Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Vnistrostátní koordinátor ECLI

Vnistrostátním kooridinátorem ECLI jsou maltské soudy (courts.csa@courtservices.mt).

Kód země

Malta má kód [MT]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Na Maltě není možné vytvořit číslo ECLI z informací, které jsou o rozsudcích veřejně dostupné. Dojde k jeho automatickému vygerování v okamžiku, kdy je rozsudek zanesen do soudního systému.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.