Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

National ECLI-koordinator

Direktoratet for retlige og administrative oplysninger (Direction de l’information légale et administrative DILA) er af regeringens generalsekretariat udpeget som national ECLI-koordinator for Frankrig.

«Landekode»

Frankrig har følgende «landekode»: [FR]

Dannelse af et nationalt ECLI-nummer

De øverste franske retsinstanser, som er berørt af ECLI, er:

 • Forfatningsdomstolen (Conseil constitutionnel)
 • Kassationsdomstolen (Cour de cassation)
 • Statsrådet (Conseil d'Etat).

ECLI består af fem dele, hvoraf de to første er konstante for en given medlemsstat:

ECLI:FR:{domstolskode}:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Hver domstol har indført en domstolskode og regler for dannelse af et løbenummer.

Årstallet for afgørelsen består altid af 4 numeriske tegn (format ÅÅÅÅ, f.eks. 2012)

1. Forfatningsdomstolen

Domstolskoden er altid CC.

Den generiske ECLI er således:

ECLI:FR:CC:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består af to dele adskilt af et punktum:

 1. Serienummeret for den pågældende type afgørelse (nummer, der hvert år starter med 1)
 2. Afgørelsestype (DC, QPC, AN… AN… se listen over disse typer

Eksempelvis:

vil ECLI for afgørelse af fredag den 27. juli 2012 nr. 2012-270 QPC være: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Kassationsdomstolen

Domstolskoden er altid CCASS.

Den generiske ECLI er således:

ECLI:FR:CCASS:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består af to sammensatte led:

 1. en kodificering af domstolens sammensætningen med henblik på ECLI (to alfanumeriske tegn med udgangspunkt i nedenstående tabel):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (plenum)
  AV AVIS (udtalelse)
  C1 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (første civilretlige afdeling)
  C2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (anden civilretlige afdeling)
  C3 TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tredje civilretlige afdeling)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (handelsafdelingen)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (strafferetlige afdeling)
  MI CHAMBRE MIXTE (den blandede afdeling)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (kendelse afsagt af rettens formand)
  SO CHAMBRE SOCIALE (den socialretlige afdeling)

  Denne kodificering er baseret på et internt sagsnummersystem bestående af 8 tegn :

  Et tegn, som er en kode, der henviser til domstolens sammensætning

  To numeriske tegn, der angiver året for afgørelsen

  Fem numeriske tegn, der angiver serienummeret i det pågældende år for den pågældende sammensætning.

  Eksempel: Dom afsagt af Cour de cassation, Chambre criminelle, den 27. februar 2013 med appelnr. 12-81.063 og sagsnr. CX-1300710. Del 1/ i denne doms løbenummer er CR for Chambre criminelle.

 3. De sidste 5 numeriske tegn er sagsnummeret.
 4. I vores eksempel vil del 2/ i løbenummeret være 00710. Samlet vil den dom, der afsiges af Cour de cassation, chambre criminelle den 27. februar 2013 med appelnr. 12-81063, blive: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Statsrådet

For Conseil d'Etat bruges en domstolskode, der afspejler, hvilken domstolssammensætning der er tale om: udgangspunktet CC følges af en række bogstaver som vist nedenfor:

Assemblée (plenarforsamling) CEASS
Ordonnance (kendelse) CEORD
Section du contentieux (tvistemålsafdelingen) CESEC
Sous-section jugeant seule (underafdeling, der træffer afgørelse alene) CESJS
Sous-sections reunies (alle underafdelinger samlet)

CESSR

Chambre jugeant seule (afdeling, der træffer afgørelse alene)

CCHS

Chambre réunies (alle afdelinger samlet)

HRCCHR


Koden CE bruges ikke alene.

Den generiske form er således:

ECLI:FR:CE…:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består ligeledes af to dele adskilt af et punktum:

 1. Begæringsnummer for afgørelsen
 2. Dato for domsafsigelsen i format ÅÅÅÅMMDD

Eksempelvis:

Afgørelse fra Conseil d'État nr. 355099 afsagt samlet af 3. og 8. underafdeling den 1. marts 2013 får ECLI-referencen: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Sidste opdatering: 05/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.