Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Rada pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak). Správce lze kontaktovat na adrese: ecliservice@rechtspraak.nl

Kód země

Nizozemsko má kód: [NL]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI byl v Nizozemsku zaveden 28. června 2013. Lze jej přidělit

a) všem soudním rozhodnutím, která se zveřejňují na internetových stránkách s judikaturou: http://www.rechtspraak.nl/;

b) všem disciplinárním rozhodnutím, která se zveřejňují na internetových stránkách všech subjektů disciplinárního práva: http://www.tuchtrecht.nl/

c)  všem soudním rozhodnutím, která se nezveřejňují na internetových stránkách uvedených v bodech a) a b), nýbrž v časopisech nebo databázích, též komerčně v rámci „volného přístupu“. Pokud chtějí redakce časopisů nebo správci databází svá rozhodnutí zaregistrovat, mohou se obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.

d) všem soudním rozhodnutím, která jsou zaznamenána v interní databázi judikatury.

Bez ohledu na to, zda je určité rozhodnutí zveřejněno na dvou uvedených internetových stránkách, lze všechny nizozemské ECLI, minimálně s názvem subjektu, který rozhodnutí přijal, datem rozhodnutí a číslem jednacím najít na stránkách http://www.rechtspraak.nl/ Zároveň se zobrazí i číslo, pod nímž bylo rozhodnutí zveřejněno v časopisech či databázích, pokud je toto číslo známé.

Nizozemský ECLI se vytváří takto:

  • „ECLI“,
  • kód země „NL“,
  • kód soudu, viz údaje v části pojednávající o kódech ECLI jednotlivých soudů,
  • rok rozhodnutí,
  • pořadové číslo. K tomuto účelu existují dvě možnosti.
    • Před 28. červnem 2013 bylo téměř všem rozhodnutím zveřejněným v Nizozemsku přidělováno číslo LJN (Landelijk JurisprudentieNummer). Číslo LJN vždy sestávalo ze dvou písmen a čtyř číslic, například: „AB1234“. V zájmu návaznosti bylo toto LJN převzato do páté části kódu ECLI.
    • Od 28. června 2013 se již žádná LJN nepřidělují. Veškerá rozhodnutí, kterým se ECLI přiděluje po tomto datu, jsou označována vzestupným pořadovým číslem, které se skládá výhradně z číslic. Může se to týkat i rozhodnutí přijatých před 28. červnem 2013.

Nejdůležitější kódy soudů

V Nizozemsku existuje velké množství kódů soudů. Kódy nejdůležitějších nizozemských soudů jsou uvedeny v následující tabulce.

K 1. lednu 2013 bylo soudní rozdělení Nizozemska zásadně změněno. U soudů, které již od 1. ledna 2013 neexistují, je uvedena poznámka „zrušen“. Dne 1. dubna došlo k další změně. Také u soudů, které již od tohoto data neexistují, je uvedena poznámka „zrušen“.

Nejvyšší soudy

HR

Hoge Raad (Nejvyšší soud)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal) (Nejvyšší státní zastupitelství)

RVS

Raad van State (Státní rada)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Ústřední tribunál pro odvolání)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu)

Odvolací soudy

GHAMS

Odvolací soud Amsterdam

GHARL

Odvolací soud Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Odvolací soud Arnhem (zrušen)

GHDHA

Odvolací soud Haag

GHLEE

Odvolací soud Leeuwarden (zrušen)

GHSGR

Odvolací soud 's-Gravenhage (zrušen)

GHSHE

Odvolací soud 's-Hertogenbosch

Okresní soudy

RBALK

Okresní soud Alkmaar (zrušen)

RBALM

Okresní soud Almelo (zrušen)

RBAMS

Okresní soud Amsterdam

RBARN

Okresní soud Arnhem (zrušen)

RBASS

Okresní soud Assen (zrušen)

RBBRE

Okresní soud Breda (zrušen)

RBDHA

Okresní soud Haag

RBDOR

Okresní soud Dordrecht (zrušen)

RBGEL

Okresní soud Gelderland

RBGRO

Okresní soud Groningen (zrušen)

RBHAA

Okresní soud Haarlem (zrušen)

RBLEE

Okresní soud Leeuwarden (zrušen)

RBLIM

Okresní soud Limburk

RBMAA

Okresní soud Maastricht (zrušen)

RBMID

Okresní soud Middelburg (zrušen)

RBMNE

Okresní soud Střední Nizozemsko

RBNHO

Okresní soud Severní Holandsko

RBNNE

Okresní soud Severní Nizozemsko

RBOBR

Okresní soud Východní Brabantsko

RBONE

Okresní soud Východní Nizozemsko (zrušen)

RBOVE

Okresní soud Overijssel

RBROE

Okresní soud Roermond (zrušen)

RBROT

Okresní soud Rotterdam

RBSGR

Okresní soud 's-Gravenhage (zrušen)

RBSHE

Okresní soud 's-Hertogenbosch (zrušen)

RBUTR

Okresní soud Utrecht (zrušen)

RBZLY

Okresní soud Zwolle-Lelystad (zrušen)

RBZUT

Okresní soud Zutphen (zrušen)

RBZWB

Okresní soud Zéland – Západní Brabantsko

Kódy všech soudů

Abecedně uspořádaný úplný seznam všech kódů nizozemských soudů je uveden v příloze PDF (73 Kb) NL. U subjektů, které již neexistují, je uvedena poznámka: „zrušen“.

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.