Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Německo

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Koordinátorem ECLI pro Německo byl jmenován tento orgán:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 2284105801
E-mail: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Kód země

Kód země ECLI pro Německo je: [DE]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Na spolkové úrovni hodlají všechny spolkové soudy zavést evropský identifikátor judikatury (ECLI). Očekává se, že soudy v jednotlivých spolkových zemích zavedou ECLI k pozdějšímu datu.

Do dnešního dne zavedly ECLI do svých databází rozhodnutí tyto soudy: Spolkový ústavní soud, Spolkový správní soud a Spolkový pracovní soud. Všem rozhodnutím, která se zveřejňují na jejich příslušných internetových stránkách od zavedení tohoto systému, se přiděluje ECLI. Podrobnosti naleznete zde:

V každém pětimístném identifikačním čísle ECLI představují první dvě číslice vždy kód členského státu:

ECLI:DE:[kód soudu]:[rok vydání rozhodnutí]:[pořadové číslo]

Každý soud má přidělen vlastní kód a pro vygenerování pořadového čísla platí individuální pravidla. Rok vydání rozhodnutí je zpravidla uveden jako čtyřmístné číslo (ve formátu rrrr, např. 2015).

Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht)

Kód soudu je vždy „BVerfG“.
Pořadové číslo (řadová číslovka) se skládá ze čtyř nebo – pokud je zapotřebí nějaký rozlišovací znak – z pěti částí, přičemž třetí a čtvrtá a čtvrtá a pátá část jsou odděleny tečkou:

1.   Druh řízení:

b    Stanovení, zda je strana v rozporu s ústavou
c    Opravný prostředek proti rozhodnutí ohledně přezkoumání průběhu voleb
e    Kompetenční řešení mezi orgány
f    Abstraktní soudní přezkum
g    Spory mezi spolkovými zeměmi a federací
h    Jiné spory mezi federací a zeměmi
k    Spory týkající se ústavy jednotlivých spolkových zemí
l     Konkrétní soudní přezkum
m   Přezkum mezinárodního práva jakožto spolkového práva
n    Výklad ústavy po postoupení ze strany ústavního soudu některé spolkové země
p    Rozhodnutí o jiných věcech souvisejících se spolkovou ústavou
q    Předběžná opatření
r    Ústavní stížnosti
up  Plenární rozhodnutí
vb  Stížnosti na průtahy v řízení

2.    Zkratky používané pro jednotlivá soudní kolegia: „k“ pro rozhodnutí komory nebo „s“ pro rozhodnutí senátu (nikoli pro plenární rozhodnutí a pro stížnosti na průtahy v řízení; v těchto případech složení soudu vyplývá ze zkratek „up“ a „vb“).
3.    Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu RRRRMMDD.
4.    Nepovinně: dodatečný rozlišovací znak (a–z), který je zapotřebí v případech, kdy se vydávají rozhodnutí s týmž datem / toutéž spisovou značkou (např.: prodloužení předběžného opatření + rozhodnutí ve věci samotné s týmž datem / toutéž spisovou značkou).
5.    Spisová značka.

Příklad:
ECLI pro rozhodnutí ze dne 21. ledna 2015 se spisovou značkou 2 BvR 1856/13 je:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht)

Kód soudu je vždy „BVerwG“.
Pořadové číslo se skládá ze čtyř částí, přičemž druhá a třetí a třetí a čtvrtá část jsou odděleny tečkou:

1.    Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
2.    Zkratka pro typ rozhodnutí („U“ pro rozsudek (Urteil), „B“ pro usnesení (Beschluss), „G“ pro příkaz (Gerichtsbescheid)).
3.    Spisová značka a
4.    Vždy: rozlišovací znak (slouží k rozlišení mezi několika různými dokumenty s týmž typem rozhodnutí, týmž datem a toutéž spisovou značkou, např. „0“).

Příklad:
ECLI pro rozsudek Spolkového správního soudu ze dne 17. dubna 2002 se spisovou značkou 9 CN 1.01 je:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht)

Kód soudu je vždy „BAG“.
Pořadové číslo se skládá ze čtyř částí, které jsou odděleny tečkou:

1.    Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
2.    Zkratka pro typ rozhodnutí („B“ pro usnesení (Beschluss), „U“ pro rozsudek (Urteil)).
3.    Spisová značka a
4.    Vždy: rozlišovací znak (slouží k rozlišení mezi několika různými dokumenty s týmž typem rozhodnutí, týmž datem a toutéž spisovou značkou, např. „0“).

Příklad:
ECLI pro rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 7. ledna 2015 se spisovou značkou 10 AZB 109/14 je:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Poslední aktualizace: 17/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.