Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) byl vytvořen pro usnadnění přesných a jednoznačných citací z rozsudků evropských a vnitrostátních soudů. Soubor jednotných metadat o judikatuře pomůže zlepšit vyhledávání judikatury.

Vyhledávání relevantní judikatury bylo před vytvořením ECLI velmi komplikované a časově náročné. Například bylo-li známo, že rozsudek nejvyššího soudu členského státu A je zajímavý pro konkrétní právní debatu. Dotčená věc byla zaevidována v různých vnitrostátních a mezinárodních právních databázích, avšak v každé databázi měl rozsudek jiný identifikátor. Všechny tyto identifikátory – byly-li vůbec známé – musely být citovány, aby měli uživatelé možnost vyhledat si věc ve zvolené databázi. Vyhledávání komplikovala rozdílná pravidla a styly citací. Uživatelé si navíc museli ověřit ve všech databázích, zda je tento rozsudek nejvyššího soudu k dispozici, ať již v podobě jeho shrnutí, překladu, nebo anotace. Díky systému ECLI bude stačit jediné vyhledávání v jednom vyhledávacím rozhraní za použití jednoho identifikátoru k tomu, aby byly nalezeny všechny výskyty rozhodnutí ve všech připojených vnitrostátních či mezinárodních databázích.

Snadný přístup k soudním rozhodnutím z jiných členských států má rostoucí význam pro posilování role vnitrostátního soudce při aplikaci a prosazování práva EU. Vyhledávání rozsudků z jiných členských států a citace z nich je podstatně omezeno rozdílností vnitrostátních systémů identifikace, pravidel citování a technických polí popisujících charakteristiky rozsudku.

Aby se překlenuly tyto rozdíly a zjednodušil přístup k vnitrostátní, zahraniční a evropské judikatuře a citacím z ní vyzvala Rada Evropské unie členské státy a orgány EU, aby zavedly evropský identifikátor judikatury (ECLI) a minimální soubor jednotných metadat o judikatuře.

Hlavní charakteristiky ECLI

ECLI je jednotný identifikátor, který má stejný snadno rozeznatelný formát pro všechny členské státy a soudy EU. Skládá se z pěti povinných částí:

  • „ECLI“: k identifikaci, že se jedná o evropský identifikátor judikatury,
  • kód země,
  • kód soudu, který rozsudek vydal,
  • rok vydání rozsudku,
  • pořadové číslo tvořené až 25 alfanumerickými znaky ve formátu, který si určí každý členský stát. Číslo může obsahovat tečky, avšak nesmí obsahovat žádná další interpunkční znaménka.

Všechny prvky jsou odděleny dvojtečkou. Příklad (neexistujícího) ECLI by mohl být:

ECLI:NL:HR:2009:384425, což by mohlo být rozhodnutí č. 384425 Nejvyššího soudu („HR“) Nizozemska („NL“) z roku 2009.

Metadata

Pro větší srozumitelnost a usnadnění vyhledávání judikatury by měl mít každý dokument obsahující soudní rozhodnutí soubor metadat uvedených v tomto odstavci. Tato metadata by měla být popsána v souladu s normami zavedenými dublinskou iniciativou pro základní metadata – Dublin Core Metadata Initiative.

Závěry Rady o ECLI popisují, jaká metadata lze použít.

KoordinátorECLI

Každý členský stát používající ECLI jmenuje vládní nebo soudní organizaci jako vnitrostátního koordinátora ECLI. Vnitrostátní koordinátor ECLI vytvoří seznam kódů soudů, které se účastní systému ECLI, zveřejní informace popisující způsob tvorby pořadového čísla a veškeré další informace, které jsou relevantní pro fungování systému ECLI. Koordinátorem ECLI pro EU je Soudní dvůr Evropské unie.

Je na rozhodnutí každého členského státu, zda a v jakém rozsahu bude používat systém ECLI, např. zda jej uplatní retroaktivně na historické záznamy nebo kolik jeho soudů se jej bude účastnit (např. pouze nejvyšší soudy, nebo všechny soudy atd.).

Evropský a mezinárodní rozměr

Kliknutím na vlaječku EU a mezinárodní vlaječky na pravé straně se dostanete k informacím o uplatňování ECLI ze strany Soudního dvora Evropské unie a Evropského patentového úřadu.

V souladu se závěry Rady vyvinula Evropská komise vícejazyčný vyhledávač ECLI umožňující vyhledat soudní rozhodnutí z databází těch poskytovatelů judikatury, kteří již provedli normy ECLI a poskytují přístup ke svým údajům.

Rezolver ECLI je k dispozici na stránce https://e-justice.europa.eu/ecli/ – pro každé vyplněné ECLI zobrazí relevantní ECLI metadata (jsou-li k dispozici). Například https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 by přímo zobrazilo metadata rozhodnutí ECLI:NL:HR:2016:764.

Stránky členských států

Na stránkách členských států naleznete informace o tom:

  • zda členský stát již zavedl ECLI a metadata,
  • pokud ne, zda to plánuje učinit,
  • pokud ano, informace o kódech soudů, pravidlech formátování, metadatech atd.,
  • vnitrostátním koordinátorovi ECLI.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.