Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Национален координатор за ECLI

Национален координатор за ECLI е отделът за информатика и управление на проекти на Министерството на правосъдието на Словашката република – електронен адрес: ecli@justice.sk

Код на държавата

Кодът за Словашката република е: [SK]

Съставяне на национален ECLI код

ECLI код се съставя при постановяване на съдебно решение. Само съдебните решения, постановени след 25 юли 2011 г., получават ECLI номер. Ако дадено съдебно решение, постановено преди 25 юли 2011 г, е обжалвано след 25 юли 2011 г, това съдебно решение и всички други съдебни решения в досието получават ECLI код.

Пример за ECLI код в Словашката република:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = съкращение за съда

2011 = година

0123456789 = IČS (идентификационен номер на досието)

123 = сериен номер на съдебното решение в досието

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.