Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Националният координатор по ECLI за Словения е:

Върховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Служба по вписванията (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Електронна поща: ecli.vsrs@sodisce.si

Лице за контакти: Gregor Strojin

Код на държавата

За Словения кодът на държавата е: [SI]

Образуване на национален ECLI

На 1 октомври 2011 г. Словения въведе ECLI като неразделна част от всички съществуващи документи, публикувани в базите данни със съдебна практика на нейните съдилища. Всички нови документи, които постъпват в базите данни със съдебна практика, също получават номер по ECLI. В близко бъдеще и всички нови съдебни решения ще съдържат номер по ECLI.

Всички номера по ECLI се образуват автоматично въз основа на наличните данни.

Всички известни частни издатели на документи със съдебна практика са информирани за ECLI и повечето от тях вече са дали номер по ECLI на публикуваните документи.

Кодове на съдилища:

VSRS: Върховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Конституционен съд на Република Словения (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Висш съд на Целие (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Висш съд на Копер (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Висш съд на Любляна (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Висш съд на Марибор (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Административен съд на Република Словения (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Висш съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče)

Забележка: Кодовете за съдилищата се състоят от четири букви. Списъкът на участващите съдилища в момента се отнася само до въззивните съдилища, Върховния съд и Конституционния съд на Република Словения, чиито решения вече са публикувани в базите данни с национална съдебна практика. В близко бъдеще ще бъдат добавени и други съдилища и институции.

Година на решението:

Използва се годината, в която е било постановено решението (запис ГГГГ).

Референтен номер:

Обикновеният пореден номер (по-нататък ОПН): напр. II Ips 123/2005) на даден съд (поле за данни: Odločba (=решение)) се използва като основа за образуване на поредния номер по ECLI (по-нататък EПН).

Други думи (като „Sodba“, „Sklep“ и т.н.), които могат да бъдат част от полето „Odločba“, не се считат за част от ОПН и трябва да се изпуснат/заличат при образуването на ЕПН.

Годината, която е част от ОПН, остава част и от новия ЕПН.

Тъй като обикновените поредни номера съдържат знаци като тирета, наклонени черти или празни интервали, във формат ECLI всеки от тях трябва да бъде заменен с точка (напр. II Ips 123/2005 става II.Ips.123.2005, I K 123456/2010 става I.K.123456.2010 и т.н.).

Спрямо общите правила за ЕПН се прилагат изключенията в посочените по-долу особени случаи.

Особени случаи:

А: Когато в дадено съвместно решение се изброяват два или повече ОПН, само първият ОПН се използва за образуването на ECLI. В такива случаи в края на ЕПН трябва да се добави „.A“. До другите ОПН има достъп чрез метаданните на документите.

Пример:
Sodba II Ips 49/2008 и II Ips 28/2011
в такъв случай номерът по ECLI е:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


Б: Когато дадено решение използва само един ОПН, който е подобен на този на редица други решения с различни ОПН, тези други номера не бяха добавени в базите данни със съдебна практика. Първият ОПН се използва за образуването на ECLI, а другите се маркират със „същият като“ в метаданните. Останалите ОПН се използват за образуването на номерата по ECLI, които са вписани в базата данни като отнасящи се за подобни решения.

Пример:
Sodba VIII Ips 432/2009, същият като VIII Ips 50/2009 и VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009
в такъв случай номерът по ECLI е:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

същият като:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Ползвателите, които търсят някой от тези номера по ECLI, ще бъдат насочени към един и същ документ.

 

В: В миналото се наблюдаваха случаи, когато ОПН на един и същ съд можеха да се дублират, защото институцията е имала различни клонове и не е имала единна деловодна система (напр. UPRS). Конкретният клон може да бъде идентифициран в метаданните на документите. В такива случаи в края на ЕПН трябва да се добави комбинацията „.буква“, представляваща клона, въз основа на следната класификация:

Целие: .C

Любляна: .L

Нова Горица: .G

Марибор: .M


Г: Някои документи по наказателни дела в базата данни SOVS на Върховния съд съдържат два ОПН в полето „Odločba“. Първият съдържа поредния номер (във формат -NN), докато другият остава между скоби ( ). Причината за това е двойното вписване на делата по време на преходната фаза от въвеждането на компютризираната наказателна деловодна система.

В тези случаи за образуването на ECLI се използва само първият ОПН, към който след годината се добавя поредният номер на делото. Другият ОПН, посочен в скобите, отпада и не става част от ECLI.

Пример:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
в такъв случай номерът по ECLI е:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


Д: В някои случаи няколко документа на един и същ съд имат един и същ ОПН, например временните мерки и окончателните решения. В тези случаи за целите на образуването на ЕПН се добавя число. Първото решение (по датата на постановяване) не съдържа цифрова добавка. Следващото получава добавка „.1“, това след него — „.2“ и т.н. Добавките са определят автоматично въз основа на датата, на която е издаден документът.

Пример:
Sklep G 6/2011 (забележка: дублира се в редица документи)

в такъв случай номерата по ECLI са:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

и т.н.

Връзки по темата

Върховен съд на Република Словения (Vrhovno sodišče RS)

Конституционен съд на Република Словения (Ustavno sodišče RS)

Съдебна практика (Sodna praksa)

Съдебна практика (за използването на приложно-програмния интерфейс (API) е необходимо разрешение от Върховния съд)

Съдебна практика на Конституционния съд (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Последна актуализация: 01/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.