Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a podnikatelské prostředí)

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5) (Digitální a elektronická veřejná správa – Řízení programů a projektů (Odd. III/5))

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Tel.: +43 153115204211

Fax: +43 153109204211

E-Mail: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Kód země

Kód země ECLI pro Rakousko: [AT]

Vytvoření vnitrostátního ECLI

ECLI se přiřazuje v případě zveřejnění rozhodnutí  těchto soudů a orgánů na internetu:

  • Ústavní soud (Verfassungsgerichtshof)
  • Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof) a ostatní soudy
  • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht)
  • Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht)
  • Zemské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte)
  • Úřad pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbehörde)
Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.