Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Národním koordinátorem pro Belgii je Federální veřejná služba – soudnictví (Service Public Fédéral Justice), ústřední služby (SPF Justice - info@just.fgov.be).

Kód „země“

Kód země ECLI pro Belgii: [BE]

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Indexace ECLI byla aktivována v říjnu 2017.
Judikatura:

  • Kasačního soudu (Cour de Cassation),
  • odvolacích soudů (Cours d’Appel),
  • odvolacích pracovních soudů (Cours du travail),
  • soudů prvního stupně (Tribunaux de première instance),
  • obchodních soudů (Tribunaux de commerce),
  • soudů pro věci pracovněprávní a sociální (Tribunaux du travail).

Registrovaná ve Veřejné databázi belgické judikatury JUPORTAL; je rovněž k dispozici prostřednictvím vyhledávače ECLI.

Číslo ECLI se skládá z těchto částí: ECLI:BE…:[kód soudu]:[rok rozhodnutí]:[pořadové číslo]

Pořadové číslo se skládá z následujících prvků oddělených tečkou:

  • kód „typ rozhodnutí“:

ARR pro rozsudek,
CONC pro stanovisko státního zastupitelství,
DEC pro soudní rozhodnutí,
ORD pro usnesení,
AVIS pro posudek.

  • číslo série.

Až do poloviny listopadu 2019 se toto číslo série skládalo z data rozhodnutí formátu RRRRMMMDD (rok–měsíc–den), za nímž následovala tečka a pořadové číslo.

Od poloviny listopadu 2019 obsahuje číslo série rozsudků a stanovisek Kasačního soudu rovněž informace o senátu, v němž byla věc projednána. Číslem série je RRRRMMDD (rok–měsíc–den), za nímž následuje tečka, kód senátu, další tečka a pořadové číslo.

Úplný ECLI stanoviska státního zástupce u Kasačního soudu ve věci, v níž byl dne 6. května 2010 vynesen rozsudek, zní takto: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Například úplný ECLI rozsudku Kasačního soudu ze dne 30. října 2020 je následující: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Hledáte-li rozhodnutí, jehož číslo ECLI již znáte, dostanete se na stránku obsahující podrobnosti rozhodnutí přímo přes tuto internetovou stránku: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Na níže uvedených stránkách najdete podrobné informace týkající se například těchto konkrétních ECLI:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Kód soudu:

Belgie má velký počet kódů soudů. Seznam kódů belgických soudů se nachází v přiložené PDF  tabulce (276 Kb) CS .

Belgické soudnictví bylo dne 1. dubna 2014 nově uspořádáno. V přiložené tabulce jsou uvedeny názvy soudů před reformou ze dne 1. dubna 2014 a po ní.

Poslední aktualizace: 23/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.