за идентифициране на решения на Върховния съд и апелативните съдилища в Лисабон, Порто, Коимбра, Евора и Гимараеш);
 • Годината на съдебното решение;
 • Серийният номер, който в случая на Португалия се основава на номера на делото (плюс понякога два идентификационни знака, използвани за разпределяне на делата в върховните съдилища).

Всеки компонент се разделя с двоеточие.

Пример за португалски ECLI:

Идентификаторът ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 съответства на решение, постановено в Португалия (PT) от Апелативния съд в Коимбра (TRC) през 2017 г. по дело № 198/15.3GCACB.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.