Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Vnitrostátním koordinátorem ECLI ve Slovinsku je:

Nejvyšší soud Republiky Slovinsko

Podatelna,

Tavčarjeva 9, 1000 Lublaň

Slovinsko

Kontaktní e-mail: ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktní osoba: Gregor Strojin

Kód země

Slovinsko má kód [SI]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Dne 1. října Slovinsko zavedlo identifikátor ECLI jako nedílnou součást všech stávajících dokumentů, které jsou zveřejněny v databázích judikatury svých soudů. Všechny nové dokumenty, které se vkládají do databáze soudní judikatury, mají rovněž identifikátor ECLI, jenž obdrží rovněž všechna nová justiční rozhodnutí.

Každý identifikátor ECLI se vytváří automaticky na základě stávajících dat.

Všichni známí soukromí vydavatelé dokumentů s judikaturou budou vyzváni, aby v souladu s následujícími pokyny do svých dokumentů doplnili identifikátor ECLI.

Kódy soudů:

VSRS: Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Ústavní soud Republiky Slovinsko (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Vrchní soud v Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Vrchní soud v Koperu (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Vrchní soud v Ľublani (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Vrchní soud v Mariboru (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Vrchní soud pro pracovní a sociální věci (Višje delovno in socialno sodišče)

Poznámka: Kód soudů sestává z čtyř písmen. Seznam účastnících se soudů se v současnosti vztahuje pouze na odvolací soudy, Nejvyšší soud a Ústavní soud Republiky Slovinsko, jejichž rozhodnutí jsou už zveřejněné ve vnitrostátních databázích judikatury. Ostatní soudy a instituce budou případně doplněny v blízké budoucnosti.

Rok rozhodnutí:

Použije se rok, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno (údaj RRRR).

Pořadové číslo:

Při vytváření ECLI pořadového čísla (dále EON) se vychází z běžného pořadového čísla (dále jen: RON); např. II Ips 123/2005) daného soudu (datové pole: Odločba (tzn. rozhodnutí)).

Další slova či znaky (např. Sodba, Sklep, atd.), které mohou tvořit součást pole Odločba, se nepovažují za součást RON a při vytváření EON se vynechají/smažou.

Rok, který je součástí RON, zůstává součástí nového EON.

Jelikož běžné pořadové číslo obsahuje znaky, např. pomlčky, lomítka nebo prázdná pole, nahrazuje se každé takové pole s tečkou v ECLI formátu (např. II Ips 123/2005 se změní na II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 se změní na I.K.123456/2010; atd.).

Zvláštní případy:

A: V případě, že jedno společné rozhodnutí má dvě nebo více RON, použije se pro vytvoření ECLI pouze první RON. V takových případech se na konci EON připojí „.A“. Ostatní RON lze zjistit pomocí metadat dokumentu (nap. I.Cp.876/2008.A).

Příklad:

Sodba II Ips 49/2008 a II Ips 28/2011

Poté je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: V případě, že rozhodnutí má pouze jedno RON, které je podobné řadě dalších rozhodnutí s jinými RON, tato další rozhodnutí se nevkládají do databáze judikatury. První RON se použije pro vytvoření ECLI a další rozhodnutí jsou zmíněna jako „stejné jako“ se v metadatech dokumentu. Zbývající RON se použijí na vytvoření ECLI, která jsou uvedena v seznamu v databázi jako týkající se podobných rozhodnutí.

Příklad:

Sodba VIII Ips 432/2009, stejné jako VIII Ips 50/2009 a VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

Poté je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

Stejné jako:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Uživatelé vyhledávající některé z těchto ECLI budou nasměrování na stejný dokument.

 

C: V minulosti existovaly případy, kdy RON stejného soudu mohlo být duplicitní, protože instituce měly různá dislokovaná oddělení a neměly centralizované řízení (např. UPRS). Daná dislokovaná oddělení jsou identifikována v metadatech dokumentu. V takových případech se na konci EON doplňují níže uvedená písmena, která zastupují dislokovaná oddělení:

Celje: “.C”

Lublaň: “.L”

Nova Gorica: “.G”

Maribor: “.M”


D: Některé dokumenty trestního řízení v databázi SOVS Nejvyššího soudu používají dvě RON v poli „Odločba“. První využívá pořadové číslo (ve formě -NN), zatímco druhé je obsaženo v závorkách ( ). Důvodem je dvojí registrace věci během přechodové fáze zavádění informatizovaného systému správy trestních věcí.

V takových případech se pro vytvoření EON použije pouze první RON, ke kterému se za číslo roku připojí pořadové číslo. Další RON zmíněná v závorkách se zruší a netvoří součást ECLI.

Příklad:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)
Poté je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: V některých případech existuje více dokumentů stejného soudu používajících stejné RON, například v případě rozhodnutí o předběžné otázce a rozhodnutí ve věci. V takových případech se pro účely vytvoření EON připojuje číslo. První rozhodnutí (podle data vydání) nemá toto přidané pořadové číslo. Další jej však obdrží, tj. připojí se „.1”, pro následující „.2”, atd. Tato pořadová čísla se přidělují automaticky na základě data vydání dokumentu.

Příklad:
Sklep G 6/2011 (poznámka: duplikováno v řadě dokumentů)
Poté jsou ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

atd.

Související odkazy

Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče RS)

Ústavní soud Republiky Slovinsko (Ustavno sodišče RS)

Judikatura (Sodna praksa)

Judikatura (pro použití rozhraní aplikačního programu (API) je nutné povolení Nejvyššího soudu)

Judikatura Ústavního soudu (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Poslední aktualizace: 01/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.