Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικός συντονιστής ECLI

Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Τσεχική Δημοκρατία

Τηλ.: +420 541 593 111
Φαξ: +420 541 213 493
Αναγνωριστικό συσκευής αποθήκευσης δεδομένων: kccaa9t
Ηλ. ταχυδρομείο: podatelna@nsoud.cz (παρακαλείσθε να αναφέρετε στο θέμα: ECLI)
Διαδικτυακός τόπος: http://www.nsoud.cz/
Αρμόδιος επικοινωνίας: Δρ. Νομικής Michal Malaník

Παραγωγή εθνικού ECLI (σύνταξη ECLI)

Το αναγνωριστικό ECLI εισήχθη στην Τσεχική Δημοκρατία τον Απρίλιο του 2012 για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (Nejvyšší soud). Από τον Μάρτιο του 2014 και μετά το αναγνωριστικό αυτό χρησιμοποιήθηκε επίσης για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ústavní soud). Οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων μπορούν να αναζητηθούν με το αναγνωριστικό ECLI στους ιστοχώρους των δικαστηρίων (Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου στη διεύθυνση http://www.nsoud.cz/ και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη διεύθυνση http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Κωδικός χώρας

[CZ]: κωδικός χώρας για την Τσεχική Δημοκρατία

Κωδικοί δικαστηρίων

[NS]: Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

[US]: Ústavní soud (Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

Παράδειγμα αναγνωριστικού ECLI για αποφάσεις τσεχικών δικαστηρίων

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] κωδικός χώρας (CZ για την Τσεχική Δημοκρατία)

[NS] είναι ο κωδικός του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (NS για το Ανώτατο Δικαστήριο)

[2012] είναι το έτος έκδοσης της απόφασης

[spisová značka] (αριθμός υπόθεσης) δεν περιλαμβάνει ούτε διαστήματα ούτε καθέτους αντικαθίστανται από τελεία

αριθμός [1] είναι ο τακτικός αριθμός απόφασης με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης. Η συμπερίληψη του τακτικού αριθμού εξασφαλίζει ότι το ίδιο αναγνωριστικό ECLI δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό περισσότερων της μίας απόφασης από ένα δικαστήριο το ίδιο έτος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.