Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

National ECLI-koordinator

Belgiens nationale koordinator er den føderale offentlige retstjeneste, centrale afdelinger (SPF Justiceinfo@just.fgov.be).

Landekode

ECLI-landekode for Belgien: [BE]

Generering af en national ECLI

ECLI-indekseringen blev aktiveret i oktober 2017.
Retspraksis:

  • fra kassationsdomstolen
  • fra appeldomstolene
  • fra appeldomstolene i arbejdsretlige sager
  • fra retterne i første instans
  • fra handelsretterne
  • fra arbejdsretterne i første instans

som er registreret i den offentlige database for belgisk retspraksis JUPORTAL, er også tilgængelig via ECLI's søgemaskine.

ECLI-nummeret er sammensat som følger: ECLI:BE:[domstolskode]:[år for afgørelsen]:[løbenummer].

Løbenummeret består af følgende elementer adskilt af punktummer:

  • kode for afgørelsens type:

ARR for dom
CONC for anklagemyndighedens konklusion
DEC for retsafgørelse
ORD for kendelse
AVIS for udtalelse.

  • et serienummer:

Frem til medio november 2019 bestod dette serienummer af datoen for afgørelsen i formatet ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag) efterfulgt af et punktum og et sekvensnummer.

Fra og med medio november 2019 indeholder serienummeret for domme og konklusioner fra kassationsdomstolen også oplysninger om den afdeling, der har behandlet den pågældende sag. Serienummeret er ÅÅÅÅMMDD (år-måned-dag) efterfulgt af et punktum, af afdelingskoden, endnu et punktum og et sekvensnummer.

Hele ECLI-nummeret for en konklusion fra anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen i en sag, hvor der blev afsagt dom den 6. maj 2010, vil dermed se således ud: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5.

Hele ECLI-nummeret for en dom fra kassationsdomstolen afsagt den 30. oktober 2020 ser således ud: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4.

Hvis du allerede har ECLI-nummeret på en afgørelse, kan du få direkte adgang til siden med afgørelsen via denne url-adresse: https://juportal.be/content/<ECLI-nummer>.

Du kan f.eks. finde siderne for de ovennævnte ECLI-numre på følgende adresser:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Domstolskode

I Belgien findes der et stort antal domstolskoder. Alle de belgiske domstolskoder findes i denne tabel PDF  (276 Kb) fr.

Det retsvæsenet i Belgien blev omlagt pr. 1. april 2014. Tabellen viser domstolenes betegnelser før og efter reformen af 1. april 2014.

Sidste opdatering: 23/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.