Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er endnu ikke blevet udnævnt. I øjeblikket fungerer Justitsministeriets generaldirektorat for automatiserede informationssystemer (DGSIA) som koordinator.

Landekode

Landekoden for Italien er: [IT].

Generering af nationale ECLI

Som en del af aktiviteterne i den aktuelle pilotfase er der ved at blive udarbejdet et forslag til indførelse af ECLI. Der udarbejdes nærmere bestemte regler for opbygningen af numre på retspraksisdokumenter, som fastlagt i ECLI-standarden, under anvendelse af en række tilgængelige metadata med henblik på at sikre, at hvert enkelt identifikationsnummer er entydigt.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.