Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιακών και Οικονομικών Υποθέσεων

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5) (ηλ. Διακυβέρνηση − Διαχείριση προγράμματος και έργου − Τμήμα ΙΙΙ/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

τηλ.: (+43 1) 53115/204211

Φαξ: (+43 1) 53109/204211

ηλ. ταχ.: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Κωδικός χώρας

Κωδικός χώρας ECLI για την Αυστρία: [AT]

Παραγωγή εθνικού ECLI

ECLI αποδίδεται κατά τη δημοσίευση αποφάσεων των ακόλουθων δικαστηρίων/αρχών στο διαδίκτυο:

  • Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshof)
  • Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof) και άλλα δικαστήρια
  • Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht)
  • Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (Bundesfinanzgericht)
  • Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (Landesverwaltungsgerichte)
  • Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Datenschutzbehörde)
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.