Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Siden 2018 har ECLI (European Case Law Identifier — den europæiske retspraksisidentifikator) gjort det muligt at søge efter offentliggjort og gældende estisk retspraksis. Denne identifikator gør det lettere og hurtigere at få adgang til estisk retspraksis. Tilsvarende fremmer indførelsen af ECLI gennemførelsen af principperne om åbne data. ECLI-symbolet indgår også i metadata om retspraksis, som vises i søgeresultaterne.

Al retspraksis fra appeldomstole og domstole i første instans er siden andet halvår af 2016 blevet tildelt en ECLI-identifikator.

Offentliggjort retspraksis er blevet tildelt en ECLI-identifikator siden andet halvår af 2016. Nummeret består af fem elementer, der er adskilt af to punktummer (eksempel: ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84):

ECLI — europæisk retspraksisidentifikator, EE — landekode, RK — domstolskode, 2016 — offentliggørelsesår, 1.16.2798.84 — sagsnummer (f.eks. 1-16-2798/4). I sagsnummeret erstattes symbolerne "-" og "/" med punktummer, og det sekventielle kontrolnummer "84" tilføjes i slutningen.

ECLI-nummeret kan også bruges som URL til søgning efter følgende logik ("kohtulahendid" betyder "retspraksis"):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE — al retspraksis med en ECLI-identifikator
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 — al retspraksis fra den øverste domstol i 2016
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 — specifik dom afsagt af den øverste domstol.

Identifikatorerne for de forskellige domstole er som følger:

Den øverste domstol RK
Appeldomstolen i Tallinn TLRK
Appeldomstolen i Tartu TRRK
Forvaltningsdomstolen i Tallinn TLHK
Forvaltningsdomstolen i Tartu TRHK
Byretten i Harju HMK
Byretten i Pärnu PMK
Byretten i Tartu TMK
Byretten i Viru VMK

Sidste opdatering: 07/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.