Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

National ECLI-koordinator

Følgende myndighed er udpeget som ECLI-koordinator for Tyskland:
Bundesamt für Justiz
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland

Telefon: +49 228 99410-5801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Introduktion og udbredelse af ECLI i Tyskland

I Tyskland har forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager (Bundesverfassungsgericht), forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof), forbundsdomstolen i forvaltningsretlige sager (Bundesverwaltungsgericht), forbundsdomstolen i skatte- og afgiftsretlige sager (Bundesfinanzhof), forbundsdomstolen i arbejdsretlige sager (Bundesarbeitsgericht), forbundsdomstolen i socialretlige sager (Bundessozialgericht) og delstarenes domstole indført ECLI i deres databaser over trufne afgørelser. Alle afgørelser forsynes herefter med en ECLI-kode og offentliggøres på de relevante websteder, dvs.:

Bundesverfassungsgericht
http://www.bundesverfassungsgericht.de (tildeling med tilbagevirkende kraft hvad angår alle publicerede afgørelser)

Bundesgerichtshof
http://www.bundesgerichtshof.de (for så vidt angår afgørelser, der er publiceret på forbundsdomstolens websted efter den 1.1.2016)

Bundesverwaltungsgericht
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (for så vidt angår alle afgørelser, der er publiceret på forbundsdomstolen i forfatningsretlige sagers websted)

Bundesfinanzhof
http://www.bundesfinanzhof.de (for så vidt angår afgørelser, der er publiceret på forbundsdomstolen i skatte- og afgiftsretlige sagers websted efter den 4.10.2016)

Bundesarbeitsgericht
http://www.bundesarbeitsgericht.de (for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter den 1.1.2015)

Bundessozialgericht
http://www.bundessozialgericht.de (for så vidt angår afgørelser, der er publiceret på forbundsdomstolen i socialretlige sagers websted efter den 1.1.2010)

delstaternes domstole
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

Afgørelser forsynet med en ECLI-kode truffet af Bundesverfassungsgericht og Bundesverwaltungsgericht kan også findes via EU's ECLI-søgemaskine.

Dannelse af ECLI-identifikatorerne

Generelt
ECLI-identifikatoren består af fem kendetegn adskilt af et kolon. ECLI-koderne tildelt af Tyskland starter altid med "ECLI" (①) efterfulgt af "DE" for Tyskland (②). Det tredje kendetegn, som er den såkaldte "retskode" (③), angiver, hvilken ret afgørelsen er truffet af (f.eks. "BVerfG" for Bundesverfassungsgericht). Det fjerde kendetegn (④) omfatter det år, hvor afgørelsen er truffet, og består af fire tal (format ÅÅÅÅ, f.eks. 2016).

 

ECLI-identifikatorer

 

Domstolene genererer selv det sidste tegn, ordenstallet (⑤ ff.), i henhold til individuelle regler. Retskoden og ordenstallet er forklaret særskilt for den enkelte domstol:

De forskellige domstoles særlige karakteristika

Forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager

Rettens kode (③) er altid "BVerfG". Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑨, hvoraf det næstsidste og sidste er adskilt ved hjælp af et punktum. Ordenstallet er helt konkret sammensat af følgende værdier:

 1. Sagens art:

b

Sager om forfatningsstridige politiske partier (Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien)

c

Sager om efterprøvelse af valgresultater (Wahlprüfungsbeschwerden)

e

Sager om kompetencekonflikter (Organstreitverfahren)

f

Sager om generel kontrol med retsforskrifterne (Abstrakte Normenkontrolle)

g

Sager om kompetencetvister mellem forbundet og de enkelte delstater (Bund-Länder-Streitigkeiten)

h

Sager vedrørende andre tvister mellem forbundet og delstaterne (Andere Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern)

k

Sager om tvister på delstatsforfatningsniveau (Landesverfassungsstreitigkeiten)

l

Sager om kontrol med lovgivningen i det konkrete tilfælde (Konkrete Normenkontrolle)

m

Sager om, hvorvidt folkeretlige bestemmelser er forenelige med tysk ret (Überprüfung von Völkerrecht als Bundesrecht)

n

Sager om fortolkning af forfatningen, der indbringes af delstaternes forfatningsretter (Auslegung des Grundgesetzes nach landesverfassungsgerichtlicher Vorlage)

p

Andre sager, der i medfør af en forbundslov er tillagt forfatningsretten (Anderweitig zugewiesene Entscheidungen durch Bundesgesetz)

q

Midlertidige anordninger (Einstweilige Anordnungen)

r

Sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder (Verfassungsbeschwerden)

up

Plenarafgørelser (Plenarentscheidungen)

vb

Passivitetssøgsmål (Verzögerungsbeschwerden)

 1. Forkortelse for det organ, der har truffet afgørelsen: "k" for en afgørelse, der er truffet af en afdeling (Kammer), eller "s" for en afgørelse, der er truffet af et dommerkollegium (Senatsentscheidung) (gælder ikke for Plenarsachen og Verzögerungsbeschwerden — i disse tilfælde angives organet "implicit" ved hjælp af forkortelserne "up" og " vb")
 2. den fuldstændige nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: ÅÅÅÅMMDD
 3. valgfrit: etcifret kollisionsnummer (fortløbende fra a-z). Til afgrænsning ved afgørelser truffet af samme ret, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer (eksempel: forlængelse af et foreløbigt retsmiddel + afgørelse i hovedsagen på samme dato eller med samme sagsnummer). Kollisionsnummeret må kun tilføjes i et kollisionstilfælde for at undgå, at der tildeles tvetydige ECLI'er
 4. ledende sagsnummer (bestående af dommerkollegiets navn, registernummer, registreringsnummer og registreringsår i ÅÅ-format). Mellemrum mellem dommerkollegiets navn og registernummeret og mellem registernummeret og registreringsnummeret udelades. Det samme gælder for skråstregen mellem registreringsnummeret og registreringsåret. I ECLI vises registreringsnummeret altid med fire cifre. Der indsættes i givet fald foranstillede nuller. De to sidste cifre angiver således altid registreringsåret.

Eksempel:
Afgørelsen truffet af det 2. dommerkollegium ved forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager af 1. marts 2016 med sagsnummer 2 BvB 1/13 er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

Kollisionsnummeret "c" angiver, at dette er den fjerde afgørelse forbundet med en ellers identisk ECLI-identifikator.

Forbundsdomstolen

Rettens kode (③) er altid "BGH". Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑧, hvoraf tegn ⑦ og ⑧ er adskilt ved hjælp af et punktum. Ordenstallet er helt konkret sammensat af følgende værdier:

 1. den nøjagtige afgørelsesdato i formatet DDMMÅÅ
 2. forkortelse for afgørelsestypen ("U" for dom (Urteil), "B" for afgørelse (Beschluss), "V" for anordning (Verfügung) og "S" for andet (Sonstige)
 3. ledende sagsnummer (bestående af dommerkollegiets navn, registernummer, registreringsnummer og registreringsår i ÅÅ-format). Mellemrum mellem dommerkollegiets navn og registernummeret og mellem registernummeret og registreringsnummeret udelades. Skråstregen mellem registreringsnummeret og registreringsåret erstattes af et punktum
 4. altid: etcifret kollisionsnummer (fortløbende fra 0- 9; til afgrænsning ved flere afgørelser truffet af samme afgørelsestype, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer.

Eksempel:
Afgørelsen truffet af det 2. dommerkollegium ved forbundsdomstolen af 15. marts 2016 med sagsnummer 2 StR 487/15 er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

Kollisionsnummeret "2" angiver, at dette er den tredje afgørelse forbundet med en ellers identisk ECLI-identifikator.

Forbundsdomstolen i forvaltningsretlige sager

Rettens kode (③) er altid "BVerwG". Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑧, hvoraf tegn ⑦ og ⑧ er adskilt ved hjælp af et punktum, medmindre Az-suffikset D (retlig beskyttelse i tilfælde af urimelig lang sagsbehandlingstid) er tildelt. I så fald udelades punktummet som separator mellem sagsnummeret (7) og kollisionsnummeret (8). Helt konkret består ordenstallet af følgende værdier:

 1. den nøjagtige afgørelsesdato i formatet DDMMÅÅ
 2. forkortelse for afgørelsestypen ("U" for dom (Urteil), "B" for afgørelse (Beschluss), "G" for kendelse (Gerichtsbescheid)
 3. ledende sagsnummer (bestående af dommerkollegiets navn, registernummer, registreringsnummer og registreringsår i ÅÅ-format). Mellemrum mellem dommerkollegiets navn og registernummeret og mellem registernummeret og registreringsnummeret udelades. I tilfælde af ældre sagsnumre, hvor der stadig er en skråstreg mellem registreringsnummeret og registreringsåret, erstattes denne med et punktum
 4. altid: etcifret kollisionsnummer (fortløbende fra 0- 9; til afgrænsning ved flere afgørelser truffet af samme afgørelsestype, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer.

Eksempel:
Afgørelsen truffet af det 9. dommerkollegium ved forbundsdomstolen i forvaltningsretlige sager af 17. april 2002 med sagsnummer 9 CN 1/01 er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

 

Forbundsdomstolen i skatte- og afgiftsretlige sager

Rettens kode (③) er altid "BFH". Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑧, der er adskilt ved hjælp af et punktum. Ordenstallet er helt konkret sammensat af følgende værdier:

 1. Forkortelse for afgørelsestypen:

VE

Anmodning om præjudiciel afgørelse til den Europæiske Unions domstol (Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH)

VV

Forelæggelse for BVerfG (Vorlage an das BVerfG)

BA

Kendelse i sagen om foreløbige forholdsregler (Beschluss im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes)

AdV[A1] -anmodning og AdV[A2] -klage

B

Afgørelse (Beschluss), såfremt "BA" ikke skal tildeles

U

Dom (Urteil), retskraftig dom, mellemdom osv.

 1. den nøjagtige afgørelsesdato i formatet DDMMÅÅ
 2. ledende sagsnummer (bestående af dommerkollegiets navn, registernummer, registreringsnummer og registreringsår i ÅÅ-format). Mellemrum mellem dommerkollegiets navn og registernummeret og mellem registernummeret og registreringsnummeret udelades. Skråstregen mellem registreringsnummeret og registreringsåret erstattes af et punktum
 3. altid: etcifret kollisionsnummer (fortløbende fra 0- 9; til afgrænsning ved flere afgørelser truffet af samme afgørelsestype, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer.

Eksempel:
Afgørelsen truffet af det 10. dommerkollegium ved forbundsdomstolen i skatte- og afgiftsretlige sager af 1. juni 2016 med sagsnummer X R 66/14 er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

Forbundsdomstolen i arbejdsretlige sager

Rettens kode (③) er altid "BAG". Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑧, der er adskilt ved hjælp af et punktum. Ordenstallet er helt konkret sammensat af følgende værdier:

 1. den nøjagtige afgørelsesdato i formatet DDMMÅÅ
 2. forkortelse for afgørelsestypen ("U" for dom (Urteil), "B" for afgørelse (Beschluss))
 3. ledende sagsnummer (bestående af dommerkollegiets navn, registernummer, registreringsnummer og registreringsår i ÅÅ-format). Mellemrum mellem dommerkollegiets navn og registernummeret og mellem registernummeret og registreringsnummeret udelades. Skråstregen mellem registreringsnummeret og registreringsåret erstattes af et punktum
 4. altid: etcifret kollisionsnummer (fortløbende fra 0- 9; til afgrænsning ved flere afgørelser truffet af samme afgørelsestype, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer.

Eksempel:
Afgørelsen truffet af det 10. dommerkollegium ved forbundsdomstolen i arbejdsretlige sager af 7. januar 2015 med sagsnummer 10 AZB 109/14 er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

 

Forbundsdomstolen i socialretlige sager

Rettens kode (③) er altid "BSG". Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑧, der ikke er adskilt. Ordenstallet er helt konkret sammensat af følgende værdier:

 1. den nøjagtige afgørelsesdato i formatet DDMMÅÅ
 2. forkortelse for afgørelsestypen ("U" for dom (Urteil), "B" for afgørelse (Beschluss))
 3. ledende sagsnummer (bestående af "B" for forbundsdomstolen for socialretlige sager, dommerkollegiets navn, sagsområde, løbenummer for registreringen inden for det relevante sagsområde og det tilhørende register, registreringsår i ÅÅ-format og registernummeret). Ikke-alfanumeriske elementer i sagsnummeret udelades
 4. altid: etcifret kollisionsnummer (fortløbende fra 0- 9; til afgrænsning ved flere afgørelser truffet af samme afgørelsestype, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer.

Eksempel:
Afgørelsen truffet af det 3. dommerkollegium ved forbundsdomstolen for socialretlige sager af 25. januar 2017 med sagsnummer B 3 P 2/15 R er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

Delstaternes domstole

De tilladte retskoder (③) findes i vedhæftede tabel  Excel (52 KB) de. Ordenstallet består af tegnene ⑤ til ⑦, der er adskilt ved hjælp af et punktum. Ordenstallet er helt konkret sammensat af følgende værdier:

 1. den nøjagtige afgørelsesdato i formatet MMDD
 2. op til 17 cifre i sagsnummeret (eller sagsnumrene i tilfælde af flere sager) begyndende med det første tegn i det ledende sagsnummer. Hvis det 17. tegn afsluttes med et punktum, udelades dette. Omlyde udskiftes (ä = AE, ö = OE, ü = UE), ikke-alfanumeriske tegn såsom mellemrum eller skråstreger udelades. Er der sammenfald mellem tal og bogstaver, adskilles de ved hjælp af et punktum (f.eks. ændres "9 C 1023/12"“ til "9C1023.12")
 3. altid: tocifret kollisionsnummer (fortløbende fra 00- 99; til afgrænsning ved flere afgørelser truffet af samme afgørelsestype, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer.

Eksempel:
Afgørelsen truffet den 6. store afdeling for straffesager ved den regionale ret i Stuttgart af 26. januar 2015 med sagsnummer 6 KLs 34 Js 2588/10 er blevet tildelt ECLI-identifikatoren:

 

Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.