Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

National ECLI-koordinator

Justitsministeriet (Ministerul Justiției) er den nationale ECLI-koordinator – dti@just.ro

Landekode

Landekoden for Rumænien er: [RO]

Generering af nationale ECLI

Den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) blev indført ved de rumænske domstole i slutningen af 2015.

Siden 2007 er ECLI blevet tildelt automatisk via et elektronisk sagsstyringssystem (ECRIS) til domme afsagt af domstolene (kassationsdomstolen, appeldomstole, retter i første instans/appeldomstole og retter i første instans). For domme afsagt efter den 15. september 2015 fremgår ECLI også af papirudgaven af dokumenterne.

På nuværende tidspunkt findes der ingen national onlinedatabase med retspraksis, der er forbundet med ECLI-søgemaskinen på e-justiceportalen. Der findes imidlertid en database – ROLII, som i øjeblikket er under udvikling, og som indeholder alle retsafgørelser, der er afsagt af rumænske domstole siden 2010, fra ECRIS-systemet.

I Rumænien består ECLI-identifikatoren af følgende elementer:

  • benævnelsen "ECLI"
  • landekoden "RO"
  • domstolskoden – listen over domstolskoder findes her  PDF (256 Kb) RO
  • dommens år
  • et løbenummer bestående af det interne nummer i det elektroniske register, der svarer til ECRIS-systemet (specifikt for domstolen), og nummeret på retsafgørelsen som tildelt i registret over rettens afgørelser (specifikt for registret).

Eksempel:

ECLI-koden for en afgørelse fra retten i første instans i Bukarest, sektor 4 (Judecătoria Sectorului 4 București) kunne se ud som følger: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, hvor "JDS4B" er domstolens kode, "2017" er til det år, hvor dommen blev afsagt, "001" er det interne nummer i det elektroniske register, der svarer til ECRIS-systemet, og "004053" er nummeret på dommen.

Sidste opdatering: 07/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.