Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

The European Case Law Identifier (ECLI) – et system til søgning efter retspraksis i EU - er blevet udviklet for at lette korrekt og utvetydig henvisning til domme afsagt af EU-domstole og nationale domstole. Et sæt ensartede metadata vil bidrage til at lette søgning efter retspraksis

Inden ECLI fandtes, var det vanskeligt og tidkrævende at finde relevant retspraksis. Tag f.eks. en sag, hvor en dom afsagt af højesteretten i medlemsstat A var af interesse for en specifik juridisk diskussion. Sagen var registreret i forskellige nationale og grænseoverskridende databaser, men i hver database havde dommen sin egen identifikator. Alle disse identifikatorer skulle - hvis de overhovedet var kendte - angives for at gøre det muligt at finde sagen i den valgte database. Forskellige regler og forskellige former for henvisninger vanskeliggjorde søgning. Brugerne skulle desuden konsultere alle databaserne for at finde ud af, om den pågældende højesteretssag var tilgængelig, dvs. resumeret, oversat eller kommenteret. Med ECLI-systemet vil en søgning med et interface under anvendelse af kun én identifikator være tilstrækkelig til at finde alle henvisninger til dommen i alle deltagende nationale og grænseoverskridende databaser.

Nem adgang til andre medlemsstaters retsafgørelser er stadigt vigtigere for at styrke den nationale dommers rolle med hensyn til at anvende og værne om EU-retten. Søgning efter og henvisninger til domme fra andre medlemsstater vanskeliggøres i meget høj grad af forskelle i identifikationssystemerne for national retspraksis, forskelle med hensyn til regler for henvisning og tekniske felter, der beskriver en doms karakteristika.

For at løse disse problemer og sikre let adgang - og henvisning - til national, udenlandsk og EU-retspraksis opfordrede Rådet for Den Europæiske Union medlemsstaterne og EU-institutionerne til at indføre den såkaldte European Law Identifier (ECLI) og et minimumssæt af ensartede metadata for retspraksis.

De vigtigste karakteristika ved ECLI

ECLI er en ensartet identifikator, der har samme genkendelige format for alle medlemsstater og EU-domstole. Den omfatter fem obligatoriske elementer:

  • "ECLI": der angiver, at identifikatoren er en European Case Law Identifier
  • landekoden
  • en kode for den domstol, der afsagde dommen
  • det år, dommen blev afsagt
  • et ordenstal på op til 25 alfanumeriske tegn i et format, der fastlægges af hver medlemsstat. Der kan anvendes prikker, men ikke andre interpunktionstegn.

Elementerne adskilles ved kolon. Et (ikkeeksisterende) eksempel på ECLI kunne være:

ECLI:NL:HR:2009:384425, som kunne være afgørelse 384425 truffet af højesteret ("HR") i Nederlandene ("NL") i året 2009.

Metadata

For at gøre det lettere at forstå og finde retspraksis skal alle dokumenter, der vedrører en dom, være forsynet med et sæt metadata som beskrevet i dette afsnit. Disse metadata skal være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat ved det såkaldteDublin Core Metadata Initiative.

Rådets konklusioner om ECLI indeholder en beskrivelse af de metadata, der kan anvendes.

ECLI-koordinator

Alle de medlemsstater, der anvender ECLI, skal udpege et offentligt organ eller et retsorgan som den nationale ECLI-koordinator. Den nationale ECLI-koordinator har ansvaret for at opstille listen over koder for de deltagende domstole, offentliggøre retningslinjerne for etablering af ordenstallet og for al anden information, der er relevant for ECLI-systemets anvendelse. For EU's vedkommende er ECLI-koordinatoren EU-Domstolen.

De enkelte medlemsstater afgør, hvorvidt og i hvilket omfang de vil anvende ECLI-systemet, f.eks. om de vil anvende det retroaktivt på historiske optegnelser, og om det skal være begrænset til højesteretsniveau eller anvendes på alle retter etc.

EU-dimension og international dimension

Ved at klikke på EU-flagene og de øvrige flag på højre side kan du finde oplysninger om EU-Domstolens og Den Europæiske Patentmyndigheds ibrugtagning af ECLI.

I overensstemmelse med Rådets konklusioner har Europa-Kommissionen udviklet en flersproget ECLI-søgemaskine, der gør det muligt for brugerne at finde retsafgørelser i de databaser over retspraksis, som anvender ECLI-standarden og giver adgang til deres data.

Der findes også en ECLI-resolver på adressen https://e-justice.europa.eu/ecli/. Enhver ECLI, der skrives efter denne path vil vise de relevante ECLI-metadata (hvis de foreligger). For eksempel ville https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 vise metadata for afgørelsen ECLI:NL:HR:2016:764.

Medlemsstaternes sider

På medlemsstaternes sider findes der oplysninger om:

  • hvorvidt medlemsstaten allerede har indført ECLI og metadata
  • i benægtende fald: om, hvorvidt den har planer om at gøre det
  • i bekræftende fald: oplysninger om domstolskoder, formateringsregler, metadata m.m.
  • den nationale ECLI-koordinator.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.