Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Rada pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak). Správce lze kontaktovat na adrese: kennissystemen@rechtspraak.nl.

Kód země

Nizozemsko má kód: [NL]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI byl v Nizozemsku zaveden 28. června 2013. Lze jej přidělit:

  • všem soudním rozhodnutím, která se zveřejňují na internetových stránkách Rady pro soudnictví,
  • všem disciplinárním rozhodnutím, která se zveřejňují na úředních internetových stránkách (na společné internetové stránce pro disciplinární řízení),
  • všem soudním rozhodnutím, která se nezveřejňují na internetových stránkách uvedených v bodech a) a b), nýbrž v časopisech nebo databázích, též komerčně v rámci „volného přístupu“. Pokud chtějí redakce časopisů nebo správci databází svá rozhodnutí zaregistrovat, mohou se obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu,
  • všem soudním rozhodnutím, která jsou zaznamenána v interní databázi Rady pro soudnictví.

Bez ohledu na to, zda je určité rozhodnutí zveřejněno na dvou uvedených internetových stránkách, lze všechny nizozemské ECLI, minimálně s názvem subjektu, který rozhodnutí přijal, datem rozhodnutí a číslem jednacím najít na stránkách Rady pro soudnictví.

Zároveň se zobrazí i číslo, pod nímž bylo rozhodnutí zveřejněno v časopisech či databázích, pokud je toto číslo známé. Nizozemský ECLI se vytváří takto:

  • „ECLI“,
  • kód země „NL“,
  • kód soudu viz stránka o ECLI, oddíl o kódech soudů – De belangrijkste gerechtscodes,
  • rok rozhodnutí,
  • pořadové číslo. Existují dvě možnosti:
    • Před 28. červnem 2013 bylo téměř všem rozhodnutím zveřejněným v Nizozemsku přidělováno číslo LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). To se vždy skládalo ze dvou písmen a čtyř číslic, například: „AB1234“. V zájmu návaznosti bylo toto LJN převzato do páté části kódu ECLI.
    • Od 28. června 2013 se již LJN nepřidělují. Veškerá rozhodnutí, kterým se ECLI přiděluje po tomto datu, jsou označována vzestupným pořadovým číslem, které se skládá výhradně z číslic. Může se to týkat i rozhodnutí přijatých před 28. červnem 2013.

Nejdůležitější kódy soudů

V Nizozemsku existuje velké množství kódů soudů. Kódy nejdůležitějších nizozemských soudů jsou uvedeny v následující tabulce.

Nejvyšší soudy

HR

Hoge Raad (Nejvyšší soud)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Nejvyšší státní zastupitelství)

RVS

Raad van State (Státní rada)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Ústřední odvolací soud)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Odvolací soud pro věci obchodu a průmyslu)

Odvolací soudy

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okresní soudy

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kódy všech soudů

Úplný, abecedně seřazený seznam všech kódů nizozemských soudů je uveden na této internetové stránce. U subjektů, které již neexistují, je uvedena poznámka „opgeheven“ (zrušen).

Poslední aktualizace: 08/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.