Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator for Slovenien er:

Sloveniens højesteret

Registerafdelingen,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

Email: ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktperson: Gregor Strojin

Landekode

Sloveniens landekode er: [SI]

Dannelse af nationale ECLI

Den 1. oktober 2011 indførte Slovenien ECLI-koder som en integreret del af alle eksisterende dokumenter, der er offentliggjort i domstolenes databaser over retspraksis. Alle nye dokumenter, der indføres i databaser over retspraksis, forsynes også med en ECLI-kode. I den nærmeste fremtid vil alle nye retsafgørelser ligeledes blive forsynes med en ECLI-kode.

Alle ECLI-koder dannes automatisk på grundlag af eksisterende data.

Alle kendte private udgivere af dokumenter vedrørende retspraksis er blevet informeret om ECLI-systemet, og de fleste af dem har allerede forsynet deres dokumenter med en sådan kode.

Domstolskoder:

VSRS: Sloveniens Højesteret (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Sloveniens Forfatningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Appelretten i Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Appelretten i Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Appelretten i Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Appelretten i Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sloveniens forvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Den højere ret for arbejds- og socialretlige sager (Višje delovno in socialno sodišče)

Bemærk: Domstolskoder består af fire bogstaver. Listen over deltagende retter finder i øjeblikket kun anvendelse på appeldomstolene, højesteret og forfatningsdomstolen, hvis afgørelser allerede offentliggøres i nationale databaser over retspraksis. Andre domstole og institutioner vil blive tilføjet i nær fremtid.

Året for afgørelsen:

Det år, hvor afgørelsen blev truffet, angives således: (YYYY).

Referencenummer:

Det almindelige ordenstal (herefter kaldet RON); f.eks. II Ips 123/2005) for en bestemt domstol (datafelt: Odločba (=afgørelse)) anvendes som grundlag for dannelsen af ECLI-ordenstallet (herefter kaldet EON).

Andre ord (f.eks. Sodba, Sklep osv.), der kan udgøre en del af feltet Odločba, betragtes ikke som en del af RON og skal udelades/slettes ved dannelsen af EON.

Det årstal, der udgør en del af RON, forbliver en del af det nye EON.

Da almindelige ordenstal omfatter tegn såsom tankestreger, skråstreger eller mellemrum, erstattes hvert af disse med et punktum i ECLI-formatet (f.eks. II Ips 123/2005 bliver II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 bliver I.K.123456.2010; osv.)

De almindelige regler for EON gælder med forbehold af de undtagelser, der er nævnt nedenfor under "Særlige tilfælde".

Særlige tilfælde:

A: Når en afgørelse (ved forenede sager) har to eller flere RON, bruges kun det første RON til dannelse af ECLI. Der tilføjes i disse tilfælde "A" i slutningen af EON. Der kan opnås adgang til andre RON via dokumentets metadata.

Eksempel:
Sodba II Ips 49/2008 og II Ips 28/2011
I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Når en afgørelse kun har et RON, som svarer til nummeret på andre afgørelser med andre RON, er RON for disse andre afgørelser ikke blevet indført i databaserne over retspraksis. Det første RON bruges til oprettelsen af ECLI-koden, og de andre anføres som "samme som" i dokumentets metadata. De øvrige RON bruges til at danne ECLI, der er opført i databasen med reference til lignende afgørelser.

Eksempel:
Sodba VIII Ips 432/2009, samme som VIII Ips 50/2009 og VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Samme som:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Brugere, der søger på disse ECLI-koder, vil få samme dokument frem.

 

C: Tidligere var der tilfælde, hvor RON fra den samme domstol kunne bruges flere gange, fordi institutionen var opdelt i flere afdelinger og ikke havde et centraliseret sagsforvaltningssystem (f.eks. UPRS). Den nøjagtige afdeling er identificeret i et dokuments metadata. I sådanne tilfælde tilføjes en "bogstav"-kombination, der repræsenterer afdelingen, og som skal tilføjes i slutningen af EON på grundlag af følgende klassifikation:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Nogle strafferetlige dokumenter i højesterets SOVS-database har to RON i feltet "Odloÿba". Det første bruger ordenstal (–NN), og det andet står i parentes ( ). Det skyldes en dobbelt registrering af sager i en overgangsperiode i forbindelse med indførelsen af et informatiseret strafferetligt administrationssystem.

I disse tilfælde bruges kun det første RON til dannelse af ECLI, hvortil sagsnummeret tilføjes efter årstallet. Det andet RON, der er nævnt i parentes, bortfalder og er ikke en del af ECLI-koden.

Eksempel:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: I nogle tilfælde er der flere dokumenter fra samme domstol med samme RON, f.eks. foreløbige retsmidler og den endelige afgørelse. I de tilfælde tilføjes der et nummer for at oprette EON. Den første afgørelse (efter datoen for dommens afsigelse) har ingen talmæssig tilføjelse. Den næste påføres "1", den efterfølgende "2" osv. Tilføjelserne påføres automatisk efter datoen for dokumentets oprettelse.

Eksempel:
Sklep G 6/2011 (bemærk: forekommer i flere dokumenter)

I det tilfælde er ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

etc.

Relevante links

Sloveniens højesteret (Vrhovno sodišče RS)

Sloveniens forfatningsdomstol (Ustavno sodišče RS)

Retspraksis (Sodna praksa)

Retspraksis (der kræves en tilladelse fra højesteret for at kunne bruge applikationsprogrammeringsinterfacen (API))

Forfatningdomstolens praksis (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Sidste opdatering: 01/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.