Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Министерството на правосъдието е националният координатор по ECLI — dti@just.ro

Код на държавата

За Румъния кодът на държавата е [RO].

Създаване на национален ECLI

ECLI беше въведен в румънските съдилища в края на 2015 г.

Като се използва електронната деловодна система (ECRIS), ECLI се определя автоматично за съдебните решения, постановени от 2007 г. насам от съдилищата (Висш касационен съд, апелативните съдилища, трибуналите и съдилищата от първа инстанция). За съдебните решения, постановени след 15 декември 2015 г., ECLI съществува и на хартиен носител.

Към момента в рамките на портала за електронно правосъдие няма онлайн база данни за националната съдебна практика, свързана с търсачката на ECLI. Съществува обаче база данни, в която всички решения, постановени от румънските съдилища през 2010 г., са взети от системата ECRIS и са публикувани в анонимизирана форма — ROLII, която понастоящем е в процес на разработване.

В Румъния ECLI кодът се състои от:

  • „ЕCLI“;
  • кода на държавата „RO“;
  • кода на съда — списък на кодовете на съдилищата може да бъде намерен тук  PDF (256 Kb) RO;
  • годината на съдебното решение;
  • пореден номер, състоящ се от вътрешния номер на съответния електронен регистър в системата ECRIS (уникален за съда) и номера на съдебното решение, както е определен в регистъра на съдебните решения (уникален за регистъра).

Пример:

ECLI кодът, определен за съдебно решение, постановено от съда от първа инстанция на Букурещ, Четвърти район, би могъл да изглежда по следния начин: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, където „JDS4B“ е кодът на съда, „2017“ — годината на съдебното решение, „001“ — вътрешният номер на съответния електронен регистър в системата ECRIS, а „004053“ — номерът на съдебното решение.

Последна актуализация: 07/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.