Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Koordinátorem ECLI pro Německo byl jmenován tento orgán:
Bundesamt für Justiz
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Německo

Telefon: +49 228 994105801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Zavádění a šíření ECLI v Německu

V Německu zavedly ECLI ve svých databázích rozhodnutí Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht), Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht), Spolkový finanční soud (Bundesfinanzhof), Spolkový pracovněprávní soud (Bundesarbeitsgericht), Spolkový sociální soud (Bundessozialgericht) a soudy jednotlivých spolkových zemí. ECLI se přiděluje všem rozhodnutím, která se zveřejňují na jejich příslušných internetových stránkách od zavedení tohoto systému. Konkrétně:

Spolkový ústavní soud
http://www.bundesverfassungsgericht.de (plánuje se přidělit ECLI zpětně všem zveřejněným rozhodnutím)

Spolkový soudní dvůr
http://www.bundesgerichtshof.de (pro rozhodnutí zveřejněná na internetových stránkách Spolkového soudního dvora po 1. lednu 2016)

Spolkový správní soud
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (pro veškerá rozhodnutí zveřejněná na internetových stránkách Spolkového správního soudu)

Spolkový finanční soud
http://www.bundesfinanzhof.de (pro rozhodnutí zveřejněná na internetových stránkách Spolkového finančního soudu po 4. říjnu 2016)

Spolkový pracovněprávní soud
http://www.bundesarbeitsgericht.de (pro rozhodnutí datovaná po 1. lednu 2015)

Spolkový sociální soud
http://www.bundessozialgericht.de (pro rozhodnutí zveřejněná na internetových stránkách Spolkového sociálního soudu po 1. lednu 2010)

Soudy spolkových zemí
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu a Spolkového správního soudu, kterým bylo přiděleno ECLI, lze rovněž vyhledat prostřednictvím vyhledávače ECLI EU.

Vytváření identifikátorů ECLI

Obecně
Identifikátor ECLI sestává z pěti částí oddělených dvojtečkou. Identifikátory ECLI přidělené Německem vždy začínají výrazem „ECLI“ (①), po němž následuje zkratka „DE“ pro Německo (②). Třetí část, tzv. „kód soudu“ (③), označuje, který soud rozhodnutí přijal (např. „BVerfG“ pro Spolkový ústavní soud). Čtvrtá část (④) označuje rok, v němž bylo rozhodnutí přijato, a skládá se ze čtyř čísel (formát RRRR, např. 2016).

 

Identifikátory ECLI

 

Poslední prvek, tj. pořadové číslo (⑤ nn.), generují soudy podle vlastních pravidel. Kód soudu a pořadové číslo jsou pro každý soud vysvětleny níže:

Podrobnosti týkající se jednotlivých soudů

Spolkový ústavní soud

Kód soudu (③) je vždy „BVerfG“. Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑨. Předposlední a poslední část jsou odděleny tečkou. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Druh řízení:

b

Stanovení, že strany jsou v rozporu s ústavou

c

Opravný prostředek proti rozhodnutí ohledně přezkoumání průběhu voleb

e

Kompetenční spory mezi orgány

f

Abstraktní soudní přezkum

g

Spory mezi spolkem a spolkovými zeměmi

h

Jiné spory mezi spolkem a spolkovými zeměmi

k

Spory týkající se ústavy jednotlivých spolkových zemí

l

Konkrétní soudní přezkum

m

Přezkum mezinárodního práva jakožto spolkového práva

n

Výklad ústavy po postoupení ze strany ústavního soudu některé spolkové země

p

Rozhodnutí o jiných věcech souvisejících se spolkovou ústavou

q

Předběžná opatření

r

Ústavní stížnosti

up

Plenární rozhodnutí

vb

Stížnosti na průtahy v řízení

 1. Zkratky používané pro jednotlivá soudní kolegia: „k“ pro rozhodnutí komory nebo „s“ pro rozhodnutí senátu (nikoli pro plenární rozhodnutí a pro stížnosti na průtahy v řízení; v těchto případech vyplývá složení soudu ze zkratek „up“ a „vb“).
 2. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu RRRRMMMDD.
 3. Nepovinně: jednomístný rozlišovací znak (a–z), který je zapotřebí v případech, kdy se vydávají rozhodnutí s týmž datem a toutéž spisovou značkou (např.: prodloužení předběžného opatření a rozhodnutí ve věci samotné s týmž datem a toutéž spisovou značkou). Rozlišovací znak se doplní pouze tehdy, pokud je třeba zabránit přidělení nejednoznačného identifikátoru ECLI.
 4. Spisová značka (skládá se z označení senátu, registrační značky, čísla zápisu a roku zápisu ve formátu RR). Mezery mezi označením senátu a registrační značkou a mezi registrační značkou a číslem zápisu se vynechají, stejně jako lomítka mezi číslem zápisu a rokem zápisu. V ECLI je číslo zápisu vždy uvedeno čtyřmi číslicemi. V případě potřeby se použijí uvozující nuly. Poslední dvě číslice proto vždy představují rok zápisu.

Příklad:
Rozhodnutí 2. senátu Spolkového ústavního soudu ze dne 1. března 2016 se spisovou značkou 2 BvB 1/13 odpovídá identifikátoru ECLI:

 

Rozlišovací znak „c“ znamená, že se jedná o čtvrté rozhodnutí u jinak identického identifikátoru ECLI.

Spolkový soudní dvůr

Kód soudu (③) je vždy „BGH“. Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑧, přičemž části ⑦ a ⑧ jsou odděleny tečkou. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
 2. Zkratka pro typ rozhodnutí („U“ pro rozsudek (Urteil), „B“ pro usnesení (Beschluss), „V“ pro opatření (Verfügung), „S“ pro ostatní).
 3. Spisová značka (skládá se z označení senátu, registrační značky, čísla zápisu a roku zápisu ve formátu RR). Mezery mezi označením senátu a registrační značkou a mezi registrační značkou a číslem zápisu se vynechají. Lomítko mezi číslem zápisu a rokem zápisu se nahradí tečkou.
 4. Vždy: jednomístný rozlišovací znak (0–9; slouží k rozlišení několika rozhodnutí téhož typu rozhodnutí z téhož dne a s toutéž spisovou značkou).

Příklad:
Rozhodnutí 2. trestního senátu Spolkového soudního dvora ze dne 15. března 2016 se spisovou značkou 2 StR 487/15 odpovídá identifikátoru ECLI:

 

Rozlišovací znak „2“ znamená, že se jedná o třetí rozhodnutí u jinak identického identifikátoru ECLI.

Spolkový správní soud

Kód soudu (③) je vždy „BVerwG“. Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑧, přičemž části ⑦ a ⑧ jsou odděleny tečkou, pokud nebyla přidělena přípona spisové značky D (právní ochrana při nadměrně protahovaném soudním řízení). V tomto případě se tečka mezi spisovou značkou (7) a rozlišovacím číslem (8) vynechá. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
 2. Zkratka pro typ rozhodnutí („U“ pro rozsudek (Urteil), „B“ pro usnesení (Beschluss), „G“ pro soudní nález (Gerichtsbescheid)).
 3. Spisová značka (skládá se z označení senátu, registrační značky, čísla zápisu a roku zápisu ve formátu RR). Mezery mezi označením senátu a registrační značkou a mezi registrační značkou a číslem zápisu se vynechají. U starších spisových značek, u nichž je mezi číslem zápisu a rokem zápisu ještě uvedeno lomítko, se lomítko nahradí tečkou.
 4. Vždy: jednomístný rozlišovací znak (0–9; slouží k rozlišení několika rozhodnutí téhož typu rozhodnutí z téhož dne a s toutéž spisovou značkou).

Příklad:
Rozsudek 9. senátu Spolkového správního soudu ze dne 17. dubna 2002 se spisovou značkou 9 CN 1/01 odpovídá identifikátoru ECLI:

 

 

Spolkový finanční soud

Kód soudu (③) je vždy „BFH“. Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑧, které jsou vždy odděleny tečkou. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Zkratky používané pro typ rozhodnutí:

VE

Řízení o předběžné otázce u Soudního dvora Evropské Unie

VV

Postoupení BVerfG

BA

Usnesení v řízení o předběžném opatření:

AdV[A1]-žádost a AdV[A2]-stížnost

B

Usnesení, s výjimkou případů, kdy má být vydáno „BA“

U

Rozsudek, pravomocný soudní nález, soudní rozhodnutí, kterým se nařizuje důkazní opatření, atd.

 1. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
 2. Spisová značka (skládá se z označení senátu, registrační značky, čísla zápisu a roku zápisu ve formátu RR). Mezery mezi označením senátu a registrační značkou a mezi registrační značkou a číslem zápisu se vynechají. Lomítko mezi číslem zápisu a rokem zápisu se nahradí tečkou.
 3. Vždy: jednomístný rozlišovací znak (0–9; slouží k rozlišení několika rozhodnutí téhož typu rozhodnutí z téhož dne a s toutéž spisovou značkou).

Příklad:
Rozsudek 10. senátu Spolkového finančního soudu ze dne 1. června 2016 se spisovou značkou X R 66/14 odpovídá identifikátoru ECLI:

 

Spolkový pracovněprávní soud

Kód soudu (③) je vždy „BAG“. Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑧, které jsou vždy odděleny tečkou. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
 2. Zkratka pro typ rozhodnutí („U“ pro rozsudek (Urteil), „B“ pro usnesení (Beschluss)).
 3. Spisová značka (skládá se z označení senátu, registrační značky, čísla zápisu a roku zápisu ve formátu RR). Mezery mezi označením senátu a registrační značkou a mezi registrační značkou a číslem zápisu se vynechají. Lomítko mezi číslem zápisu a rokem zápisu se nahradí tečkou.
 4. Vždy: jednomístný rozlišovací znak (0–9; slouží k rozlišení několika rozhodnutí téhož typu rozhodnutí z téhož dne a s toutéž spisovou značkou).

Příklad:
Rozhodnutí 10. senátu Spolkového pracovněprávního soudu ze dne 7. ledna 2015 se spisovou značkou 10 AZB 109/14 odpovídá identifikátoru ECLI:

 

 

Spolkový sociální soud

Kód soudu (③) je vždy „BSG“. Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑧, které nejsou vzájemně odděleny. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu DDMMRR.
 2. Zkratka pro typ rozhodnutí („U“ pro rozsudek (Urteil), „B“ pro usnesení (Beschluss)).
 3. Spisová značka (skládá se z písmene „B“ pro Spolkový sociální soud, označení senátu, názvu oblasti, pořadového čísla záznamu v příslušné oblasti a souvisejícím rejstříku, roku zápisu ve formátu RR a registrační značky). Nealfanumerické prvky spisové značky jsou vynechány.
 4. Vždy: jednomístný rozlišovací znak (0–9; slouží k rozlišení několika rozhodnutí téhož typu rozhodnutí z téhož dne a s toutéž spisovou značkou).

Příklad:
Rozsudek 3. senátu Spolkového sociálního soudu ze dne 25. ledna 2017 se spisovou značkou B 3 P 2/15 R odpovídá identifikátoru ECLI:

 

Soudy spolkových zemí

Přípustné kódy soudů (③) jsou uvedeny v přiložené tabulce  Excel (52 KB) de Pořadové číslo se skládá z částí ⑤ až ⑦, které jsou vždy odděleny tečkou. Konkrétní složky pořadového čísla jsou vysvětleny níže:

 1. Přesné datum vydání rozhodnutí ve formátu MMDD.
 2. Až 17 znaků spisové značky (nebo spisových značek v případě několikanásobných spisových značek), počínaje prvním znakem hlavní spisové značky. Pokud 17. znak končí tečkou, tečka se vynechá. Přehlásky se nahradí (ä = AE, ö = OE, ü = UE), nealfanumerické znaky, jako jsou mezery nebo lomítka, se vynechají. Pokud by čísla nebo písmena měla být zobrazena vedle sebe, oddělí se tečkou (např. „9 C 1023/12“ se uvede jako „9C1023.12“).
 3. Vždy: dvoumístný rozlišovací znak (00-99; slouží k rozlišení několika rozhodnutí téhož typu rozhodnutí z téhož dne a s toutéž spisovou značkou).

Příklad:
Rozhodnutí 6. velké hospodářské komory Zemského soudu ve Stuttgartu ze dne 26. ledna 2015 se spisovou značkou 6 KLs 34 Js 2588/10 odpovídá identifikátoru ECLI:

 

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.