Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er domstolsrådet (Raad voor de rechtspraak). Administratoren kan kontaktes på følgende e-mailadresse: kennissystemen@rechtspraak.nl.

Landekode

Landekoden for Nederlandene er: [NL]

Oprettelsen af den nationale ECLI

ECLI blev indført i Nederlandene den 28. juni 2013. En ECLI-kode kan tildeles til:

 • alle retsafgørelser, som er offentliggjort på retsvæsenets websted:
 • alle disciplinære afgørelser, som er offentliggjort på de nederlandske myndigheders websted (på de fælles disciplinære instansers webside)
 • alle retsafgørelser, som ikke er offentliggjort på webstederne i henhold til a) og b), men er offentliggjort i tidsskrifter eller databaser, og retsafgørelser, som er offentliggjort i kommercielt øjemed med "fri adgang". Udgivere af tidsskrifter og databaseadministratorer, som gerne vil registrere deres afgørelser, kan gøre dette ved at sende en e-mail til ovenstående e-mailadresse
 • alle retsafgørelser, som opbevares i rådet for retsvæsenets interne database.

Uanset om selve afgørelsen offentliggøres på et af de to websteder, der er anført ovenfor, offentliggøres alle nederlandske ECLI-koder samt som minimum navnet på det organ, der har truffet afgørelsen, datoen for afgørelsen og sagsnummeret på webstedet rechtspraak.nl.

Hvis de kendes, angives der også henvisninger til publikationer af afgørelsen i tidender eller databaser. Nederlandske ECLI-koder består af følgende:

 • "ECLI"
 • landekoden "NL"
 • domstolskoden – se under punktet "Domstolskoder"
 • årstal for afgørelsen
 • et serienummer. Der findes to forskellige formater:
  • Inden den 28. juni 2013 fik næsten alle afgørelser, som blev offentliggjort i Nederlandene, et "LJN" (Landelijk Jurisprudentie Nummer eller landesagsnummer). Dette LJN bestod altid af to bogstaver og fire tal, f.eks.: "AB1234". Af konsekvenshensyn er dette LJN medtaget som femte del af ECLI-koden.
  • Fra den 28. juni 2013 tildeles der ikke længere LJN. Alle afgørelser, som har fået elle får en ECLI-kode efter denne dato, har et stigende serienummer, der kun består af tal. Dette kan også være tilfældet for afgørelser, som er truffet inden den 28. juni 2013.

De vigtigste domstolskoder

Nederlandene har en lang række domstolskoder. Koderne for de vigtigste nederlandske domstole er angivet nedenfor.

De øverste domstole

HR

Hoge Raad (højesteret)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal) (den offentlige anklagemyndighed ved højesteret) (rigsadvokaten)

RVS

Raad van State (statsrådet)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (appeldomstolen i sager om social sikring og tjenestemænd)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (øverste forvaltningsdomstol i sager om erhvervslivet)

Appeldomstole

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdams appeldomstol)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Domstole i første instans

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Alle domstolskoder

Der findes en fuldstændig alfabetisk liste over de nederlandske domstolskoder på denne webside. Organer, der ikke længere findes, er angivet som "nedlagt".

Sidste opdatering: 08/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.