Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

National ECLI-Koordinator

Følgende myndighed er udpeget som ECLI-Koordinator for Tyskland:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland

+49 228 410 5801
E-Mail: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Landekode

Tysklands ECLI-landekode er: [DE]

Dannelse af domsidentifikatoren ECLI

Samtlige domstole på forbundsniveau har planlagt at indføre det europæiske system til identifikation af retspraksis (ECLI). Retterne i delstaterne vil formentlig indføre systemet på et senere tidspunkt.

På nuværende tidspunkt har forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht) og forbundsarbejdsretten (Bundesarbeitsgericht) indført ECLI i deres databaser over trufne afgørelser. Alle afgørelser forsynes herefter med en ECLI-kode og offentliggøres på de relevante websteder, dvs.:

Af de fem ECLI-kendetegn svarer de to første altid til den enkelte medlemsstat:

ECLI:DE:[rettens kode]:[året, hvor afgørelsen blev truffet]:[løbenummeret]

Hver retsinstans er tildelt en retskode med tilhørende særlige regler for dannelse af løbenummeret. Det år, hvor afgørelsen blev truffet, angives som udgangspunkt med fire tal (i format JJJJ, f.eks. 2015).

Forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht)

Rettens kode er altid "BVerfG".
Løbenummeret består af fire eller – i det omfang det er nødvendigt med et "sammenstødstegn" – fem tegn, hvoraf det tredje er adskilt fra det fjerde, og det fjerde er adskilt fra det femte ved hjælp af et punktum.

1.   Sagens art:

b    Sager om forfatningsstridige politiske partier (Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien)
c    Sager om efterprøvelse af valgresultater (Wahlprüfungsbeschwerden)
e    Sager om kompetencekonflikter (Organstreitverfahren)
f    Sager om generel kontrol med retsforskrifterne (Abstrakte Normenkontrolle)
g    Sager om kompetencetvister mellem forbundet og de enkelte delstater (Bund-Länder-Streitigkeiten)
h    Sager vedrørende andre tvister mellem forbundet og delstaterne
k    Sager om tvister på delstatsforfatningsniveau (Landesverfassungsstreitigkeiten)
l     Sager om kontrol med lovgivningen i det konkrete tilfælde (Konkrete Normenkontrolle)
m   Sager om folkeretlige bestemmelser er forenelige med tysk ret (Überprüfung von Völkerrecht als Bundesrecht)
n    Sager om fortolkning af forfatningen, der indbringes af delstaternes forfatningsretter (Auslegung des Grundgesetzes nach landesverfassungsgerichtlicher Vorlage)
p    Andre sager, der i medfør af en forbundslov er tillagt forfatningsretten (anderweitig zugewiesene Entscheidungen durch Bundesgesetz)
q    Midlertidige anordninger (Einstweilige Anordnungen)
r    Sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder (Verfassungsbeschwerden)
up  Plenarafgørelser (Plenarentscheidungen)
vb  Passivitetssøgsmål (Verzögerungsbeschwerden)

2.    Forkortelse for det organ, der har truffet afgørelsen: "k" for en afgørelse, der er truffet af en afdeling (Kammer), eller "s" for en afgørelse, der er truffet af et dommerkollegium (Senatsentscheidung) (gælder ikke for Plenarsachen og Verzögerungsbeschwerden – i disse tilfælde angives organet "implicit" ved hjælp af forkortelserne "up" og " vb")
3.    Den nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: JJJJMMTT
4.    valgfrit: Sammenstødstegn (a-z) – må nødvendigvis anvendes til afgrænsning ved afgørelser, der afsiges på samme dato eller med samme sagsnummer (eksempel: forlængelse af et foreløbigt retsmiddel + afgørelse i hovedsagen på samme dato eller med samme sagsnummer)
5.    Sagsnummer.

Eksempel:
Til afgørelse af 21. januar 2015 med sagsnummer 2 BvR 1856/13 svarer følgende ECLI-kode:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)

Rettens kode er altid "BVerwG".
Løbenummeret består af fire tegn, hvoraf det andet er adskilt fra det tredje, og det tredje fra det fjerde ved hjælp af et punktum:

1.    Den nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: TTMMJJ
2.    Forkortelse for afgørelsestypen ("U" for dom (Urteil), "B" for afgørelse (Beschluss) og "G" for kendelse (Gerichtsbescheid)
3.    Sagsnummer samt
4.    altid: sammenstødsnummer (til brug for afgrænsning ved flere dokumenter af samme afgørelsestype, afgjort samme dag og med samme sagsnummer, f.eks."0").

Eksempel:
Til Bundesverwaltungsgerichts dom af 17. april 2002 med sagsnummer 9 CN 1.01 svarer følgende ECLI-kode:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Forbundsarbejdsretten (Bundesarbeitsgericht)

Rettens kode er altid "BAG".
Løbenummeret består af fire tegn, der er adskilt af punktum.

1.    Den nøjagtige afgørelsesdato i følgende format: TTMMJJ
2.    Forkortelse for afgørelsestypen ("B" for afgørelse (Beschluss), "U" for dom (Urteil)
3.    Sagsnummer samt
4.    altid: sammenstødsnummer (til brug for afgrænsning ved flere dokumenter af samme afgørelsestype, afgjort samme dag og med samme sagsnummer, så som "0").

Eksempel:
Til Bundesarbeitsgerichts afgørelse af 7. januar 2015 med sagsnummer 10 AZB 109/14 svarer følgende ECLI-kode:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Sidste opdatering: 17/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.